ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Cena ČKAIT veřejnosti

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Image preview Revitalizace statku v Horoměřicích č.p. 1
ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl - Ing. Karel Sehyl
Každý projekt rekonstrukce začíná zaměřením stávajícího stavu, průzkumy a studií, která bere na zřetel požadavky zadavatele a je přijata obyvateli obce, jako je tomu v tomto případě. Kvalitní dispoziční studie, která od samého začátku zohlední a respektuje konstrukční systém, aspektuje prostorové možnosti s minimálními zásahy do nosné konstrukce včetně krovu a vloží náplň dispozice se všemi potřebnými atributy tak, aby byl zachován genius loci tohoto objektu a prostředí, je vynikající startovní pozicí pro další stupně projektové dokumentace. Kvalitní studie s architektonickým umem ve spojení s citem pro konstrukci vždy přinesou efekt. Odtržené architektonické řešení bez technické erudice, bez respektování principu nosné konstrukce, bez potřebné znalosti normativů a provozních potřeb odsuzují dílo k nedokonalosti a k problémům včetně zvyšování nákladů jak na stavbu, tak i na provoz. Studie rovněž řeší propojení stávajících fungujících prostorů s nově navrženými. Tím byl splněn požadavek propojit staré s novým do funkčního celku. Zda byl nalezen a splněn modus vivendi tohoto díla nechávám na rozhodnutí komise ČKAIT.
Image preview Lávka přes Horní nádraží v Karlových Varech
PONTIKA, s.r.o. - Ing. Jan Procházka
Účelem lávky je bezbariérový přechod pro pěší a cyklisty přes kolejiště žst. Karlovy Vary. Požadavkem bylo navrhnout takovou konstrukci, která nebude přímo zasahovat do kolejiště (žádná podpěra v kolejišti) a zároveň bude splňovat podmínky pro zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy a na dráze. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva vetknuté ocelové symetrické (podle podélné osy) oblouky nakloněné ve svislé a ve vodorovné podélné rovině (v horní části jsou k sobě nakloněné a zároveň se rozevírají směrem ke schodišti). Oblouky jsou obdélníkového průřezu, svařované z plechů a mají proměnnou výšku průřezu. V horní části jsou oblouky zajištěny osmi příčlemi. Mezilehlá mostovka je do oblouků v místech kontaktu vetknuta, v části pod oblouky je zavěšena. Mostovka je v zavěšené části tvořena dvěma krajními ocelovými RHS profily zavěšenými na obloucích přes rektifikovatelné tyčové závěsy. V severní části je krajní pole mostovky v části nad oblouky uloženo na posuvných čepech kotvených v severní opěře. Desku mostovky pak tvoří železobetonová monolitická deska vetknutá do boků krajních ocelových nosníků. Schodišťovou část mostovky tvoří ocelová ortotropní konstrukce (bez žb.desky) vetknutá do boků hlavních nosných oblouků.
Image preview Rekonstrukce budovy MŠ Dasný
Ing. Barbora Sládková - Ing. Barbora Sládková
Historická budova školy z roku 1887 patří k nejstarším objektům v obci Dasný, je její výraznou dominantou. Objekt však vykazoval známky degradace konstrukcí například vlhkostí, degradace byla posílena vlivem neodborných stavebních zásahů. Sklep byl vlhký a nevyužitelný. Dřevěné prvky stropu byly shledány v havarijním stavu, vaznicový krov byl značně poškozený, lokálně havarijní, dřevěné schodiště bylo napadené dřevokaznými škůdci. Všechny vyjmenované konstrukce byly navrženy nové, Jako součást opatření hydroizolace byla vybudována soustava kanálků pod podlahou, která za pomoci komínového efektu zbavuje podzákladí zbytkové zemní vlhkosti. Nepravidelný tvar půdorysu ve dvorní části byl zarovnán a sjednocen pod oultovou střechou. V rámci technologického zařízení budov bylo nově instalováno podlahové vytápění, tepelné čerpadlo, vzduchotechnika. Podlaha byla tepelně izolována stejně jako nový střešní plášť, zatímco fasáda s původní tektonikou byla zachována a opravena. Dispozičně mateřská škola získala celou novou třídu. Vlivem změn v dotačním titulu v průběhu projekčních prací a souvislostí s požární bezpečností byl dodatečně doplněn do projektu i výtah. Projektem jsme se zabývali od roku 2015 do jara 2018 a díky vstřícnému postoji hasičského záchranného sboru, podpoře stavebního úřadu a kvalitě a kázni prováděcí stavební firmy byl také v roce 2018 zrealizován. Při běžném pohledu zvenčí se toho na budově příliš nezměnilo, skutečnost je však taková, že kromě nosných stěn z objektu nezbylo nic původního. Za hlavní přínos považuji fakt, že bylo obnoveno dědictví z předminulého století, aniž by se čerpaly finance na výstavbu nového a staré dále chátralo.
Image preview Přestupní terminál Husovo náměstí, Mladá Vožice
Ing. František Stráský – Atelier SIS - Ing. František Stráský
Přestupní autobusový terminál včetně výpravní budovy se sociálním zázemím a komplexním vyřešením parteru náměstí. Vůdčí myšlenkou byla snaha vytvořit návrh, který hmotově i funkčně umocní náměstí malého venkovského města a naváže na ideu demokratické funkcionalistické výstavby 1. Čs. republiky.
Image preview Lávka pro pěší a cyklisty a chodníky v prostoru Černých mostů v Táboře
Pontex spol. s r.o. - Ing. František Košán
Provedená stavba vyřešila vedení pěšího provozu a provozu cyklistů v centru města Tábora v oblasti Černých mostů. Provedená komunikace je stezka pro cyklisty a pěší vedle železničního mostu, podél elektrifikované železniční trati Tábor – Bechyně, resp. podél Mostecké ulice za mostem. Přes Budějovickou ulici byla postavena nová lávka. Lávka přímá a kolmá, má 1 prosté pole o rozpětí 27,00 m. Nosná konstrukce lávky je navržena jako betonová s využitím 1 předem předpjatého nosníku z UHPC tvaru TT. Jedná se o moderní, subtilní a ekonomický systém s dlouholetou životností a příznivým vzhledem. Nosná konstrukce lávky je uložena na monolitické železobetonové úložné prahy, které jsou osazeny na opěry z armované zeminy, jež jsou umístěny vedle opěr železničního mostu. Opěra navazuje na opěrnou zeď z armované zeminy podél Mostecké ulice. Opěrná zeď a opěry z armované zeminy jsou tvořeny betonovými tvarovkami a geomříží. Zásyp geomříží byl provedený z štěrkopísku. Při návrhu a provádění lávky a opěrné zdi byl kladený důraz na jejich estetický vzhled. Projekt klade důraz na estetické začlenění do centra Města Tábor a dlouhodobou trvanlivost konstrukce.
Image preview Rekonstrukce objektu bývalé školy v Horusicích na st. p. č. 63 k.ú. Horusice
Ing. Jaroslav Hejl - Ing. Jaroslav Hejl
Předmětem zadání od investora Město Veselí nad Lužnicí byla oprava zchátralého a přibližně 40 let opuštěného objektu bývalé obecní školy v městské části Horusice a adaptace prostor pro mateřskou školu a pro osadní výbor. Součástí byla i úprava zahrady a zřízení parkovacích míst a plochy pro zásobování.
Image preview Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory
JPS J. Hradec s.r.o. - Ing. Milan Špulák
Jedná se o revitalizaci nevyužívané části nemocnice Dačice, která zahrnovala nevyužívaný bývalý pavilon lékařů a sester. Inženýrský návrh zahrnuje zpracování konceptu zásadní přestavby stávajících objektů a dostavby nových prostor domova pro seniory ve standardech 21.století. Základní filozofie řešení si kladla za cíl vytvořit přívětivé prostředí pro pobyt seniorů ve věku, kdy už nemůžou zůstat bez péče v domácím prostředí.
Image preview Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt
SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. - Ing. Josef Franc
Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt, tzv. Evropský dům, je rozsáhlý objekt o pěti nadzemních podlažích, který byl původně vystavěn v období krátce před r. 1930. Polyfunkční budova se železobetonovou skeletovou konstrukcí byla doplněna velkogarážemi v zadním traktu. Garáže měly celkovou kapacitu 100 automobilů. Už v tehdejší době byla v objektu zřízena mycí a servisní místa. Cílem rekonstrukce bylo vytvoření moderního administrativního objektu a současně využití opuštěného brownfieldu v bezprostřední blízkosti KÚLK pro poskytování služeb ve veřejné správě. Hlavním záměrem byla koncentrace všech relevantních subjektů, které byly dosud roztříštěně umístěny v rámci území města Liberce na jedno místo, což výrazně zjednodušilo a zpřehlednilo komunikaci týkající se Evropské unie, ať už pro žadatele či příjemce evropských dotací, tak pro širokou veřejnost.
Image preview Přesun kaple sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie Ivančice - Letkovice
ULAS s.r.o. - Ing. Adolf Herman
Přesunutí kapličky v Letkovicích o 3 metry dále od silnice směrem na návěs z důvodu zvýšení bezpečnosti osob a silniční dopravy. Pod ztužující rošt základů kaple byly umístěny ocelové nosníky, za které jeřáby kapličku zvedly a přeložily na nový železobetonový základ.
Image preview Stavba č.8615 „Kolektor Hlávkův most“
INGUTIS, spol. s r.o. - Ing. Jaromír Zlámal
Rekonstrukce Hlávkova mostu v Praze je plánována na nejbližší budoucnost a vynutila si přemístění inženýrských sítí mimo těleso mostu. Trvalé přemístění všech inženýrských sítí vedených pod tímto mostem je řešeno novým kolektorem "Hlávkův most", který spojuje stávající trasu kolektorů na levém a pravém břehu řeky Vltavy. Jednalo se o složitou inženýrskou stavbu pod řekou Vltavou, procházející složitými a poměrně variabilními geologickými podmínkami (dva geologické zlomy apod.). Původní morfologie je navíc v prostoru těšnovské strany narušena lidskou činností během starých úprav ramen Vltavy. V rámci stavby vzniklo mnoho zajímavých objektů, jež jsou předmětem přihlášky.
Ověřovací kód
Image CAPTCHA