ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

​2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017

Verze pro tiskVerze pro tisk
2. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 21. 3. 2017-zápis
 
 
Program:       1/   Zahájení, připomenutí historie profesních aktivů v rámci ČKAIT, uplynulý rok aktivu PBS               (Ing.Špačková)              
                       2/   Informace o aktuálním dění v ČKAIT                   (Ing.Špačková)
                       3/   Informace o stavu přijímání norem v rámci ÚNMZ-TNK 27-Požární bezpečnost staveb     (člen TNK 27-Ing.Toman)
                       4/   Krátká přednáška na téma Větrání CHÚC dnes a zítra (Ing.Toman)
                       5/   Informace o stavu jednání mezi GŘ HZS a ČKAIT  (Ing.Špačková)  
                       6/   Diskuze o zkušenostech s aplikací novely ČSN 73 08 10 z 07/2016, případná kolize článků této ČSN s články ostatních ČSN kodexu PBS     
                       7/   Diskuze o závažných problémech v oblasti PBS, které vám přinášejí v praxi velké komplikace-budou vybrány dle vašich podkladů
 
 • Přítomní
 • vedoucí aktivu Ing.Špačková,
 • členové TNK 27-Ing.Kratochvíl, Ing.Toman 
 • členové zkušební komise-Ing.Papoušek
 • autorizované osoby v oboru PBS-prezence u Ing.Špačkové
 • pracovníci ČKAIT-Ing.Hejduková
     
 
Záznam průběhu:
 
Ad 1/  Pozváni byli účastníci loňského aktivu, dále byly pozvány všechny autorizované osoby v oboru PBS-bylo 504 osob, z toho 143 osob z oblasti Praha a Středočeský kraj.
          35 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast,    10 osob se omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požádalo o další informace, 5 osob konání aktivu zkritizovalo a účast                       předem odmítlo, ostatní nereagovali  a celkem se zúčastnilo 32 osob
          Účastníci byli seznámeni s historií aktivů v rámci ČKAIT (potřeba se scházet, řešit spolu problémy, možnost posunout řešení problému výš).
 

Ad 2/    informace o novele AZ-od 1.1.2017, překrývání oborů, změna poplatků

            Profesní a etický řád-§2 odst.9 , §3 odst.7, §5 odst.2   

            Skupinové připojištění  

            ČKAIT je připomínkové místo

 

Ad 3/  Ing.Toman-TNK 27 má 4 subkomise - SC1-projektování

                                                                 - SC2-zkušebnictví

                                                                 - SC 3-integrita PBZ a účinného hašení požáru

                                                                 -  SC 4-požární inženýrství

                 Normy schválené v posledním období-ČSN 73 0810, ČSN 73 0895, ČSN EN 12101-3 (požární ventilátory), Klasifikační normy

                 Změny-ČSN 73 08 48-změna 2, schválena 02/2017, doporučení TNK 27 na revizi         

                 Výhled na změny v kodexu norem PBS, koncepční návrh struktury   

 
         Ing.Kratochvíl-předseda TNK 27

                                 k výhledu ČSN-1x za 3 měsíce se schází pracovní skupina (za HZS-Valouch, Hošek, za TNK-Boháč, Kratochvíl, za PAVÚS-Dufek)  

                                 zásada určení priority při více současně platících předpisech

                                       a/  vyšší předpis platí (zákon nad vyhláškou, vyhláška nad ČSN)
                                       b/  speciální předpis je nad obecným
                                       c/  při 2 stejných předpisech platí novější                
                                       chystá se:  a/  ČSN 73 08 34
                                                        b/  bioplyn + fotovoltaika …budou tepelná zařízení
                                                        c/  ČSN na národní a kulturní památky-ČSN 73 08 49                    
                             

                                  TNK 132-technické prostředky

 
Ad 4/  větrání CHÚC-byl vysvětlen rozdíl mezi větrání dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 08 04 - ČSN 73 08 04 je svázaná s ČSN EN 12 101-6     
           druhy CHÚC-A, B, C
           větrání-přirozené, nucené, přetlakové
           bezpečný pobyt osob-4min (A), 15min (B), 30min (C)
           předpokládaná doba evakuace (výrobní objekty)
 
           dle EN-vytvoření tlakových poměrů-třídy schodišť-A, B, C, D, E, F - zředění proniklého kouře dle ČSN
       
Závěr-přirozené větrání je nejméně účinné, lepší je 2.způsob(otvor 2m2 nahoře,2m2 dole)      
                 -byl vysvětlen rozdíl mezi nuceným a přetlakovým větráním
                 -2 požární scénáře a 2 požární stavy (1.při zavřených dveřích, 2.při evakuaci)  
                 -3 komponenty-zařízení pro přívod vzduchu
                                         -zařízení pro únik vzduchu a kouře (není v našich ČSN)
                                         -zařízení pro uvolnění přetlaku                   
                 -odstup od VZT-od střechy BROOF(t3), od střechy užít stejný princip
 
Ad 5/   jednání mezi GŘ a ČKAIT-jednání o překrývání oborů autorizací, oprávnění inženýrů v autorizaci PS
 •           spolupráce na tvorbě ČSN
 •           sporné články v ČSN - výklad normy může provést jenom soud - komentář může od tvůrce normy nechat vypracovat ČKAIT  a projednat v rámci TNK
 •           normy s pruhem-již neexistují, přechodné období
 •           ČKAIT by se měla více věnovat spolupráci na tvorbě norem, spolupráce s TNK - chybí zpětná vazba 
 •           na web-upozornění na tvorbu nových ČSN, váží se na ně i jiné normy
 
Ad 6/  aplikace novely ČSN 73 08 10
 •                    sjednocuje zateplení u nových i stávajících staveb, řeší zateplení zatepleného
 •                    odlišné řešení prostupů-přísnější, řešeno certifikovanými ucpávkami
 •                    konstrukce druhu DP2-diskuze o poznámce 2 čl.3.2.3 a čl.3.2.4                      

                   (zatřídění konstrukční části k druhu DP2, jiná cesta než zkouškou daná  katalogová hodnota, zejména u sendvičových panelů)

 
Ad 7/  závažné problémy v oblasti PBS
                   a/  vnější požární voda-chystá se revize ČSN 73 08 73-bude přehodnocen objem nádrží a vzdálenosti, správce sítí
                   b/  mateřské školy řeší děti od 3 let, jsou zde již děti ve věku od 2 let     
                   c/  koordinace PBZ, autorský dozor na zařízení PBS během výstavby, nejprve funkční zkoušky jednotlivých zařízení       
                   d/  central stop, total stop-kde musí být, jaké doklady-řeší změna 2 ČSN 73 08 48 
                   e/  ČSN 65 02 01-nutnost revize
 
 
Závěr:  
 1. z 4hodinového jednání aktivu vyplynula zejména potřeba autorizovaných osob v oblasti PBS upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat jejich vývoj při novelizaci ČSN
 2. vedoucí aktivu prověří možnost vypracování komentářů ke sporným článkům ČSN
 3. bude vytvořena databáze aktivních osob, autorizovaných v PBS, budou mít kontakty, budou si předávat navzájem informace, budou se informovat o možnosti spolupráce při připomínkování nových ČSN, prozatím kontakt přes vedoucí aktivu
 4. jednotliví členové aktivu si mohou vybrat problematiku v oblasti PBS, která je nejvíce trápí a nadále ji sledovat (koordinace PBZ, připomínkování ČSN, ..)     
 5. zástupci ČKAIT budou více spolupracovat s TNK 27
 6. dotaz na poznámku 2 čl.3.2.3 a čl.3.2.4 ČSN 73 08 10 bude předán zástupcům TNK 27 k další případné diskuzi
 7. další jednání aktivu bude koncem září 2017 (přesné datum bude určeno  dle možností předsedy TNK, který přislíbil účast), pozvánky budou rozeslány s 2měsíčním předstihem a autorizované osoby opět vyzvány k vybrání problémů    
 
Děkuji všem účastníkům a těším se na další shledání.
Zapsala:  Vedoucí aktivu PBS     Ing.Vladimíra Špačková, členka představenstva ČKAIT, členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj
 
(bylo dáno účastníkům aktivu na vědomí, nebyly vzneseny připomínky)