ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

3. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 25.10. 2017

Verze pro tiskVerze pro tiskProgram:
 1. Zahájení (Ing.Špačková)
 2. Informace o aktuálním dění v ČKAIT (Ing.Špačková)
 3. Informace o chystaných změnách kodexu norem ČSN 73 08xx (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
 4. ČSN 73 60 58-informace o článcích týkajících se vozidel na plynný pohon (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
 5. Informace o dalších změnách stávajících norem a o nových normách, souvisejících s Požární bezpečností staveb
 6. Informace o stavu jednání mezi GŘ HZS a ČKAIT (Ing.Špačková)
 7. Informace o schválené novele stavebního zákona a návrhu změny vyhlášky, 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dopady na PD, vedení stavby a stavební dozor
 8. Diskuze o závažných problémech v oblasti PBS, které vám přinášejí v praxi velké komplikace-budou vybrány dle vašich podkladů

Přítomní:
 • vedoucí aktivu Ing.Špačková,
 • předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D.
 • člen TNK 27-Ing.Toman
 • autorizované osoby v oboru PBS-prezence u Ing.Špačkové

Záznam průběhu:

 • Pozváni byli účastníci jarního aktivu, tentokrát nebyly plošně osloveny všechny autorizované osoby v oboru PBS. Informace o průběhu aktivu do 08/2017 s termínem tohoto podzimního setkání byla pověšena webu ČKAIT. 5 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, z toho se 5 osob omluvilo pro nemoc 10 osob se omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požádalo o další informace, ostatní nereagovali …celkem se zúčastnilo 18 osob


 • v 03/2017 bylo zvoleno nové představenstvo ČKAIT a další volené orgány Komory, proběhly oslavy 25 let ČKAIT
  skupinové připojištění-do 2mil, do 5mil
  systém vzdělávání-3 leté cykly, nyní probíhá cyklus 2016-2018, bude vydán certifikát
  • spoluúčast při pojistné události je 10tis, pro osoby s certifikátem 5tis
  lze nastavit individuální systém vzdělávání-přednášení, publikování
  seminář PBS-bude 7.12.2017 (přednáší pplk.Valouch z HZS a Ing.J.Pokorný z VŠB)
  ČKAIT je připomínkové místo • Informace o chystaných změnách kodexu norem ČSN 73 08xx
  Kolektory-ČSN P 73 75 05-kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýr.sítí
  ČSN 73 08 48-kabelové kanály
  Kolektory
  • v Praze 3úrovně pod zemí, centrum je pod Senovážným náměstím (SUJB)
  • nabídka Ing.Kratochvíla k prohlídce podzemních kolektorů, setkalo se to s velikým zájmem účastníků, děkujeme
  • předběžná ČSN -04/2017, SPB VII, ucpávky na 120min

  Výsledek setkání GŘ a TNK:
  • bude nová ČSN na garáže, vyjme se z ČSN 73 08 04
  • příl.ČSN 73 08 42 na bioplyn (ČOV, dřevěné štěpky, zrno, seno, …)
  • měna FVE (výroba elektro) a solární panely (ohřev TUV)
   FVE-přidat 5kg/m2, požadavek na střechu BROOF (t3), postačí 100mm frakce 10-32
   -bude zřejmě nová ČSN 73 08 37 (???)
   -mezi panely a měničem je nevypnutelná část, nelze hasit vodou
   Dotaz-jak nyní řešit FVE-možnost vypracovat DZP, analýzu zdolávání požáru
   -na základě sdělení HZS se jedná o hašení požáru pod napětím
   -do ČSN doplnit podmínky pro protipožární zásah

  • veřejná plnící místa na vozidla s plynovým pohonem
  • nabíječky na elektromobily

 • ČSN 73 60 58-informace o článcích týkajících se vozidel na plynný pohon
  • články-4.3.4, 5.2.7, 5.3.3.2, čl.6.3.1
  • větrání pouze podtlakové, havarijní větrání 6x/hod, není zde uveden čas …dát čas 60minut
  • čl.5.4.1-min.10% vozidel by mělo být na plynná paliva, lze umístit do stavebně odděleného místa
   TPG 982 01-plnící stanice v rodinných domech TPG…řeší pouze zemní plyn
   TPG 982 02-servisy a opravny
   TPG 982 03-plnicí stanice na autobusech

  • Informace o změnách stávajících norem a o nových normách, souvisejících s PBS
   ČSN 73 08 48-kabelové rozvody Z2 06/2017 …vypínací prvek! (ne tlačítko!)
   ČSN 73 08 42, ČSN 73 08 45
   Úkol č.38/0008/17 SZH-systémy snižující obsah kyslíku
   VZT-Ing.Toman-nutno uvést, které potrubí je chráněno zevnitř ven, zvenku dovnitř
   a které oboustranně

  • jednání mezi GŘ a ČKAIT proběhlo 26.9.2017
   • opět jednání o překrývání oborů autorizací, zde bylo členem autorizační rady ČKAIT
    pracovníkům GŘ HZS vysvětlen rozsah působnosti AI pro obor Pozemní stavby a jejich možnost vypracovat pro jejich PD i PBŘ
   • diskuze o tom,kdo může projektovat vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení(VPBZ)
    …EPS, SHZ, SOZ
   • koordinace PBZ-EPS, SHZ a SOZ před kolaudací-na stavbě-zajistí stavbyvedoucí

  • Informace o schválené novele stavebního zákona a návrhu změny vyhlášky
   499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dopady na PD, vedení stavby a stavební dozor
   -novela SZ-mění se rozsah staveb na ohlášení-§104, odst.a/, d/ SZ
   -nově zavedena povinnost autorizace pro technický dozor staveb
   financovaných z veřejného rozpočtu
   -změna vyhl.499/2006 Sb.-více příloh, společné povolení, stavba jaderného zařízení
   -ve většině příloh zcela mizí členění PBŘ-část B.2.8 a D.1.3,
   bude se tedy postupovat dle vyhl.246/2001 Sb.
  • diskuze o závažných problémech v oblasti PBS:
   a/ potrubí pro odvod kouře-jsou navrhovány větší průřezy než povoluje ČSN EN
   b/ problematika druhů konstrukcí DP1, DP2 a DP3-v zahraničí to není, zmizí to,
   zatím postupovat dle třídy reakce na oheň
   index šíření plamene-is-v zahraničí není, my ho ponecháváme
   c/ vnější odběrní místa-ČSN 73 08 73 je v revizi, zatím lze provést analýzu
   zdolávání požáru, pro RD to určitě vyjde
   d/ dětské skupiny s dětmi od 2 do 6let-jedná se o jesle nebo o mateřské školy?
   -odpověď TNK-neexistuje aktuální předpis,není projednáno mezi TNK a GŘ
   -je zde pouze doporučující e-mail z GŘ HZS
   -nutno řešit umísťování 2 letých dětí do mateřských škol
   e/ opakování řešených problémů v 03/2017-total stop+central stop v RD,
   koordinace PBZ, autorský dozor na zařízení PBS během výstavby,
   zásobování sprinklerů vodou z veřejného vodovodu

   Závěr:
   1. z 4hodinového jednání aktivu vyplynula opět potřeba autorizovaných osob v PBS upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat novelizaci ČSN

   2. vedoucí aktivu připraví dopis na GŘ HZS ohledně řešení dětských skupin

   3. je vytvořena a bude průběžně doplňována databáze aktivních osob, autorizovaných v PBS, mají na sebe kontakty a mohou si předávat informace

   4. probíhá informování členů aktivu e-maily o změnách ČSN, bude vytvořen přehled aktuálně řešených ČSN a členové aktivu vyzváni k připomínkování, připomínky ve formě tabulek budou předány výše

   5. jednotliví členové aktivu si mohou vybrat problematiku v oblasti PBS, která je nejvíce trápí a nadále ji sledovat (koordinace PBZ, připomínkování ČSN, ..)

   6. zástupci ČKAIT budou více spolupracovat s TNK 27, snaha doplnit dalšího zástupce ČKAIT do TNK 27

   7. další jednání aktivu bude 21.3.2018 v 14hod v sídle ČKAIT v Praze (máme opět přislíbenu účast předsedy TNK, program bude upřesněn a pozvánky budou rozeslány v příštím týdnu, autorizované osoby opět vyzvány k vybrání problémů

    Děkuji všem účastníkům a těším se na další shledání.
    Zapsala: Vedoucí aktivu PBS Ing.Vladimíra Špačková, členka představenstva ČKAIT, členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj