ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

​4. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 14.5. 2018

Verze pro tiskVerze pro tisk
4. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 14.5. 2018-zápis
 
 
Program:      1/   Zahájení                          (Ing.Špačková)              
                       2/   Informace o aktuálním dění v ČKAIT                   (Ing.Špačková)
                       3/   Informace o transformaci ÚNMZ na Českou agenturu pro standardizaci
                             -ČAS  (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
                       4/   Informace z TNK 32-Požárně bezpečnostní zařízení
                                                                (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
                       5/   Informace o dalších změnách stávající norem a o nových normách,
                              souvisejících s Požární bezpečností staveb  (Ing.Král)
                       6/   Informace o organizaci připomínkování revidovaných a novelizovaných
                             ČSN v oblasti PBS-konkrétní požadavky autorizovaných osob lze zanést
                             přehledně do tabulek pro jednotlivé ČSN, centrálně ze strany ČKAIT 
                             konzultovat s HZS a předat TNK
                       7/   Upřesnění exkurze do pražského podzemí (kolektory), dále návrh možnosti 
                             návštěvy stanice HZS hl.m.Prahy v Praze 6, Heyrovského náměstí
                       8/   Informace o stavu jednání mezi GŘ HZS a ČKAIT  (Ing.Špačková)  
                       9/  Dopad schválené novely stavebního zákona a změny vyhlášky 499/2006 Sb.
                            o dokumentaci staveb na PD, vedení stavby a stavební dozor
                    10/   Diskuze o závažných problémech v oblasti PBS, které vám přinášejí v praxi 
                             velké komplikace-budou vybrány dle vašich podkladů
 
 
Přítomní-vedoucí aktivu Ing.Špačková,
              -předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D.   
              -člen TNK 27-Ing.Toman 
              -autorizované osoby v oboru PBS-prezence u Ing.Špačkové (15 osob)
     
 
 
Záznam průběhu:
 
Ad 1/  Pozváni byli účastníci aktivů v r.2017, tentokrát nebyly plošně osloveny všechny
           autorizované osoby v oboru PBS. Informace o průběhu aktivu do 12/2017 s termínem
           jarního setkání byla pověšena webu ČKAIT, termín tohoto aktivu byl z důvodu nemoci 
           přednášejícího narychlo posunut z 21.3.na 14.5.2018.
           20 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, z toho se 5 osob omluvilo pro nemoc
           10 osob se omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění a požádalo o další informace,
             ostatní nereagovali …celkem se zúčastnilo 15 osob
           
Ad 2/   v 01/2018 proběhly valné hromady oblastí ČKAIT, byly zvoleny nové výbory oblastí,
            skupinové připojištění-do 2mil, do 5mil
            systém vzdělávání-3 leté cykly, nyní probíhá cyklus 2016-2018, bude vydán certifikát
                                       -spoluúčast při pojistné události je 10tis, pro osoby s certifikátem 5tis              
            lze nastavit individuální systém vzdělávání-přednášení, publikování
            seminář PBS-proběhl 10.4.2018, další bude 25.10.2018
                                    (přednáší pplk.Valouch z HZS a Ing.J.Pokorný z VŠB)             
 
 
Ad 3/  transformace ÚNMZ na českou agenturu pro standardizaci (ČAS)-nové vedení
 
Další bod/  změny v kodexu ČSN 73 08 xx-plánované změny
                   -ČSN 73 08 33-OB3, OB4-bonifikovat SHZ
                                           -1 NÚC bude vázána na 12 obytných buněk           
                                           -blokace malometrážních buněk  
                   -ČSN 73 08 35
                   -ČSN 73 08 42-zohlednění biplynky
                   -ČSN 73 08 43-dnes již neexistují klasické pošty                                      
                   -ČSN 73 08 34-příloha-zahrnuty nemovité kulturní památky
                   -ČSN 73 08 48-do přílohy dát stanovené postupy ověřování funkce
                                             (vypnout přívod elektro a ověřit, jestli jede výtah)                        
                                            -přejme se tabulka z vyhl.23/2008 Sb.
                                            -je tam v novele doplněna kabeláž     
                   -ČSN 73 08 72-je vypsán úkol, zpracují Toman, Dufek, Boháč
                                           -výhledy-změny-textilní potrubí, nejsou uvažovány jet ventilátory      
 
                   -ČSN 07 93 04-oprava, tlakové nádoby   
 
                  -koncepce norem-byl vypsán tematický úkol, vysoutěženo, vyhrálo VŠB FBI
                                             -návrh-vydávat metodiku pro oblasti, na které nejsou normy
                                                        …formou doporučení             
 
                  -dotaz-jak je to s chladivy, proběhlo jednání s GŘ, spojení ..norma na chladiva
  
                  -kolektory-byla revidována norma na kolektory, výhled začátek 10/2018
                                  -jsou hluboké páteřní, nízkohloubené
 
                  -pojišťovny-vazba na zábranu škod, lze nastavit přísnější podmínky
 
                  -dotaz-dřevostavby-bude něco nového …zatím max.4NP, otázka SHZ
                   
 
Ad 4/       TNK 32-je zde i ZOKT-návrhově i výrobkově
                             -ČSN EN 12845-Sprinklery (gesce-Ing.Rybář)    
                             -nově v češtině i ZOKT, ventilátory
                             -judikament kolem OZO-kontrolu provozuschopnosti PBZ mohou provádět
                                                                      pouze OZO nebo požární technici
                                                            -HZS-podmínka, že OZO musí být proškoleni výrobcem          
                             -novela vyhlášky-vyhrazená PBZ (technická zařízení budov,
                                                                                     technologická zařízení)   
                            
 
Ad 5/    Informace o dalších změnách stávající norem a o nových normách,
            souvisejících s Požární bezpečností staveb-podal Ing.Král
 
Ad 6/   koncem 04/2018 byla vedoucí aktivu oslovena k připomínkám k chystaným změnám
            Z2 u ČSN 73 08 31, ČSN 73 08 33, ČSN 73 08 35 a ČSN 73 08 43,
            členům aktivu byla zaslána tabulka a byli požádáni o formulaci připomínek,
            připomínky byly sumarizovány a předány legislativní komisi ČKAIT,
            celkem se zapojilo 5 členů aktivu (za jejich práci děkujeme),
            nejvíce připomínek bylo k chystané změně Z2 ČSN 73 08 33
 
Ad 7/  exkurze do pražského podzemí-bude realizována na podzim 17.10.2018-cca 4hodiny,
           návštěva stanice HZS hl.m.Prahy v Praze 6, Heyrovského náměstí-13.9.nebo 19.9.2018                     
 
Ad 8/  probíhají průběžné schůzky, informace o problémech
 
Ad 9/  Informace o schválené novele stavebního zákona a návrhu změny vyhlášky
           499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dopady na PD, vedení stavby a stavební dozor
               -novela SZ-mění se rozsah staveb na ohlášení-§104, odst.a/, d/ SZ
                                 -nově zavedena povinnost autorizace pro technický dozor staveb
                                  financovaných z veřejného rozpočtu   
               -změna vyhl.499/2006 Sb.-více příloh, společné povolení, stavba jaderného zařízení
                             -ve většině příloh zcela mizí členění PBŘ v části B.2.8 a D.1.3 na odstavce,
                              bude se tedy postupovat dle vyhl.246/2001 Sb.         
 
Ad 10/   diskuze o závažných problémech v oblasti PBS-světlíky-polykarbonát, total stop
 
Závěr:   1/    z 4hodinového jednání aktivu vyplynula opět potřeba autorizovaných osob v PBS
                     upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat novelizaci ČSN
 
              2/    je vytvořena a bude průběžně doplňována databáze aktivních osob,
                      autorizovaných v PBS, mají na sebe kontakty a mohou si předávat informace
 
              3/    probíhá informování členů aktivu e-maily o změnách ČSN,
                     je vytvořen přehled aktuálně řešených ČSN a členové aktivu vyzýváni
                     k připomínkování, připomínky ve formě tabulek jsou předávány výše
      
              4/     jednotliví členové aktivu si mohou vybrat problematiku v oblasti PBS, která je
                      nejvíce trápí a nadále ji sledovat (koordinace PBZ, připomínkování ČSN, ..)     
 
              5/     zástupci ČKAIT budou více spolupracovat s TNK 27, snaha doplnit dalšího  
                      zástupce ČKAIT do TNK 27
 
              6/     další jednání aktivu bude v 3.10.2018 od 14do18hod-program bude upřesněn
 
Velice děkuji Ing.Kratochvílovi, PhD, že si i přes komplikované zdravotní problémy na nás udělal čas a poskytl cenné informaci z dění v procesu změn norem kodexu PBS, dále děkuji Ing Tomanovi za aktuální informace z TNK 32 a Ing.Královi za informace o dalších ČSN.
Dále děkuji všem účastníkům a těším se na další shledání.
 
Zapsala:  Vedoucí aktivu PBS     Ing.Vladimíra Špačková, členka představenstva ČKAIT, 
                                                     členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj