ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

5. aktiv oboru Požární bezpečnost staveb dne 3.10. 2018-zápis

Verze pro tiskVerze pro tisk
Program:      1/   Zahájení                                                                  (Ing.Špačková)
                       2/   Informace o aktuálním dění v ČKAIT                   (Ing.Špačková)
                       3/   Informace z TNK 27-Požární bezpečnost staveb
                                                                (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
           4/   Aktuální informace-příprava předpisů pro chladiva,
                                                -příprava předpisů pro energetické zdroje  
                                                -příprava předpisů pro plnící stanice vodíku
                                                            (předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D)
                       5/   Diskuze k tématu: „Jak v kodexu požárních norem provést revizi větrání 
                              CHÚC“ (Ing.Toman)
                       6/   Informace o organizaci připomínkování revidovaných a novelizovaných
                             ČSN v oblasti PBS-konkrétní požadavky autorizovaných osob lze zanést
                             přehledně do tabulek pro jednotlivé ČSN, centrálně ze strany ČKAIT 
                             konzultovat s HZS a předat TNK
                       7/   Upřesnění exkurze do pražského podzemí (kolektory) dne 17.10.2018
                       8/   Informace o změnách v normách, souvisejících s PBS  (Ing.Král)
                       9/   Diskuze o závažných problémech v oblasti PBS, které vám přinášejí v praxi 
                              velké komplikace-budou vybrány dle vašich podkladů
 
Přítomní-vedoucí aktivu Ing.Špačková,
              -předseda TNK 27-Ing.V.Kratochvíl, Ph.D.   ,  člen TNK 27-Ing.Toman 
              -autorizované osoby v oboru PBS-prezence u Ing.Špačkové (16 osob)
 
 
 
Záznam průběhu:
 
Ad 1/  Pozváni byli účastníci aktivů v r.2017 a v 05/2018, tentokrát nebyly plošně osloveny 
           všechny autorizované osoby v oboru PBS. Zápis z aktivu v 05/2018 s termínem 
            podzimního setkání byl pověšen na webu ČKAIT.
           25 osob poděkovalo za pozvání a přislíbilo účast, z toho se 5 osob omluvilo pro nemoc,
           4 osoby nepřišly bez omluvy, 10 osob se omluvilo z důvodu časového zaneprázdnění
           a požádalo o další informace, ostatní nereagovali …celkem se zúčastnilo 16 osob
           
ad 2/  informace o dění v ČKAIT-počet AO 31tisíc, z toho 520 AO v PBS    
                                                      -základní pojištění do 250tis nebo 4 platů,
                                                        možnost připojištění do 2mil nebo do 5mil
           GDPR-o ochraně osobních údajů-ČKAIT má svého pověřence, uzavírá smlouvy
                      -aktiv PBS-veškeré údaje o členech aktivu (e-mailové adresy, tel.čísla a adresy)
                              jsou uloženy pouze u vedoucí aktivu, v uzamčené kanceláři, scany jsou
                              v zaheslovaném počítači, ke kterému má přístup pouze vedoucí aktivu
                           -tyto údaje používá pouze vedoucí aktivu pro informace jednotlivých členů
                            o práci aktivu PBS, pro poslání zápisů, pozvánek a informací         
                           -tyto údaje nejsou poskytovány dalším osobám mimo ani uvnitř ČKAIT     
                              (účastníci podepsali souhlas s tímto způsobem ochrany)                                                    
 
            systém vzdělávání-3 leté cykly, nyní probíhá cyklus 2016-2018, bude vydán certifikát
                                       -spoluúčast při pojistné události je 10tis, pro osoby s certifikátem 5tis              
            lze nastavit individuální systém vzdělávání-přednášení, publikování
            seminář PBS-proběhl 10.4.2018, další bude 25.10.2018 a 25.4.2019
                                    (přednáší pplk.Valouch z HZS a Ing.J.Pokorný z VŠB)             
            Informace o exkurzi na HZS-P6-prohlídka techniky, cisterny, žebřík-výška 40m 
 
 
ad 3/  transformace na ČAS, VŠB fakulta BI vyhrála úkol vyhodnocení stavu podmínek 
                                                                         projektování PBS
 
ad 4/  revize ČSN 73 60 60 08/2018-směřování k multifunkčním stojanům, zahrnujícím vodík,
                                                        CNG, zatím nejsou doloženy bezpečné podmínky pro LPG
          revize ČSN 65 05 02-Z2
          metodika-předpis pro plnící stanice na vodík
                  -je vypracována metodika, dá se schválit GŘ HZS a TIČR, potom bude zveřejněna        
          bezpečnostní vzdálenosti pro stojany, pro zásobníky X odstupové vzdálenosti
          připomenuto ČSN 73 60 58-v hromadných garážích nad 27aut musí být 10% stání
                                                        pro vozidla s plynným pohonem-musí být plynová detekce, 
                                                        6nás.větrání/hod, při 20% koncentrace havarijní větrání,
                                                        při 50% koncentrace je vyhlášen požární poplach
          vydán metodický návod-projektování PBS (pro projektanty, investory)            
                                                -posuzování PBS (pouze pro příslušníky HZS)
          Metodický návod-normy včetně data vydání
                                      -právní předpisy včetně data vydání
                                      -seznam původní PD, kolaudace
                                      -popis technologických zařízení
                                      -konstrukce-známé nebo neznámé
                                      -analýza požárního zásahu(ZOKT,SHZ)ve skladech a shrom.prost.
                                      -evakuace současná, postupná, progresívní (do soused.PÚ-v LZ)       
                                      -porovnat dobu evakuace a dobu zakouření                                            
                                      -odstupy-hodnotí se přesah PNP na sousední pozemek    
                                      -možnost upuštění od odběrních míst
                                      -požární nádrž-řešit příjezd, manipulační plochu   
                                      -nástupní plocha, příjezdová .komunikace (řešit vlečné křivky, stromy,
                                                                                                               sloupy osvětlení)     
                                      -PHP-počet pro 1 PÚ, pro více PÚ
                                      -koordinace PBZ-má dělat zpracovatel PBŘ        
                                      -neřeší objektovou bezpečnost-banky, věznice
 
Ad 5/  konference PBS na For-Archu, pořádaná společností TZB
           Analýza norem pro oblast větrání CHÚC a zásahových cest          
                      -ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 04, ČSN EN 12101-6 (platná, není harmonizovaná)
                      -srovnání způsobu větrání CHÚC v nevýrobních a výrobních objektech
                      -Zdůraznění rozdílných požadavků na větrání CHÚC  dle ČSN 73 08 04 a ..02      
                     -reakce Ing.Kratochvíla-snaha vyjmout únikové cesty z ČSN 73 08 04 a 02
                                                             a dát je do ČSN 73 08 10                
 
ad 6/  připomínkování ČSN 73 08 31, 33, 35, 43-proběhlo, návrh předsedy TNK 27 napsat
                                                                               připomínky ke všem ČSN
 
ad 7/  exkurze do pražského podzemí-17.10.2018 v 10hodin na 2-3hodiny, sraz v 9,45hod
 
ad 8/   Informace o změnách v normách, souvisejících s PBS  (Ing.Král)
                   novinky v oblasti PBS-ČSN EN 12845 (SHZ-Ing.Rybář)
                                                       -ČSN 73 08 42-Z1, revize ČSN 73 08 48, další …             
 
ad 9/  diskuze o problémech-únikové cesty-el.karty, turnikety, el.závory
                                          -MŠ, dětské skupiny (poslána metodika GŘ HZS)
                                      -nouzové osvětlení-podle jakých ČSN-požárních nebo elektrikářských
             -rozdílné požadavky na rychlost pohybu osob(vu) a jednotkovou kapacitu (Ku)           
                                              v ČSN 73 08 02                    a                             ČSN 73 08 04
                ..vu=35/30/25m/min, Ku=50,40,30os/min   ..vu=30/25/20m/min, Ku=40,30,25os/min         
                         po rovině, po schodech dolů, po schodech nahoru
 
             metodický návod posuzování PBS-na webu GŘ HZS pouze pro projektanty
 
 
Závěr:   1/    z 4hodinového jednání aktivu vyplynula opět potřeba autorizovaných osob v PBS
                     upozornit na sporné články v ČSN, snaha je řešit a sledovat novelizaci ČSN
 
              2/    je vytvořena a bude průběžně doplňována databáze aktivních osob,
                      autorizovaných v PBS, mají na sebe kontakty a mohou si předávat informace,
                      proběhla informace o GDPR, účastníci podpisem odsouhlasili organizaci GDPR
                      v aktivu PBS, odsouhlasili viditelnost svých e-mailových adres v hromadné
                      e-mailové poště                 
 
              3/    probíhá informování členů aktivu e-maily o změnách ČSN,
                     je vytvořen přehled aktuálně řešených ČSN a členové aktivu vyzýváni
                     k připomínkování, připomínky ve formě tabulek jsou předávány výše      
 
              4/     jednotliví členové aktivu si mohou vybrat problematiku v oblasti PBS, která je
                      nejvíce trápí a nadále ji sledovat (koordinace PBZ, připomínkování ČSN, ..)     
 
              5/     zástupci ČKAIT spolupracují s TNK 27, byl doplněn další zástupce ČKAIT 
                      do TNK 27       
 
              6/     další jednání aktivu bude v období 03-05/2019-bude upřesněno v 01/2019
 
Poděkování Ing.Kratochvílovi, PhD. za účast a předání cenných informací z oblasti PBS,
Ing.Tomanovi za prezentaci větrání CHÚC, Ing.Královi za informaci o změnách ČSN.
Přeji všem klidný podzim a pohodové předvánoční dny.
 
Zapsala vedoucí aktivu PBS     Ing.Vladimíra Špačková,
                                                   členka představenstva ČKAIT, 
                                                   členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj
 
 

Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb

 

  Profesní aktiv oboru Požární bezpečnost staveb se sešel poprvé začátkem roku 2016, dále pracuje od začátku roku 2017. V oboru Požární bezpečnost staveb je v současné době autorizováno 530osob v celé ČR, z nichž má zájem o aktivní práci cca 50osob, což je asi 10%. Aktiv se v roce 2018 sešel 14.5. a 3.10. Zaměřil se vždy na krátkou informaci o aktuálním dění v ČKAIT, o legislativních změnách, o stavu jednání mezi GŘ HZS a ČKAIT na téma kvality práce autorizovaných osob.
  Dále již pokračovalo jednání o současných změnách v kodexu požárních norem a o plánovaných změnách, které si vynutila změna technologií v běžných provozech.
Např.zohlednění bioplynových stanic, fotovoltaiky, návrh kolektorů, zamyšlení nad změnou klasické pošty, rostoucího počtu vozidel na plynové a alternativní pohony. Na podzimním aktivu se probíral Metodický pokyn pro posuzování PBŘ, který v 08/2018 vydalo GŘ HZS.
  Nadále se řešila spolupráce ČKAIT a Technické normalizační komise 27 pro PBS. Členové aktivu měli v 04/2018 možnost formulovat připomínky k chystaným změnám ČSN 73 08 31, ČSN 73 08 33, ČSN 73 08 35 a ČSN 73 08 43, připomínky byly sumarizovány a předány legislativní komisi ČKAIT, celkem se zapojilo 5 členů aktivu (za jejich práci děkujeme),
Nejvíce připomínek bylo k chystané změně Z2 ČSN 73 08 33. Na podzimním aktivu byli rovněž účastníci seznámeni s ochranou osobních údajů v ČKAIT a jejich zajištěním v organizaci aktivu PBS.
  Dále vždy následovala diskuze o problémech, které označily pozvané osoby jako zásadní. Stále to jsou vnější odběrní místa požární vody, dětské skupiny s dětmi ve věku od 2 let, koordinace požárně bezpečnostních zařízení a autorský dozor během výstavby, rozdílné požadavky na větrání chráněných únikových cest ve výrobních a nevýrobních objektech.
  Aktiv si nadále velice cení zájmu předsedy TNK 27 o spolupráci s aktivem, jeho přítomnost jsme opět dvakrát v tomto roce využili pro získání čerstvých informací z oblasti novelizace
a tvorby norem, výhledu do příštího roku.
  Za jeho podpory a přímé účasti byla zorganizována v září zajímavá exkurze do stanice HZS hl.m.Prahy v Praze 6, kde se projektanti mohli zblízka seznámit s nejmodernější technikou pro zásah nejenom ve výškách, a dále v říjnu ojedinělá exkurze do pražského podzemí-kolektorů. Účastníci se nejprve na centrálním dispečinku seznámili s rozsahem, organizací
a požárním zabezpečením kolektorů, kde jsou vedeny sítě trasy elektro, vody, kanalizace, plynu a datových kabelů pro celou Prahu. Potom během 2hodin osobně prošli a po žebřících prolezli část kolektorů, které se v celkové délce 92km a hloubce od 2 do 45metrů prostírají pod celou Prahou. Škoda jenom, že kapacita těchto exkurzí nebyla ze strany autorizovaných osob vyčerpána.
  Děkujeme rovněž Ing.Tomanovi za prezentace koncepce větrání chráněných únikových cest a Ing.Královi za čerstvé informace o změnách norem, souvisejícími s problematikou PBS.
Další aktiv v roce 2019 je naplánován na konec března. Bude zaměřen na aktuální situaci v novelizaci norem kodexu PBS, koordinaci požárně bezpečnostních zařízení a uplatňování Metodického návodu pro posuzování PBŘ v praxi, případně další žhavá témata.
 
 
Ing.Vladimíra Špačková, vedoucí aktivu PBS,
                                         členka představenstva ČKAIT, 
                                         členka výboru oblasti pro Prahu a Středočeský kraj