ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

autorský dozor projektanta

Verze pro tiskVerze pro tisk

Úvod: V současnosti se stává, že každý stupeň projektové dokumentace (DÚR, DSP, DZS, DPS), nebo alespoň některé z nich zpracovává jiný projektant, ač se jedná stále o stejnou akci/projekt. Není pak vždy úplně zřejmé, který z dosavadních projektantů by měl provádět tzv. autorský dozor. Z § 152, odst. (4) stavebního zákona se zdá vyplývat, že povinnost/právo provádět autorský dozor nevyplývá ze zákona jako konsekvence zpracování některého ze stupňů projektové dokumentace, ale že autorský dozor má provádět projektant, kterého tím pověří stavebník - tedy třeba i projektant, který nezpracoval pro daný projekt žádnou projektovou dokumentaci.
Otázka: Je tomu opravdu tak, nebo se problematika provádění autorského dozoru řídí jiným ustanovením?

§ 152 odst. 4 pokračuje

§ 152 odst. 4 pokračuje „……popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.“

Hlavní projektant je definován v §113 odst. 2 stavebního zákona. Je to projektant, kterého stavebník pověřil koordinací projektové dokumentace stavby zpracované více projektanty nebo koordinací autorského dozoru.

Tolik stavební zákon. Nicméně, autorský dozor je pojem tradiční, dříve právně definovaný v již zrušeném předpise o dokumentaci staveb. Pojem používá autorizační zákon, který stanoví, že autorizovaná osoba je v rozsahu oboru (specializace) své autorizace oprávněna provádět autorský dozor nad realizací stavby. O smluvním zajištění autorského dozoru se zmiňuje také stavební zákon. Při respektování této skutečnosti je obvyklý výklad pojmu autorský dozor uvedený v kap. 8 DOS M 05.01 CD Profesis 2007 následovně:

8. AUTORSKÝ DOZOR

8.1 Autorským dozorem se obvykle označuje činnost zpracovatele dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení, popř. dokumentace pro provedení stavby nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, kterou ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku. Působnost autorského dozoru se vztahuje již na fázi realizační přípravy projektu (zpracování realizační dokumentace projektu) a souvisí jak s fází realizace projektu, tak s fází vyzkoušení a průkazů. Autorský dozor je vykonáván na základě smlouvy se stavebníkem obvykle osobou, která zpracovala příslušnou část dokumentace projektu. Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je obvykle autorský dozor trvalý, na ostatních stavbách občasný, podle potřeby.

8.2 Jak vyplývá z kap. 3.4, není pojem autorský dozor definován právně, ale používá jej jak SZ, tak AZ. Podle AZ je autorský dozor oprávněn vykonávat autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik, resp. autorizovaný stavitel, v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace. Obsah a rozsah autorského dozoru musí být vymezen smlouvou, k jejímuž vymezení mají přispět také doporučení tohoto DOS M. Podle SZ platí, že osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena (tj. také autorizované osoby), jsou povinny při své odborné činnosti chránit veřejné zájmy.

8.3 Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:
a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;
k) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu.

8.4 Fyzická osoba pověřená výkonem autorského dozoru podle kap. 8.1 zaznamenává
svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku. Provádění těchto záznamů o autorském dozoru předpokládá výslovně také SZ (viz kap. 6.6). Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak obvykle tvoří volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se obvykle součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení).

8.5 Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, pak platí pro takovou změnu ustanovení SZ o změně stavby ještě před jejím dokončením. Na základě žádosti proběhne řízení o změně, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním řízení. Se souhlasem stavebního úřadu může být toto řízení o změně spojeno s kolaudačním řízením, pokud se navrhované provedení podstatně neodchyluje od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.