ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Placení členských poplatků za rok 2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

V roce 2018 bude na zaplacení členského poplatku odeslána faktura k úhradě členského poplatku na e-mailovou adresu autorizované osoby. Členové ČKAIT, kteří nemají v databázi registrovanou e-mailovou adresu, obdrží fakturu poštou. Termín zaplacení i číslo účtu zůstávají stejné, variabilní symbol je číslo vystavené faktury – informace bude rovněž zveřejněna na úřední desce na webových stránkách ČKAIT. Uhrazený členský příspěvek je stále daňovým nákladem ve smyslu zákona o dani z příjmu. Dokladem o zaplacení poplatku pro vás bude výpis z vašeho bankovního účtu.

Podle usnesení Shromáždění delegátů (dne 25. 3. 2017), zákona č. 360/1992 Sb., §12, odst. 7 a Profesního a etického řádu (PEŘ §6/5a) je stanovena výše členského poplatku pro rok 2018 na 3000,- Kč s termínem zaplacení do 31. 3. 2018. Číslo účtu: 109270792/0300, v. s.: číslo faktury

Údaje pro zahraniční platby: 
IBAN: CZ21 0300 0000 0001 0927 0792, BIC/SWIFT: CEKOCZPP  

 

SOUHRN VŠECH POPLATKŮ HRAZENÝCH ČKAIT

 

 1. Členský poplatek
  • řádného člena na rok 2018 splatný 31. 3. 2018 - 3.000,- Kč/rok
  • usazené osoby na rok 2018 - 3.000,- Kč/rok
   (v. s.: číslo faktury)

 2. Poplatek za udělení autorizace (zákon č. 360/92 Sb.) - 3.500,- Kč
  Zápis do registru usazených a hostujících osob - 2.000,- Kč
  Poplatek za rozšíření o další obor - 2.500,- Kč
  (v. s.: rodné číslo)

 3. První členský poplatek se určuje podle termínu složení slibu:
  v 1. čtvrtletí kalendářního roku – plný poplatek - 3.000,- Kč
  ve 2. čtvrtletí kalendářního roku – snížený poplatek - 2.250,- Kč
  ve 3. čtvrtletí kalendářního roku – snížený poplatek - 1.500,- Kč
  ve 4. čtvrtletí kalendářního roku – snížený poplatek - 750,-Kč
  (v. s.: členské číslo (7 číslic))

 4. Snížená výše poplatků:
  • členský poplatek pro invalidy na základě žádosti, která obsahuje kopii dokladu o invaliditě - 1.000,- Kč
  • členský poplatek pro seniory na základě žádosti, kterou mohou podat AO pobírající řádný starobní důchod (kopii potvrzení o přiznání důchodu) a jejichž příjmy z činnosti AO jsou nižší než 50.000,- Kč/rok (čestné prohlášení) - 1.000,- Kč.
   (v. s.: číslo faktury)

 5. Jiné poplatky
  • náhrada autorizačního razítka nebo aut. osvědčení - 500,- Kč
  • opakované pozastavení autorizace - 500,- Kč
  • nový deník autorizované osoby v případě jeho ztráty - 1000,- Kč
   (v. s.: členské číslo (7 číslic))

  Sankce za úkony v souvislosti s včasným neuhrazením členského příspěvku (z rozhodnutí představenstva R1502-20)Výše poplatku
  1. upomínka k neuhrazení členského příspěvku100,- Kč
  2. upomínka k neuhrazení členského příspěvku (zasílá Dozorčí rada)150,- Kč
  Oznámení o zahájení disciplinárního řízení a nařízení ústního jednání StS ve věci neuhrazeného členského příspěvku200,- Kč
  Rozhodnutí Stavovského soudu ve věci neuhrazeného členského příspěvku200,- Kč 
  Sankce se sčítají.

 6. Osvobození od poplatků
  od členského poplatku jsou osvobozeny:
  • autorizované osoby starší 70 let (na základě žádosti s prohlášením o ukončení aktivní činnosti AO), tyto osoby nebudou na další činnost pojištěny, ale budou mít tzv. "Udržovací pojištění" s krytím jejich činnosti 5 let zpět
  • autorizované osoby na mateřské resp. rodičovské dovolené (na základě žádosti, která obsahuje kopii rodného listu dítěte - žádost nutno každoročně obnovit)
  • čestní členové ČKAIT