ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis o ustavení profesního aktivu MI

Verze pro tiskVerze pro tisk

V rámci jednání 20. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2015 dne 4.6.2015 proběhlo ustavení profesního aktivu ČKAIT „Městské inženýrství“. Obor pokrývá širokou škálu aspektů celkové koncepce udržitelného rozvoje urbanizovaných území, zahrnující zejména:

•         problematiku veřejné infrastruktury a

•         územně technickou problematiku.

V profesním aktivu chceme zohledňovat nejen obor autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. ale i širší souvislosti. Městské inženýrství  se jako obor  opírá  o několik tématických oblastí vzájemně propojených a na sebe navazujících:

•          technická a dopravní infrastruktura (technická obsluha urbanizovaných území)

•          územně technická problematika (urbanismus a územní plánování)

•          obecné technické požadavky na stavby a bezbariérové prostředí staveb

•          management investičních procesů zaměřený na ucelenou technickou obsluhu sídel.

Přípravný výbor profesního aktivu vznikl v březnu 2015 na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava, která má  jako jediná stavební fakulta v ČR akreditován obor Městské inženýrství v bakalářské, magisterské i doktorské formě studia (www.fast.vsb.cz). Obrátil se  cestou časopisu Z+i na autorizované osoby v oboru Městské inženýrství a v ostatních příbuzných oborech s nabídkou zapojit se do činnosti nově vznikajícího profesního aktivu. K členství v profesním aktivu „Městské inženýrství“ se při jeho ustavení přihlásilo 8 členů.

 

První zasedání profesního aktivu oboru Městské inženýrství ČKAIT proběhlo dne 24.9.2015 od 14,00 hodin v zasedací místnosti ČKAIT II. patro, Sokolská 15, Praha 2 s tímto programem:
1. Zahájení
2. Nová koncepce profesních aktivů ČKAIT (financování aktivů, PROFESIS, tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI)
3. Informace o ustavení profesního aktivu MI dne 5.6.2015 v Karlových Varech
4. Zaměření oboru autorizace MI ČKAIT a studijní obor Městské inženýrství na FAST VŠB-TU Ostrava a FAST VUT Brno
5. Návrh plánu činnosti profesního aktivu MI a organizační záležitosti
6. Aktuální témata MI (rozsah autorizace MI, uplatnění absolventů oboru MI, revize ČSN 73 60 05, spolupráce s  AUÚP, ČKA a dalšími organizacemi)

7. Diskuse

8. Usnesení

9. Závěr.

 

Zasedání se zúčastnilo celkem 15 autorizovaných osob oboru Městské inženýrství. Všichni účastníci prvního zasedání obdrželi předem podkladové materiály jako podklad pro diskusi. Jednalo se o:

Vymezení pojmu městské inženýrství v ČKAIT

Přehled dokumentů a předpisů k oboru MI

Studijní obor MI na FAST VŠB-TU Ostrava a jeho základní členění na:

A.  Územně technická problematika

B.  Veřejná infrastruktura

C.  Stavební ekonomika a management v investičním procesu

V rámci zasedání byla promítnuta prezentace oboru Městské inženýrství. Pro vzájemnou propojenost profesních aktivů, orgánů ČKAIT a členské základny byl zřízen na stránce www.ckait.cz v rubrice ,,Zápisy z jednání,, prostor právě pro informace o dění v aktivech.

Městské inženýrství je obor, který představuje mezioborový okruh poznatků a činností pro tvorbu a koordinaci řešení koncepce infrastrukturálního vybavení území a měst.  Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování všech základních technických, technickoekonomických a technickoekologických problémů spojených se zajišťováním správného provozu zastavěných a nově zastavovaných území, zejména pak zabezpečuje na odpovídající úrovni koordinaci technického vybavení území. Obor je založen na společném poznatkovém základě programu stavebního inženýrství, t.j na teoretických a odborných stavebně technických disciplínách.

Pokud Vás zaujal rozsah a obsah oboru Městské inženýrství, rádi přivítáme další autorizované osoby v našich řadách.

 

                                                                                       Doc. Ing. František Kuda, CSc.

                                                                                            vedoucí profesního aktivu MI