ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis ze zasedání Profesního aktivu „Městské inženýrství“ ČKAIT 13.12.2016

Verze pro tiskVerze pro tisk
Místo:  zasedací místnost ČSSI IV. patro, Sokolská 15, Praha 2
Účast: dle prezenční listiny
 
Program:
                                                                                           
 1. Zahájení
 2. Informace z jednání vedoucích profesních aktivů ČKAIT dne 23.11.2016
 3. Mezinárodní organizace MI
 4. Tematické okruhy k rozdílové zkoušce oboru MI
 5. Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2016 a 2017
 6. Aktuální témata oboru
 7. Upřesnění plánu činnosti aktivu na rok 2017
 8. Organizační záležitosti
 9. Vyzvaná přednáška k problematice ukládání inženýrských sítí
 10. Diskuse
 11. Závěr   
 
Ad 1) Zahájení
      Přivítání přítomných, někteří členové aktivu se předem omluvili,
      Problémy s termínem konání a s místností zasedání aktivu
      Jednání aktivu řídil F. Kuda
 
Ad 2) Informace z jednání vedoucích profesních aktivů ČKAIT dne 23.11.2016
      Informativní část – termíny Valných hromad a Shromáždění delegátů
                                    BIM a jeho uplatnění ve stavebních oborech
                                    IS Profesis bude doplněn o evropská nařízení
                                    Honorářový řád-je ve stadiu řešení, probíhá projednávání,
                                    Kvalita prací autorizovaných osob (zpřesňování metodiky hodnocení
                                    Ustavení technických komisí a tvorba technických standardů ČKAIT
      Aktivity ostatních profesních aktivů
                                    Různá četnost zasedání v roce 2016
                                    Čerpání peněz v roce 2017 (cestovné, vyzvané přednášky, exkurze,)
                                    Tvorba pomůcek pro IS Profesis
     Praktická použitelnost rozsahu autorizace MI v technické praxi
                                    AO oboru MI mohou projektovat jen to, co nenáleží do působnosti
                                    speciálních stavebních úřadů, tzn. že nemohou projektovat veřejné,
                                    vodovody a kanalizace místní komunikace, parkoviště, apod.
                                    Vlastní rozsah autorizace MI v současné podobě skoro nic AO neu
                                    možňuje – z toho plyne také malý zájem o autorizaci.
 
                                    Po obsáhlé diskusi bylo dohodnuto, že bude zpracován dopis Před-
                                    stavenstvu ČKAIT o úloze oboru MI s žádostí o projednání rozšíření
                                    rozsahu autorizace se vznesením požadavku na Autorizační radu  
                                    ČKAIT.                           
Ad 3) Mezinárodní federace MI  (International Federation of Municipal Engineering)
          Prof. A. Materna se v listopadu 2016 zúčastnil zasedání této organizace v Norsku a
          Švédsku v roli pozorovatele.
          Členství v organizaci je 500,- EURO/rok.
          Po projednání aktiv MI doporučuje Představenstvu ČKAIT, aby se ČKAIT zapojila do
          činnosti této organizace a navrhuje jako svého zástupce doc. T. Vymazala.
 
 
Ad 4) Tematické okruhy k rozdílové zkoušce oboru MI
           V roce 2015 vyšla publikace „Rozdílové zkoušky k autorizaci podle zákona
            č. 360/1992 Sb. Pro obor MI je uvedeno 17 otázek. Po diskusi k rozsahu a obsahu  
            publikace bylo dohodnuto, že otázky budou doplněny a rozšířeny. Návrh do příštího
            zasedání zpracuje doc. P. Šrytr (viz příloha návrhu k diskusi).
 
 
Ad 5) Tvorba a aktualizace pomůcek pro obor MI v roce 2017 a 2017
           2016
           Aktualizace 3 pomůcek:
 1. TP 1.4. Bezbariérové užívání staveb  (R. Zdařilová)
 2. TP 1.5. Odstraňování bariér v MI (R. Zdařilová)
 3. DOS-T 09.02.01. Způsoby ukládání inženýrských sítí (P. Šrytr) 
           Všechny pomůcky byly odevzdány v termínu. Jsou zařazeny do IS Profesis 2016.
 
           2017
           Na zasedání RPRP v Ostravě bylo schváleno zpracování pomůcky s názvem
           „Kniha údržby staveb“ (F. Kuda, J. Pater, E. Wernerová). Autoři zvažují rozsah.
            Náměty na další pomůcky vyplynuly z rozsáhlé diskuse členů aktivu.
            Bezbariérové užívání dopravních staveb (R. Zdařilová)
            Úloha MI při tvorbě územních plánů (R. Burgermeisterová, Z. Lhotáková,)
            Aktuální témata MI:
            Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu (součinnost při návrhu koncepční   
            ho řešení zástavby
            Smart City včetně uplatnění BIM, FM atd.
            Bezvýkopové technologie
           
 
Ad 6)  Aktuální témata oboru MI
          Rozsah autorizace oboru MI
          Arch. Vrana  (zástupce Autorizační rady a garant pro obor MI v autorizační radě) dopo-
          ručil zpracovat dvoustránkový elaborát k rozsahu autorizace MI a předložit ho AR.
          Předloží AR své stanovisko jaké výstupy z technické a pedagogické praxe mají
          uchazeči o autorizaci předkládat u autorizační zkoušky. Po diskusi bylo schváleno.
 
          Uplatnění absolventů oboru MI v praxi
          Ve veřejném sektoru – speciální stavební úřady, odbory rozvoje měst a obcí
           V soukromém sektoru – zpracování ÚP, koordinátoři a HIP, příprava velkých staveb
 
           ČSN 70 60 05
           Ing. Filip, jako nový zástupce v ÚNMZ bude informovat na příštím zasedání aktivu MI
           O úkolech řešených v rámci ÚNMZ
 
          Spolupráce s partnerskými organizacemi
          AUÚP – kontakt přes doc. Durdíka, pořádají 2 x ročně zajímavé konference
          Obec architektů – navázání užší spolupráce mezi OA a ČSSI je diskutováno.
 
          22.mezinárodní konference MI KV 2017
          Proběhne 9.6.2017 v Karlových Varech. S. Zídek pozval všechny přítomné a seznámil
          je s doprovodným programem konference. Tématem konference je spolupráce městs-
          kého inženýra a architekta. Byly projednány návrhy na přednášející za aktiv MI.
          Program konference bude projednán na zasedání VR konference v březnu 2017.
 
     
 Ad 7)  Upřesnění plánu činnosti na rok 2017
                  Proběhnou dvě zasedání aktivu/rok. Jarní a podzimní
                  Pracovní krátké zasedání v rámci konference MI KV 2017.
                  Vydání min 3 pomůcek pro obor MI v roce 2017.
                  Rozšířit počet členů aktivu MI. Kontakty na nové členy přes emailové adresy za-   
                  jistí SVI (E. Stropková).              
                  Zpracovat:
                  Náměty na vyzvané přednášky
                  Náměty na exkurze
                  Náměty na výjezdní zasedání.
                  Navázat spolupráci s aktivem VHS, je to přirozený partner aktivu MI.
 
 
      Ad 8)  Organizační záležitosti
                 Cestovní náhrady byly vyřešeny Mgr. E. Stropkovou během jednání.
                 Příští zasedání proběhne 23.3.2017 v Praze, Sokolská 15 v zasedací místnosti
                 ČKAIT v 10,00 hodin. Pozvánky budou rozeslány přes SVI všem AO oboru MI.
 
 
     Ad 9)  Vyzvaná přednáška
                Doc. Šrytr přednesl vyzvanou přednášku s názvem „Ukládání inženýrských sítí“
                Přednáška byla přednesena v *ppt s doplněním ukázek odborných publikací a ča-
                sopisů  k předmětné problematice.
 
 
     Ad10) Diskuse
                Členové aktivu diskutovali průběžně během celého jednání aktivu k jednotlivým    
                projednávaným bodům
 
 
                                                                                                                                                          
Úkoly pro členy aktivu MI
 
1/12
F. Kuda, K. Vaverka, P. Šrytr
T: 31.1.2017
Zpracovat elaborát o oboru MI se zdůvodněním
rozšíření rozsahu autorizace MI
2/12
A. Materna
T: 31.1.2017
Zpracovat zprávu o činnosti mezinárodní organizace MI pro potřeby členů aktivu
3/12
R. Zdařilová
T: 30.4.2017
Koordinace přípravy a průběhu SZZ v bakalářském studiu
4/12
P. Šrytr
T: 28.2.2017
Doplnit a rozšířit otázky k rozdílové zkoušce
5/12
R. Zdařilová,
T: 31.10. 2017
Zpracovat pomůcku Bezbariérové užívání dopravních staveb
6/12
R. Burgermeisterová a kol
T: 31.10.2017
Zpracovat pomůcku Úloha MI při tvorbě územních plánů
7/12
F. Kuda a kol.
T: 31.10.2017
Zpracovat pomůcku Kniha údržby staveb
8/12
Členové Aktivu MI
T: 9.6.2017
Účast na 22. ročníku mezinárodní konference MI KV 2017
9/12
Členové Aktivu MI
T: průběžně v roce 2017
Náměty na rozšíření činnosti Aktivu MI
10/12
S. Zídek, E. Stropková
T: 9.4.2017
Rozeslat pozvánky členům aktivu MI na 22.
mezinárodní konferenci MI KV 2017
11/12
Ing. Filip
T: 23.3.2017
Informace o činnosti ÚNMZ
 
Přílohy: dle textu
Rozdělovník: členové aktivu MI
 
 
V Lipníku nad Bečvou dne 23.12.2016
 
                                                                                         Doc. Ing. František Kuda, CSc.
                                                                                         vedoucí profesního aktivu MI
 
PřílohaVelikost
mi_13122016.pdf137.57 KB