ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

zastavěna plocha

Verze pro tiskVerze pro tisk

Dobrý den, stavební zákon používá - zejména v § 103 a 104 - termín ZASTAVĚNÁ PLOCHA. Mohl bych Vás poprosit o správnou definici tohoto termínu, případně kde je možné tuto definici najít? Předpokládám, že nějaká definice existuje, možná je jich i víc (statistický úřad, oceňování nemovitostí, katastr...), ale tuším, že budou spíše pouze obecné (něco jako ortogonální průmět fasády domu). U většiny domů to bude jistě dostačující, nicméně - uvedu příklad - dvoupodlažní rodinný dům obdélníkového tvaru. Vnější obrys základových pasů 17,2x8,2m, vyzdění hrubé stavby 17,0x8,0m. Následně je dům zateplen - v rovině soklu nad terénem tl. 0,15m, 1.NP tl. 0,2m a ve 2.NP je provětrávaná fasáda a tl. zateplení a obkladu bude 0,3m na každou stranu. Jaká je zastavěná plocha domu? Jakou roli by ještě sehrál přesah střechy?
A budu pokračovat... Na jedné straně domu bude v úrovni 1.NP zastřešená terasa a teoreticky se třemi možnostmi konstrukčního řešení - 1) podepřená 4 sloupy nezávise na konstrukci RD (byť se dotýká fasády RD), 2) zastřešení terasy je součástí konstrukce stropu 1.NP rodinného domu a navíc je podepřeno 2 sloupy ve vzd. 3,0 m od fasády; 3) stejně jako od 2, ale přesah střechy je místo podepření zavěšen šikmými táhly z horní části fasády 2.NP. Změní se zastavěná plocha RD v některém z těchto případů?
Ptám se na to především s ohledem na rozhodnutí, kdy je ještě RD možné pouze ohlásit a stavět svépomocí (do 150 m2 zastavěné plochy) a kdy už je třeba stavební povolení se všemi dalšími důsledky.
Předem děkuji za Vaši odpověď.

Definice zastavěné plochy

Definice zastavěné plochy dle

- CD PROFESIS 2007 :
Plocha půdorysného řezu uvedeného v rovině upraveného terénu, vymezena vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (např. stavby).

- dle prováděcí vyhlášky č. 540/2002 Sb. (ve znění č. 640/2004 Sb.) k zákonu č.151/1997 o oceňování majetku :
(1) Zastavěnou plochou stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
(2) Zastavěnou plochou nadzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních podlaží do vodorovné roviny.
(3) Zastavěnou plochou podzemní části stavby se rozumí plocha ohraničená ortogonálními průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.

- dle zákona č.338/1992 (ve znění č.65/2000) o dani z nemovitosti:
Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen "zastavěná plocha") podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. U stavby bez svislé nosné konstrukce se půdorysem rozumí plocha ohraničená průmětem obvodu stavby dotýkající se povrchu přilehlého pozemku ve vodorovné rovině. U stavby se svislou nosnou konstrukcí se půdorysem rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.

ČSN 73 4055 „Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů“, 1963 Str. 2 I. Názvosloví Zastavěná plocha – plocha půdorysného řezu vymezeného vnějším obvodem svislých konstrukcí uvažovaného celku (budovy, podlaží nebo jejich části); v I. podlaží se měří nad podnoží nebo podezdívkou, přičemž se izolační přizdívky nezapočítávají. U objektů nezakrytých nebo poloodkrytých je zastavěná plocha vymezena obalovými čarami vedenými vnějšími líci svislých konstrukcí v rovině upraveného terénu.

Doporučuji ještě přepočítat zastavěnou plochu dle Přílohy č.1 – čl.3.2 (Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí) vyhlášky č. 3/2008 Sb. Je zde odkaz na výpočet zastavěné plochy poloodkrytých objektů s přihlédnutím na střešní konstrukci.
Jak sám konstatujete, jednotná definice pro aplikaci výpočtu zastavěné plochy pro potřeby stavebního zákona neexistuje a proto by bylo nejrozumnější obrátit se na Váš stavební úřad a zjistit si, který výpočet uznávají a doporučují aplikovat.