ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Změna využití jednotky

Verze pro tiskVerze pro tisk

Zdravím Vás, rád bych si ověřil vymezení využití jednotky v domě, kde jsou jednotky v soukromém vlastnictví. Do jednotky klasifikované dle KN s využitím jako "jiné nebytové prostory" (poslední kolaudovaný stav-kanceláře) potřebujeme umístit kuchyň restaurace (cca 60míst).
1. Je nutné žádat o změnu využití jednotky když dle KN je zachováno využití jednotky jako "jiné nebytové prostory"?
2. V případě že jsou nutné souhlasy vlastníků jednotek zohledňuje SÚ důvody event. nesouhlasu vlastníka, který je podložen irelevatními argumenty (např. nadměrným hlukem ačkoliv je splnění limitů doloženo hlukovou studií a souhlasným stanoviskem Hygienické stanice)?
Díky za odpověd.
OP

odpověď

Nebytové prostory mají různý způsob kolaudovaného využití. Podle § 126 SZ je změna účelu užívání stavby možná jen se souhlasem stavebního úřadu. V daném případě, půjde o změnu užívání části stavby. Podle § 2 odst. 4 SZ se stavbou rozumí i část stavby. Pokud se ve SZ používá pojem stavby, rozumí se podle okolností i její část.
Z dotazu není zřejmý obecný účel užívání nebytové prostory. Nebytová prostora je garáž, kancelář, restaurace, prodejna atd. Nebytové prostory musí být užívány k účelu podle kolaudačních povolení a jakákoli změna užívání vyžaduje ohlášení stavebnímu úřadu a jeho souhlas.

odpověď

Stavební zákon neupravuje pravidla řízení o povolení změny užívání stavby. Pokud se stavební úřad rozhodne, že oznámený záměr změny užívání stavby podléhá povolení, oznámí to navrhovateli nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy oznámení záměru stavebnímu úřadu došlo.
Účastníci řízení se posuzují podle § 27 spr. řádu. Jedná se, jak je z dotazu zřejmé, o vlastníky jednotek. Stavební úřad posuzuje, zda jejich vlastnická práva k jednotkám mohou být povolenou změnou užívání jiné části stavby přímo dotčena.
Není známo jaké jsou smluvní vztahy mezi jednotlivými vlastníky jednotek. Zřejmě se nejedná o spoluvlastníky stavby. Pokud by byli i spoluvlastníky stavby, pak v poměrech jakých se podílí na společném vlastnictví stavby, musí mezi spoluvlastníky být uzavřena dohoda o nakládání s věcí, která je předmětem spoluvlastnictví (§ 139 OZ). O nakládání se společnou věcí pak rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle procentních podílů z těch částí, které jsou předmětem spoluvlastnictví.