ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Středisko vzdělávání a informací

Verze pro tiskVerze pro tiskStředisko vzdělávání a informací ČKAIT zabezpečuje informační, vzdělávací, poradenské a další služby pro autorizované inženýry a techniky a pro orgány Komory.
Vykonává následující činnosti:
  • provozuje knihovnu a studovnu;
  • zajišťuje organizační a technický servis projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT;
  • zajišťuje semináře a webináře pro členy Komory;
  • vydává odborné publikace ČKAIT, určené všem členům Komory (základní knižnice, přílohy Z+i);
  • zajišťuje tvorbu a provoz Profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS);
  • zodpovídá a vyřizuje osobní, telefonické a e-mailové dotazy, podává informace novým AO o práci Komory;
  • zajišťuje poradenství v oblasti bezbariérového řešení staveb;
  • technicky a organizačně zabezpečuje činnost pracovních aktivů oborů;
  • představuje činnost a poslání ČKAIT na vybraných stavebních konferencích, veletrzích a výstavách.
Vedoucí střediska:
Ing. Dominika Hejduková, tel.: 227 090 227, e-mail: DHEJDUKOVA@ckait.cz (informační služby * organizace a řízení redakce PROFESIS * vzdělávání SVI ČKAIT * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy)
Pracovníci střediska:
Ing. Lenka Charousková, tel.: 227 090 228, e-mail: LCHAROUSKOVA@ckait.cz (odborná redakce PROFESIS * odborná redakce publikací * informační služby)
Ing. Renata Karasová, tel.: 227 090 215, e-mail: RKARASOVA@ckait.cz (organizace a řízení ediční činnosti * informační služby * odborná redakce PROFESIS)
Jiří Müller, tel.: 227 090 214, e-mail: JMULLER@ckait.cz (DVD Dopravní stavby * odborná redakce publikací * odborná redakce PROFESIS * informační služby)
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, e-mail: IPERKOVA@ckait.cz (celoživotní vzdělávání ČKAIT * správa databáze CŽV)
Marcela Rosinková, tel.: 495 408 904, 495 541 359, e-mail: icckait.hk@hsc.cz (administrativa * distribuce odborné literatury)
Mgr. Eva Stropková, tel.: 227 090 211, e-mail: ESTROPKOVA@ckait.cz (administrativa * informační služby)
Iva Tichá, tel.: 227 090 219, e-mail: KNIHOVNA@ckait.cz (knihovna a studovna * administrativa * informační a databázové služby)
Lucie Zábelková, BA, tel.: 227 090 212, e-mail:LZABELKOVA@ckait.cz (semináře SVI * odborná redakce publikací * výstavy a veletrhy * informační služby)

POZVÁNKA: Profesní aktiv oboru pozemní stavby

Zveme Vás na profesní aktiv (HIPů , projektantů) oboru Pozemní stavby, který se koná ve čtvrtek 29. 8. 2019, 10:00 – 13:00 hod.v posluchárně v 1. Celková kapacita:  40

SEMINÁŘ SVI: Mikroklimatické podmínky v rezidenčních objektech s ohledem na požadavek nízké spotřeby energií

Seminář je zaměřen na nové systémy vytápění, event. chlazení a větrání rezidenčních budov, které jsou určené především pro nízkoenergetické, popř. pasivní objekty, i na rizika, která mohou nastat při jejich použití. Celková kapacita:  90

SEMINÁŘ SVI: Instalace v budovách

Technická zařízení budov je soubor profesí a zařízení souvisejících se stavbou. Aby objekt splňoval veškeré uživatelské nároky, je nutné, aby i rozvody jednotlivých médií byly správně navrženy a umístěny vzhledem ke konstrukci a požadavkům požární ochrany a bezpečnosti budov. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Zádržné systémy proti pádu osob

Některé udržovací práce nelze bezpečně provádět, bez toho, aby stavba byla vybavena příslušnými zařízeními určenými k ochraně proti pádu. Základní požadavky na stavby byly nově kodifikovány Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, ve starší verzi jsou stanoveny též vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Dodržení bezpečnosti a přístupnosti při užívání stavby vyžaduje, aby stavba byla navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a další. Bezpečnost a přístupnost při užívání představuje rovněž nutnost navrhnout stavbu tak, aby bylo možné bezpečně provádět její údržbu. Nejčastějším rizikem při provádění údržby je riziko pádu z výšky při údržbě střechy. Řada povinností pro projektanta vyplývá i z ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Navrhování ochranného zábradlí je zpravidla velmi nákladné a volí se v případech, kdy je na střechu možný přístup jiných, než oprávněných, proškolených a řádně vybavených osob. V ostatních případech se mohou navrhovat systémy zadržení či zachycení pádu. Na plochy s rizikem pádu je nutné také navrhnout vhodný přístup, který odpovídá charakteru a rozsahu prací. Nejčastěji za využití ČSN 74 3292 Pevné kovové žebříky pro stavby, která byla v uplynulých několika letech opakovaně měněna. Pro řadu staveb je nutné postupovat dle evropských norem – kanalizační šachty, vodojemy, a další. Navrhovat zařízení k ochraně proti pádu vyžaduje dodržet řadu pravidel, která zajistí bezpečnou práci ve výškách. Instalace těchto zařízení má svá, technickou normou daná, pravidla a povinnosti. Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky jsou určeny národními předpisy a nejsou v rámci EU harmonizovány. Proto při navrhování staveb v jednotlivých členských zemích je nutná znalost nejen technických norem, ale národních předpisů.  PROGRAM:1. Pravidla, předpisy a technické normy v rámci EU 2. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby v rámci navrhování nové stavby – povinnosti projektanta 3. Bezpečnost a přístupnost při užívání stavby – povinnost koordinátora BOZP 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání v rámci rekonstrukcí 5. Zásady navrhování zařízení k ochraně proti pádu – kotvicích zařízení 6. Zásady instalace kotvicích zařízení 7. Nečastější chyby v instalaci zařízení určených k ochraně proti pádu 8. Navrhování zařízení určených pro práce formou lanového přístupu při údržbě fasády 9. Ukázky konkrétních řešení 10. Rozprava   Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí a stavební povolení + vybrané problémy ze stavebního práva

Komplexní přehled dané problematiky od zjednodušených postupů spočívajících v uzavření veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí a stavební povolení, přes způsoby získání informací od stavebního úřadu. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Nestmelené podkladní vrstvy podle nové ČSN 73 6126-1

Seminář/webinář je zaměřen na revizi ČSN 73 6126-1, do které byly promítnuty zkušenosti s jejím používáním za dobu více jak 10 let a zrušení národní přílohy v ČSN EN 13285. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů

Seminář/webinář poskytne komplexní přehled dané problematiky, a to od zahájení řízení u stavebního úřadu, přes jeho průběh, až po vydání konečného rozhodnutí včetně možnosti obrany. Celková kapacita:  65

SEMINÁŘ SVI: Dozory ve výstavbě, stavební deník

Seminář/webinář je zaměřen na zajištění a náplň kontrolní činnosti při provádění staveb, jejich dokončování, přejímce staveb a uvádění dokončených staveb do užívání. Celková kapacita:  65

Poradna pro Bezbariérové řešení staveb – NEKONÁ SE v době letních prázdnin

Středisko vzdělávání a informací
V době letních prázdnin (červenec a srpen) se Poradenství pro bezbariérové užívání staveb v Praze nekoná.

VELETRH: FOR ARCH 2019

Veletrh FOR ARCH 2019 zaostří na chytrá města i na bezpečnost, důležitý prvek kvality života.