ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Rekonstrukce objektu bývalé školy v Horusicích na st. p. č. 63 k.ú. Horusice

Obrázek uživatele Admin2
Verze pro tiskVerze pro tisk
Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:Ing. Jaroslav Hejl č.č. 0100065
Obor (specializace):pozemní stavby, statika a dynamika staveb
Spoluautoři:Ing. arch. Václav Novák; Ing. Petr Studený; Jakub Rohlík
Název firmy přihlašovatele:Ing. Jaroslav Hejl
Přihlášeno na oblastní kanceláři:České Budějovice

Anotace:

Popis původního stavu:
Původní objekt č. p. 58 na pozemku p. č. st. 63 nacházející se v blízkosti návsi za objektem zbrojnice SDH Horusice byl z části podsklepená stavba se dvěma nadzemními podlažími a nevyužívaným půdním prostorem. Jednalo se o objekt s přibližně čtvercovým půdorysem a se stěnovým obousměrným konstrukčním systémem. Zdivo je převážně cihelné z CP, ve spodních partiích, u soklů a v podzemním podloží, přechází na zdivo kamenné.
Zastřešení objektu bylo řešeno valbovou střechou se sklonem cca 40 stupňů tvořenou vaznicovým krovem se stojatou stolicí opřenou pomocí sloupů do vazných trámů. S ohledem na stavebně technický stav a nový způsob využití objektu bylo z původních konstrukcí ponecháno jen neporušené nosné zdivo, klenby, konstrukce kamenného schodiště a základové zdivo.
V novém stavu je objekt z větší části využíván jako jednotřídní mateřská škola pro 22 dětí. Ve 2. nadzemním podlaží jsou zřízeny prostory zázemí pro zaměstnance MŠ a prostory zázemí pro osadní výbor městské části Horusice.
Hlavní vstup, jenž je řešen jako bezbariérový, se nachází při severozápadním rohu objektu. Na vstup navazuje vstupní chodba s rampou napojující se na stávající prostor zádveří, v němž je situován vstup do šatny MŠ a stávající schodiště do 2. NP. Ze šatny je přístupná umývárna, herna/lehárna a sklad špinavého prádla v prostoru pod schodištěm. V herně je bezbariérový vstup ze zahrady a vstup do přípravny jídel, jež má samostatný vstup z exteriéru. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází zázemí zaměstnanců MŠ (ředitelna, šatna, WC), sklad čistého
prádla, technická místnost a prostory zázemí osadního výboru (zasedací místnost, kuchyňka, WC).
U ponechaného stávajícího zdiva byla provedena nová mechanická izolace proti vzlínající vlhkosti podřezáním zdiva. Základy pod přístavky po stranách schodiště, u nichž došlo k poklesu, byly podbetonovány do hloubky – 1,5 m.
Nové stropní konstrukce o celkové tloušťce 300mm byly navrženy ze stropních prefabrikovaných předepjatých nosníků a z vibrolisovaných tenkostěnných stropních vložek.
U stávajícího objektu došlo k poklesu základů u přístavků po stranách hlavního schodiště, z toho důvodu budou základy v této části objektu podbetonovány a to nejméně do hloubky -1,5m. Nově zhotovený krov svou konstrukcí a tvarem respektuje krov původní. Z důvodu lepšího využití půdního prostoru jsou vazné trámy nahrazeny ukotvením pozednic ke konstrukci stropu 2.NP.
V prostoru mezi zbrojnicí a objektem MŠ byla zřízena zpevněná plocha pro zásobování. Nová parkovací stání jsou západně od objektu MŠ při stávající komunikaci na pozemku p. č. 2259/1 spojená s hlavním objektem novým chodníkem přes parc. č. 2317. Pozemky na jižní straně objektu jsou oploceny a budou sloužit jako zahrada a dětské hřiště mateřské školy.