ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

INFORMACE NA VĚDOMÍ VŠEM STAVEBNÍM ÚŘADŮM V ČR

Kancelář Komory
Dozorčí rada České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dává tuto informaci na vědomí a pro potřebu stavebním úřadům v České republice. V současné době eviduje kancelář ČKAIT 1222 autorizovaných osob, které mají pozastavenu autorizaci na vlastní žádost, nebo kterým byla pozastavena autorizace z disciplinárních důvodů. Po dobu pozastavení autorizace nelze na tyto osoby pohlížet jako osoby oprávněné k výkonu vybraných činností ve výstavbě, ve smyslu stavebního zákona č.50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a nemohou tedy takové činnosti vykonávat.

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 13.02.2006

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 13. února 2006 Kontrola zápisu z 9. ledna 2006 Všechny uložené úkoly byly splněny. - semináře, pořádaného v rámci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT dne 19. ledna 2006, na téma „Progresivní betonové konstrukce“, se zúčastnilo celkem 48 osob, z toho 42 členů ČKAIT. - semináře „Finance a daně autorizovaných osob 2005/2006“, který se uskutečnil 2.2.2006, se zúčastnilo cekem 51 osob (50 členů ČKAIT) - Valná hromada OK ČKAIT Karlovy Vary byla hodnocena pozitivně jak účastníky tak i

Autorizovaný inspektor - informace

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Základní informace: autoriz.inspektor.doc Od Ing. Zimové z ČKAIT Praha nám došla informace, že ministr pro místní rozvoj odsouhlasil koordinační radu pro autorizaci inspektorů. Koordinační rada se sešla zatím jednou, zvolila předsedu Doc. Ing. Pavlíka. Přihlášky se zatím nepřijímají, pouze záznamy. Až budou formuláře přihlášek, budou rozeslány zájemcům.

Sníh

Kancelář Komory
Začátek roku 2006 nám všem naléhavě připomenul, že statiku budov nelze v žádném případě brát na lehkou váhu. V případě jejího podcenění se totiž jedná nejen o hmotné škody, ale i o lidské životy. V uvedeném období napadlo ve velké části Evropy nebývalé množství sněhu a až na malé výjimky jeden a půl měsíce silně mrzlo. Pouze staří pamětníci vzpomínali na to, kdy nás naposledy příroda obdařila tak nebývalou sněhovou nadílkou. Klimatické extrémy vedly k tomu, že v zasažených oblastech byly důkladně prověřeny nosné systémy různých typů budov.

Padající střechy – závěry z jednání u GŘ HZS ČR genmj. Ing. Štěpána

Kancelář Komory
za účasti náměstka ministra MMR ing. Slaniny, předsedy ČKAIT ing. Macha, zástupce MPO a SPS Dohodnuto : - HZS bude nadále provádět preventivní prohlídky ohrožených staveb (stavby kde se shromažďuje větší množství lidí se střechami do sklonu 30o), které zahájil po pádu střechy marketu v Ostravě z plochých střech nebude odstraňován sníh – nebezpečí pádu konstrukce vlivem přetížení a nesymetrického zatížení

Stavební zákon a související vyhlášky

Kancelář Komory
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.) byl dne 14. 3. 2006 ve znění, který vrátil Senát, schválen PSP a již byl podepsán prezidentem republiky. 28. 11. 2006 byly vydány prováděcí vyhlášky. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, vyhláška

Příspěvek VOS SPŠ stavební Děčín na VH 2006

Oblastní kancelář Ústí nad Labem
Na letošní valné hromadě konané dne 19.1.2006 v Ústí n.L. byl VOŠ SPŠ stavební Děčín přednesen v diskusi tento prispevek-VH.doc

Dřevěný dům

Kancelář Komory
První cenu v kategorii rodinný dům získal návrh Petra Jurečka a Michala Kotlase. V kategorii bytový dům první cena nebyla udělena. Druh soutěže: veřejná, anonymní, ideová, jednokolová architektonicko-konstrukční soutěž. Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s dalšími odpovědnými resorty.

Stanovisko ke způsobu prokazování oprávněností ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení

Kancelář Komory
K Vaší žádosti o stanovisko ke způsobu prokazování oprávněnosti ke zpracování dokumentace předkládané k územnímu a stavebnímu řízení, sdělujeme:

Informace z jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary ze dne 31.října 2005

Oblastní kancelář Karlovy Vary
Informace o z jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 31. října 2005 Kontrola zápisu ze 26.9.2005 Všechny uložené úkoly byly splněny: 1. Program celoživotního vzdělávání členů ČKAIT: dne 11.10.2005 se uskutečnil seminář „ZÁVAZNÉ HYGIENICKÉ PŘEDPISY PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ STAVEB“ (semináře se zúčastnilo celkem 55 osob). 2. Trvající úkol pro všechny členy oblasti KV ve sledování staveb či projektů zařaditelných do 2. ročníku soutěže „Cena inženýrské komory“.
Syndikovat obsah