ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Revize ČSN 01 3406 – Označování stavebních hmot v řezech

Středisko vzdělávání a informací
V roce 2014 se ČKAIT stala dalším z Center technické normalizace (CTN) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Nové CTN ČKAIT je externím smluvním partnerem ÚNMZ pro tvorbu a revize původních ČSN na národní úrovni, tj. s vyloučením norem EN či ISO. Konkrétní rozsah působnosti CTN ČKAIT spočívá ve správě platných ČSN z oblasti výkresů ve stavebnictví, tzn. českých technických norem tříd 01 31XX a 01 34XX.

PROFESIS – nové pomůcky 2015

Středisko vzdělávání a informací
V roce 2015 bylo do Profesního informačního systému ČKAIT (Profesis) zařazeno 10 nových pomůcek, které jsou uvedeny níže. Dále byla do systému zařazena databáze výrobků regulovaných EU, obvykle označované CE.

Typové podklady k panelovým domům (i jiné podklady) – nabídněte knihovně ČKAIT

Středisko vzdělávání a informací
Nabídněte knihovně ČKAIT typové a jiné podklady k panelovým domům, technické průvodce, literaturu o stavitelství zejména do roku 1990, a jiné podklady. KONTAKT: Iva Tichá, e-mail: iticha@ckait.cz, tel. 227 090 219

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
1. 11. 2014 Komora podepsala se společností T-Mobile nové podmínky smlouvy. Nové podmínky upravují tarify a jejich ceny. Podstatným způsobem snižují cenu neomezeného tarifu, dále upravují ceny a názvy mobilního zvýhodnění a mobilního internetu.

Průlomové rozhodnutí ÚOHS

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 4.11.2011 z moci úřední, rozhodl ve svém rozhodnutí s nabytím právní moci 24.8.2012 mimo jiné následovně:

K pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, požadujícímu zrušení § 196 odst. 2 stavebního zákona

Tisková zpráva

12/2015

Praha, 15. 12. 2015

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony z 29. července 2015 byl předán Poslanecké sněmovně k projednání v měsíci srpnu 2015.

Dokument navrhuje změnu tří zákonů:

Stanovisko ČKAIT z TK - Přístupnost ČTN a co dál z pohledu odborníků Komory

Tisková zpráva - Stanovisko ČKAIT

 11/2015

Praha, 10. 12. 2015

MPO ČR řeší momentálně cenovou politiku ČSN paralelně ve dvou zákonných předpisech.

  1. Návrhem přes usnesení hospodářského výboru PSP ČR, aby byl zrušen § 196 odst. 2 stavebního zákona.

       V první příloze je žádost ČKAIT o stažení projednávání tohoto pozměňovacího návrhu – přílepku k zákonu 22/1997 Sb.

Petr Lněnička – oceněný ministrem zdravotnictví (bezbariérové řešení staveb)

Středisko vzdělávání a informací
U příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených (3. 12.) ve Španělském sále Pražského hradu byly tradičně předány Výroční ceny ministra zdravotnictví za rok 2015. Jedním z vyznamenaných byl Petr Lněnička oceněn za mimořádné zásluhy v oblasti odstraňování architektonických a dopravních bariér pro zrakově postižené. Více informací naleznete v Tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví ČR.

Profesní aktiv – Požární bezpečnost staveb - výzva

Středisko vzdělávání a informací
Požární bezpečnost je důležitou součástí projektové přípravy, realizace a užívání staveb. V tomto procesu hrají významnou roli autorizovaní inženýři a technici požární bezpečnosti staveb, kteří jsou členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Jejich práce je zcela zásadní při zpracování projektové dokumentace a provádění stavby. Užívání stavby je jejich činností výrazně ovlivněno.
Syndikovat obsah