Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
14. únor 2013

Navrhování základových a pažicích konstrukcí, Příručka k ČSN EN 1997

Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Navrhování základových a pažicích konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997. Příručka doplňuje řadu publikací vydaných k Eurokódům. Autor, Jan Masopust, rozdělil příručku do dvou částí. • Navrhování základových konstrukcí: 1. Geotechnický průzkum 2. Zásady navrhování základových konstrukcí 3. Plošné základy 4. Hlubinné základy • Navrhování pažicích konstrukcí: 1. Stavební jámy 2. Kotvení stavebních konstrukcí 3. Navrhování pažených stavebních jam 4. Opěrné zdi

Liberec
14. únor 2013

USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY - OK LIBEREC

USNESENÍ Valné hromady ČKAIT oblasti Liberec, která se konala dne 31. 1. 2013 v budově Libereckého kraje v Liberci. A/ Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: - Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem. - Plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2013 přednesený předsedou oblasti panem Ing. Karlem Urbanem. B/ Valná hromada zvolila

Ostrava
7. únor 2013

Výroční zpráva a usnesení z VH 2013 oblasti Ostrava

Stručná zpráva o činnosti OK ČKAIT Ostrava – Valná hromada dne 21.1.2013 1. Členská základna 2. Činnost a jednání výboru oblasti: 3. Program celoživotního vzdělávání ČKAIT 4. Další aktivity 5. Spolupráce se zahraničím 6. Dlouhodobý program podpory oprav panelových domů 7. Výhled na další období činnosti Členská záíkladna Počet členů v ostravské oblasti: 2549, což představuje cca 8,7 % z celkového počtu členů komory, který je 29370. Je podáno 29 nových žádostí.

ČKAIT
6. únor 2013

Evropská profesní karta inženýra

ČSVTS zahajuje 1.2.2013 vydávání evropské profesní karty inženýra pro absolventy magisterského cyklu inženýrských vzdělávacích programů - karta dokumentuje kvalitu vzdělání a profesní kompetence podle mezinárodně uznávaných standardů. Držitelům karty zjednoduší prokazování odborné kvalifikace při získávání zaměstnání v Evropě. Více na www.engineering-card.cz

ČKAIT
6. únor 2013

Oznámení č. 01/13 ÚNMZ o ochraně před bleskem na stavbách

OZNÁMENÍ č. 01/13 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách

Ústí nad Labem
31. leden 2013

Valná hromada 2013 - Usnesení z VHO ČKAIT OK Ústí nad Labem

USNESENÍ VHO ČKAIT Ústí nad Labem 2013 ze dne 17. ledna 2013 v Národním domě v Ústí nad Labem. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje: Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012, přednesenou předsedou oblasti panem Ing. Martinem Mandíkem a plán činnosti OK ČKAIT na rok 2013. valná hromada volí: Valná hromada zvolila delegáty na SD 2013 takto: členové výboru oblasti a DK:

ČKAIT
29. leden 2013

Novela stavebního a autorizačního zákona

Odbor stavebního řádu MMR ČR zpřístupnilo na svých stránkách stanoviska k některým paragrafům novelizovaného stavebního zákona formou „otázek a odpovědí“. Stanovisko ke změně § 17 – 19 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v znění pozdějších předpisů lze nalézt v záložce „Změnové zákony“. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-…

České Budějovice
24. leden 2013

Usnesení z valné hromady 2013

Návrhová komise pracovala ve složení: předseda: Ing. Ivan Štětina členové: Ing. Radek Lukeš, Ing. František Zákostelecký Valná hromada na svém dnešním zasedání SCHVALUJE Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2012 přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem Plán činnosti oblasti a OK ČKAIT na rok 2013 Rozpočet na rok 2013 ZVOLILA