Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizace ČKAIT

Autorizace ČKAIT

ŽÁDOST O UDĚLENÍ AUTORIZACE
Žádost ke stažení ve formátu PDF
Pokyny ke stažení ve formátu PDF

 

 

Pokyny pro vyplnění žádosti o udělení autorizace

Před podáním žádosti se seznamte s textem zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Zákona) a podrobně si pročtěte tyto pokyny. Ušetříte čas svůj i čas pracovníků Komory, kteří se budou Vaší žádostí zabývat.
 

 1. Žádost se podává na předepsaném formuláři osobně nebo poštou oblastním kancelářím Komory, podle místa trvalého bydliště žadatele.
  1. Sídlo oblastní kanceláře pro Středočeský kraj a Hlavní město Praha je v Praze.
  2. Sídlo oblastní kanceláře pro Jihočeský kraj je v Českých Budějovicích.
  3. Sídlo oblastní kanceláře pro Plzeňský kraj je v Plzni.
  4. Sídlo oblastní kanceláře pro Karlovarský kraj je v Karlových Varech.
  5. Sídlo oblastní kanceláře pro Ústecký kraj je v Ústí nad Labem.
  6. Sídlo oblastní kanceláře pro Liberecký kraj je v Liberci.
  7. Sídlo oblastní kanceláře pro Královéhradecký kraj je v Hradci Králové.
  8. Sídlo oblastní kanceláře pro Pardubický kraj je v Pardubicích.
  9. Sídlo oblastní kanceláře pro Jihomoravský kraj je v Brně.
  10. Sídlo oblastní kanceláře pro Moravskoslezský kraj je v Ostravě.
  11. Sídlo oblastní kanceláře pro Olomoucký kraj je v Olomouci.
  12. Sídlo oblastní kanceláře pro Zlínský kraj je ve Zlíně.
  13. Sídlo oblastní kanceláře pro kraj Vysočina je v Jihlavě.
 2. Žádost musí být vyplněna čitelně nejlépe strojovým písmem a úplně. Nesprávně nebo neúplně vyplněná žádost může být vrácena žadateli k opravě nebo doplnění.
 3. Rubrika „býv. příjmení“ slouží zejména pro řádnou identifikaci přikládaných dokladů, které byly vystaveny na jiné než současné žadatelovo příjmení. Pokud nestačí formulář, rozveďte v příloze 6.
 4. Místo adresy a jména firmy můžete uvést jakoukoliv adresu, kterou považujete za vhodnější pro styk Komory s Vámi (nutno výrazně vyznačit slovem KONTAKT nad slovy „firmy (název)“), nebo tuto část nemusíte vyplňovat vůbec. Pokud vlastníte datovou schránkou jako fyzická osoba, číslo schránky (ID DS) je v žádosti nutné uvést.
 5. Podle zákona je možné žádat o autorizaci:
  1. autorizovaný inženýr,
  2. autorizovaný technik,
  3. autorizovaný stavitel,
  Autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik činný v oblasti realizace staveb může používat označení autorizovaný stavitel. Označení autorizovaný stavitel je možné pouze pro některé obory (viz dále) a je po podání žádosti neměnné (Viz čl. 9.)
 6. Autorizace autorizovaný inženýr se uděluje pro obory: a.   pozemní stavby,
  b.   dopravní stavby,
  c.   stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
  d.   mosty a inženýrské konstrukce,
  e.   technologická zařízení staveb,
  f1.   technika prostředí staveb, specializace technická zařízení,
  f2.   technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení,
  g.   statika a dynamika staveb,
  h.   městské inženýrství,
  i.   geotechnika,
  j.   požární bezpečnost staveb,
  k.   stavby pro plnění funkce lesa.
 7. Autorizace autorizovaný inženýr se uděluje pro specializace: l.   zkoušení a diagnostika staveb,
  m.   energetické auditorství.
 8. Autorizace autorizovaný technik se uděluje pro obory a specializace: a.    pozemní stavby,
  b.    dopravní stavby,
  b1.   dopravní stavby, specializace kolejová doprava,
  b2.   dopravní stavby, specializace nekolejová doprava,
  c.    stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
  c1.   stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby hydrotechnické
  c2.   stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické,
  c3.   stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační,
  d.    mosty a inženýrské konstrukce,
  e.    technologická zařízení staveb,
  f3.   technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika,
  f4.   technika prostředí staveb, specializace zdravotní technika,
  f5.   technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení,
  i.    geotechnika,
  j.    požární bezpečnost staveb,
  m.    energetické auditorství.
 9. Označení autorizovaný stavitel se uděluje pro autorizace podle čl. 8 písmena a), b), b1), b2), c), c1), c2), c3), d).
 10. V odstavci vzdělání uvádějte především vzdělání, rozhodující pro udělení autorizace. Další údaje o vzdělání, které považujete za podstatné, uvádějte v dokladech.
 11. V přehledu praxe uveďte jen základní údaje o Vaší praxi. Druhem praxe se rozumí projektování, provádění staveb, výzkumná nebo pedagogická činnost, výkon stavebního dozoru, technického dozoru stavebníka nebo činnost ve státní správě. Podrobné údaje uveďte v přílohách. Rozhodující pro udělení autorizace je především praxe v oboru, o který žádáte, ve vybraných činnostech uvedených v § 158 odst. 1 stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o odbornou praxi, není možné započítávat např. vojenskou službu nebo mateřskou dovolenou, popřípadě další činnosti.
 12. Nedílnou součástí žádostí jsou doklady, povinně přikládané k žádosti. Pokud přikládáte k jednotlivým bodům více dokladů, označujte je písmeny (např. 2a,2b) a přiložte jejich seznam.
 13. Pokud není výslovně uvedeno jinak, předpokládá se přiložení originálů. V případě, že je možné předkládat kopie, musí být ověřeny. Ověření může provést i oblastní kancelář Komory.
 14. Originál výpisu z trestního rejstříku nesmí být v době podání žádosti starší šesti měsíců.
 15. Za doklad o svéprávnosti se běžně rozumí písemné čestné prohlášení žadatele, že nemá rozhodnutím soudu omezenou svéprávnost.
 16. Doklad o změně příjmení by měl dokumentovat všechny změny příjmení, které se vážou k předkládaným dokladům.
 17. Obsah zkoušky bude odpovídat požadované autorizaci. Pro každý obor nebo specializaci se skládá samostatná zkouška. Výjimku tvoří zkouška uchazeče o autorizaci technik pro specializace v oboru technika prostředí staveb (technologická zařízení staveb). Tuto zkoušku může uchazeč vykonat současně se zkouškou na autorizovaného inženýra pro obor technologická zařízení staveb (technika prostředí staveb). Specializace v rámci jednoho oboru se ověřují jednou zkouškou.
 18. Pokud žádáte současně o více oborů nebo specializací, uveďte pořadí, v jakém chcete absolvovat zkoušku. Ke slibu budete pozváni až po ukončení celého autorizačního řízení.
 19. V den první zkoušky musí uchazeč předložit doklad o zaplacení autorizačního poplatku za zkoušku ve výši 3 500 Kč.
 20. Po pozvání ke slibu uhradí uchazeč 1. vstupní členský příspěvek ve výši:
  1. 3000,- Kč za první obor,
  2. 2500,- Kč za každý další obor nebo specializaci nebo stupeň autorizace, která vyžadovala další zkoušku (příspěvek za rozšíření).
  Doklad o úhradě 1. vstupního členského příspěvku předloží uchazeč nejpozději v den slibu, před jeho zahájením.
 21. Na závěr upozorňujeme na to, že autorizace udělená na podkladě nesprávných nebo neúplných údajů, může být podle Zákona odejmuta. Ke zkouškám nebude pozván nikdy dřív, než bude mít kompletní žádost. Proto věnujte vyplnění žádosti i přikládaným dokladů maximální pozornost.


Doporučení AR ČKAIT

Na základě častých dotazů žadatelů o autorizaci, kteří mají problémy s přílohami k "žádosti o udělení autorizace" a na základě zkušeností zkušebních komisařů doporučuje autorizační rada ČKAIT všem uchazečům o autorizaci zahrnout do přílohy "Popis dosavadní odborné činnosti" toto:

 1. projektanti - stručnou zprávu, z které by byl zřejmý podíl žadatele na zpracování předložených projektů s uvedením rozsahu práce, pokud nebyli odpovědnými projektanty;
   
 2. stavbyvedoucí - stručný popis prací, které při výstavbě objektů zajišťovali s uvedením funkce
   
 3. přípraváři a technologové výroby - stručnou zprávu s popisem činnosti, doplněnou osobně zpracovanými částmi technické přípravy (harmonogramy výstavby, technologické postupy, plány jakosti a jejich vyhodnocení apod.)
   
 4. techničtí pracovníci, zastupující investora nebo správce - výběr z realizovaných nebo spravovaných objektů, jejichž výstavby nebo správa proběhla pod jejich dozorem a za jejich účasti
   
 5. pracovníci vědecko - výzkumné základny, vývojoví a pedagogičtí pracovníci - podle druhu činnosti popis prací s vazbou na reálné objekty, odpovídající popisu v odstavcích a) až d)


V Praze dne 14. 3. 2007

Ing. Miloslav Najdekr, CSc.    
předseda autorizační rady ČKAIT


ROZSAH OBORŮ A SPECIALIZACÍ
Obory a specializace autorizace odpovídají příslušným studijním oborům požadovaného vzdělání a ČKAIT v tomto smyslu stanovuje jejich rozsah.

POZEMNÍ STAVBY
Rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky a stavitele (IP00,TP00, SP00):
Budovy pro bydlení, budovy a haly občanské výstavby, budovy a haly pro výrobu a služby, stavby pro zemědělství, skladování a stavby průmyslové.

DOPRAVNÍ STAVBY
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (ID00):
Dopravní stavby a související objekty, zařízení pro dopravu nekolejovou, kolejovou, leteckou a speciální (podzemní, pozemní a nadzemní), sloužící dopravě v klidu i pohybu, v extravilánu i intravilánu, včetně lesních cest.

Rozsah specializace doprava kolejová pro autorizované techniky a stavitele (TD01, SD01):
Dopravní stavby a jejich části a zařízení pro dopravu kolejovou.

Rozsah specializace doprava nekolejová pro autorizované techniky a stavitele (TD02, SD02):
Dopravní stavby a jejich části a zařízení pro dopravu nekolejovou, sloužící dopravě v pohybu i v klidu, včetně lesních cest.

STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ
Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) definuje vodní díla, která schvaluje speciální stavební úřad a pro která je třeba autorizace v oboru nebo specializacích v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IV00):
Stavby hydrotechnické, zdravotně technické, meliorační a sanační, stavby pro nakládání s odpady. Součástí oboru jsou i stavby trubních dálkovodů, stavby pro úpravu krajiny a stavby pro funkci lesa.

Rozsah specializace stavby hydrotechnické pro autorizované techniky a stavitele (TV01, SV01):
Přehrady, ostatní vodní nádrže, úpravy vodních toků, malé vodní elektrárny, stavby na ochranu před povodněmi a stavby k plavebním účelům.

Rozsah specializace stavby zdravotně technické pro autorizované techniky a stavitele (TV02, SV02):
Soubor činností staveb a zařízení zajišťujících odběr, úpravu, akumulaci, dopravu a svod vody pro potřeby obyvatelstva, průmyslu a zemědělství. Činnosti, stavby a zařízení zajišťující příjem, čištění a odvádění odpadních vod a vod z atmosférických srážek z území, obytných, průmyslových a zemědělských zón, včetně likvidace nebo zpracování kalů. Stavby trubních dálkovodů.

Rozsah specializace stavby meliorační a sanační pro autorizované techniky a stavitele (TV03, SV03):
Soubor činností, staveb a zařízení zajišťujících zlepšení přírodních podmínek a využívání půdy úpravou vodních poměrů v půdě. Stavby k zavlažování a odvodňování pozemků, úpravy drobných vodních toků, malé vodní nádrže, lesotechnické meliorace, hrazení bystřin a pozemkové úpravy, včetně polních a lesních cest, stavby sanační a stavby pro nakládání s odpady.
Poznámka:
Dříve udělená autorizace v oboru Vodohospodářské stavby nebo v jeho specializacích je shodná s autorizací v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo jeho specializacích. Vydaná osvědčení o autorizaci a autorizační razítka zůstávají v platnosti.


MOSTY A INŽENÝRSKÉ KONSTRUKCE
Rozsah oboru pro autorizované inženýry, techniky i stavitele (IM00, TM00, SM00):
Mosty, konstrukce pozemních staveb, inženýrské konstrukce a všechny stavby se zvýšenými nároky na statické nebo dynamické posouzení, zejména těžní věže, haly velkých rozpětí, tribuny, vysoké komíny, rozhledny, stožáry a věže, nádrže, zásobníky, opěrné zdi a zvláštní objekty ozbrojených složek. Autorizovaný inženýr (IM00) je oprávněn vykonávat i činnosti v rozsahu oboru statika a dynamika staveb (IS00).

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB
Rozsah oboru pro autorizované inženýry a techniky (IT00, TT00):
Stavby, kde technologické zařízení je pro stavbu určující. V rámci oboru se řeší technologická a technická zařízení také v rámci stavebních objektů. Jedná se zejména o stavby s technologickým zařízením výrobním i nevýrobním pro těžbu a úpravu uhlí, rud a nerostných surovin, plynárenství, výrobu a rozvod technických a topných plynů a kapalin včetně souvisejících zařízení, energetiku, teplárenství, výrobu elektrické energie včetně přípojných a rozvodných sítí a souvisejících zařízení, veřejné osvětlení, které není součástí stavby, hutní a metalurgickou výrobu, strojírenskou výrobu, chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl, spotřební průmysl, průmysl stavebních hmot a keramiky, dopravu a skladování, sítě a zařízení elektronických komunikací včetně zařízení informačních technologií, vedení a zařízení pro přenos dat a další veřejnou technickou infrastrukturu, zemědělskou a lesnickou výrobu., stavby technologických zařízení čistíren odpadních vod instalovaných do kanalizačních systémů a technických zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách. Dále stavby a zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a prostředky k ochraně životního a pracovního prostředí, zařízení staveb občanské vybavenosti a zařízení na kontrolu a řízení technologických procesů. Řešení využití netradičních forem energie.

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
Rozsah specializace technická zařízení pro autorizované inženýry (IE01):
Činnosti a zařízení pro úpravu vnitřního a vnějšího prostředí staveb. Do oboru náleží zejména vzduchotechnika, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných a chladících médií, akustické prostředí uvnitř staveb, vliv okolí na stavby a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější prostředí, vibrace, zdravotní technika a instalace, rozvody topných a technických plynů. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekty. Řešení využití netradičních forem energie. Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení, vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. V rámci specializace se také projektují čistírny odpadních vod instalované do kanalizačních systémů, ze kterých nejsou vypouštěny odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, technická zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách č. 254/2001 Sb.. Jde o typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace. Typová zařízení musí mít nezbytná osvědčení a dodavatelskou průvodní dokumentaci. Totéž platí pro malé čistírny odpadních vod pro rodinné domy. Dále požární vodovody neveřejné vnější, vnitřní, zavodněné, nezavodněné. Součástí specializace je technické a technologické vybavení pro domovní a neveřejné studny. Předmětem není vyhodnocení zdrojů vody, její kvalita, umístění studny a její stavební provedení (tj. již obor vodohospodářské stavby).

Rozsah specializace vytápění a vzduchotechnika pro autorizované techniky (TE01):
Činnosti a zařízení pro úpravu vnitřního a vnějšího prostředí staveb: zejména vzduchotechnika, chlazení, vytápění a zásobování teplem, rozvody topných a chladicích médií, akustické prostředí uvnitř staveb, vliv okolí na stavby a vliv zařízení a vybavení staveb na vnější prostředí, vibrace. Součástí jsou i zařízení a rozvody médií bezprostředně související s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekty. Řešení využití netradičních forem energie. Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

Rozsah specializace zdravotní technika pro autorizované techniky (TE02):
Činnosti a práce související se zásobováním staveb vodou, rozvody topných a technických plynů, likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod, ze kterých nejsou vypouštěny odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních). Součástí jsou i zařízení a rozvody plynů a kapalin související s funkcí systémů a zařízení uvnitř stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt. Řešení využití netradičních forem energie. V rámci specializace se také projektují čistírny odpadních vod instalované do kanalizačních systémů, technická zařízení na vnitřní kanalizaci podléhající zákonu o vodách č. 254/2001 Sb.. Jde o typové odlučovače tuků a ropných látek, jsou-li umístěny v objektu nebo jeho bezprostřední blízkosti a jsou součástí vnitřní nebo objektové kanalizace. Typová zařízení musí mít nezbytná osvědčení a dodavatelskou průvodní dokumentaci. Totéž platí pro malé čistírny odpadních vod pro rodinné domy. Dále požární vodovody neveřejné vnější, vnitřní, zavodněné, nezavodněné. Součástí specializace je technické a technologické vybavení pro domovní a neveřejné studny. Předmětem není vyhodnocení zdrojů vody, její kvalita, umístění studny a její stavební provedení (tj. již obor vodohospodářské stavby).

Rozsah specializace elektrotechnická zařízení pro autorizované inženýry a techniky (IE02, TE03):
Do oboru náleží zejména elektroinstalace a umělé osvětlení, technologické napájecí systémy, rozvody vysokého napětí a nízkého napětí a trafostanice vn/nn v rámci areálu staveb, sloužící pro jejich napájení. Dále vedení a zařízení elektronických komunikací v rámci areálu staveb (vnitřní rozvody), vedení a zařízení pro šíření služeb elektronických komunikací v rámci stavby včetně přenosu dat, včetně systémů zabezpečovacích, požárních, informačních, měřících a regulačních. Součástí jsou i zařízení a elektro (napájecí) rozvody souvisící s funkcí systémů pro úpravu vnitřního prostředí stavby, i když jsou situovány mimo stavební objekt. Dále zařízení staveb zahrnující vyhrazená technická zařízení a vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení. Řešení využití netradičních forem energie.

STATIKA A DYNAMIKA STAVEB
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IS00):
Navrhování a činnosti související s projektováním a prováděním nosných konstrukcí staveb. Součástí oboru jsou i rozhledny, stožáry a věže, komíny, nádrže, zásobníky a opěrné zdi.

MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (II00):
Činnost související s projektováním a realizací staveb městského inženýrství. Koncepce, koordinace a řešení technického vybavení území, zejména rozsáhlých bytových, průmyslových, obchodních, skladových a podobných ploch a území, dále terénní úpravy, hřiště, prostranství, místní komunikace a městský mobiliář, trubní vedení, kabelová a vrchní vedení; rovněž tak společné liniové trasy, kabelovody, kolektory atd.

GEOTECHNIKA
Rozsah oboru pro autorizované inženýry a techniky (IG00, TG00):
Zakládání staveb, podzemní stavby, zemní a horninové konstrukce ve složitých případech a stavby pro ukládání odpadů.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB
Rozsah oboru pro autorizované inženýry a techniky (IH00, TH00):
Zpracování požárně bezpečnostního zajištění staveb z hlediska možnosti vzniku a rozšíření požáru.

STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA
Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00):
Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé vodní nádrže v lesích podle bodu 8.63 ČSN 75 0146 lesnickotechnické meliorace – terminologie na pozemcích určených k plnění funkce lesa (§ 2 a § 3 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon).

ZKOUŠENÍ A DIAGNOSTIKA STAVEB
Rozsah specializace pro autorizované inženýry (IZ00):
Specializace zahrnuje zkoušení a diagnostiku hmot a výrobků pro výstavbu, dílů a konstrukcí staveb pozemních, inženýrských, dopravních a vodohospodářských. Účelem je stanovení mechanické odolnosti, životnosti a trvanlivosti výrobků a díla jako celku a průkazu jeho jakosti.
Poznámka:
Nejedná se o autorizaci podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.


ENERGETICKÉ AUDITORSTVÍ
Rozsah specializace pro autorizované inženýry a techniky (IA00, TA00):
Podmínkou získání této autorizace je pro autorizované inženýry a techniky autorizace v oboru pozemní stavby, nebo technologická zařízení staveb, nebo technika prostředí staveb. Autorizovaná osoba ve specializaci energetické auditorství v projektové dokumentaci zpracovávané v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ověřuje splnění požadavků na energetickou náročnost budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Při zpracování dokumentace se postupuje v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb. a vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb. Průkaz energetické náročnosti budov podle § 7a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a energetický posudek, ve znění vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, může vypracovat pouze energetický specialista jmenovaný podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR podle prováděcího předpisu a zapsaný do seznamu energetických specialistů vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ
Vzděláním se pro autorizaci autorizovaný inženýr rozumí vysokoškolské vzdělání (§44 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) získané studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené v §5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo v příbuzném studijním oboru v bakalářském studijním programu se standardní dobou studia nejméně čtyři roky, nebo v magisterském studijním programu.

Vzděláním se pro autorizaci autorizovaný technik (stavitel) rozumí vysokoškolské vzdělání (§44 zákona č. 111/1998 Sb.) získané studiem ve studijním oboru v oblasti uvedené v §5 odst. 3 autorizačního zákona nebo příbuzném studijním oboru, v bakalářském studijním programu, nebo v magisterském studijním programu, anebo střední či vyšší odborné vzdělání obdobného studijního směru.

Za ukončené studium s magisterským studijním programem se považuje úspěšné složení státní závěrečné zkoušky, včetně obhajoby diplomové práce. Bakalářský studijní program je ukončen státní závěrečnou zkouškou, jejíž obvyklou součástí je zpravidla obhajoba bakalářské práce. Úspěšné ukončení středoškolského vzdělání se prokazuje maturitním vysvědčením (§72 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Původní inženýrské studium odpovídá současnému studiu magisterskému.

Jiné školy nebo jiné studijní obory mohou být uznány výjimkou autorizační rady ČKAIT na základě předložených studijních plánů. Podmínkou udělené výjimky může být povinnost složení rozdílové zkoušky před vlastní autorizační zkouškou. Rozhodnutí autorizační rady

Cílem rozdílové zkoušky je prověření odborných znalostí u uchazečů o autorizaci, kteří v oboru nedosáhli požadované vzdělání a podle současných právních předpisů se přesto mohou o autorizaci ucházet. Výuka na některých technických vysokých a středních odborných školách je zaměřena na vzdělání okrajově zaměřené k oblasti převládající výuky (např. strojně technické, průmyslové školy s okrajovou výukou projektování a provádění staveb). Zákon v takových případech umožňuje uchazeči, aby potřebné znalosti k zamýšlené autorizaci prokázal zkouškou, ve které se podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona ověřují odborné znalosti, pokud nejsou v plném rozsahu součástí uchazečova odborného vzdělání. Zkouška je označována jako „rozdílová zkouška“. K žádosti o výjimku ze vzdělání slouží krycí list absolvované praxe. Ke stažení jsou i tematické okruhy a otázky pro obory autorizace k rozdílové zkoušce.

POŽADAVKY NA PRAXI
Délka odborné praxe je stanovena autorizačním zákonem. Pro autorizaci autorizovaný inženýr činí nejméně 3 roky, je-li uchazeč absolventem magisterského studijního programu, nebo nejméně 5 let, je-li uchazeč absolventem čtyřletého bakalářského studijního programu nebo jiného příbuzného vzdělání. Pro autorizaci autorizovaný technik a autorizovaný stavitel činí nejméně 3 roky, má-li uchazeč požadované vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského studijního programu, a nejméně 5 roků, má-li uchazeč požadované středoškolské vzdělání. Požadavky na praxi jsou upraveny Závazným pokynem Autorizační rady ČKAIT č. 1/2010 k prokazování odborné praxe ze dne 10.2.2010 a Stanoviskem Autorizační rady ČKAIT č.1/2011 k problematice odborné praxe vykonávané během studia ze dne 8.6.2011

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉ OSOBY PODLE AUTORIZAČNÍHO ZÁKONA
Stavební zákon považuje za vybrané činnosti ve výstavbě pouze projektování a vedení realizace staveb. Pro výkon ostatních odborných činností uvedených v autorizačním zákoně (§§ 18, 19) pak platí, že autorizovaná osoba má prokázanou odbornou způsobilost. Dokumenty z těchto činností, pokud mají charakter veřejných listin, mohou autorizované osoby označit autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Autorizační zákon v (§ 12 odst. (1) uvádí: Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Odpovědnost podle obecných předpisů tím není dotčena.

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA
Působnost autorizovaného inženýra vymezuje § 18 autorizačního zákona takto:
„Autorizovaný inženýr je v rozsahu oboru (§ 5), popř. specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

 1. vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci staveb (včetně příslušných územně plánovacích podkladů) s výjimkou těch pozemních staveb, kteréjsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné; tato výjimka se netýká uzavírání závazkových vztahů podle obecných právních předpisů,
 2. podílet se na vypracování projektové dokumentace pozemních staveb, které jsou zvláštním předpisem, územním plánem nebo rozhodnutím orgánu územního plánování označeny za architektonicky nebo urbanisticky významné a které jsou vypracovávané autorizovaným architektem,
 3. vypracovávat územně plánovací podklady a příslušné části územně plánovací dokumentace,
 4. provádět statické a dynamické výpočty staveb,
 5. provádět stavebně technické nebo inženýrské průzkumy,
 6. provádět zkoušení a diagnostiku staveb, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,
 7. vydávat stanoviska a zpracovávat dokumenty a posudky pro dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí 8, a to i pro účely řízení před státními orgány,
 8. vést realizaci stavby,
 9. provádět geodetická měření pro projektovou činnost a vytyčovací práce, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak,
 10. provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 11. zastupovat stavebníka, resp. navrhovatele na podkladě zmocnění při územním a stavebním nebo kolaudačním řízení,
 12. vykonávat v orgánech státní správy odborné funkce na úseku stavebního řádu nebo územního plánování, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.“

ROZSAH PŮSOBNOSTI AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA
Inženýr autorizovaný v oboru pozemní stavby nebo dopravní stavby, nebo stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, nebo mosty a inženýrské konstrukce, nebo městské inženýrství nebo technologická zařízení staveb je v celém rozsahu stavby, příslušející oboru jeho autorizace, oprávněn vypracovávat všechny oborově vydělené části této dokumentace/projektové dokumentace , tzn. části příslušející oborům technika prostředí staveb, statika a dynamika staveb, geotechnika a požární bezpečnost staveb. Přitom je vždy povinen splnit příslušná ustanovení stavebního zákona a autorizačního zákona, zejména: §12 odst. 6 autorizačního zákona.

PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA – PROJEKTANTA
Projektant je osoba vykonávající vybranou činnost ve výstavbě uvedenou v §158 odst. 1-2 stavebního zákona, kterou vykonává svým jménem a na svoji odpovědnost. Tato osoba musí být autorizovaná v oboru, do kterého projektovaná stavba náleží.
Všechny dílčí části projektové dokumentace stavby mohou být zpracovány buď samotným projektantem, nebo projektantem - autorizovanou osobou, kterou si projektant přizve. Oprávněná osoba - projektant - označí svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem podle „Pravidel pro používání autorizačního razítka“ všechny dílčí části projektové dokumentace, které zpracoval on sám. Části, které zpracovaly jiné autorizované osoby, musí být označeny jejich autorizačními razítky a vlastnoručními podpisy. Pokud zpracovává dílčí část projektové dokumentace osoba neautorizovaná pod odborným vedením osoby autorizované, je autorizovaná osoba oprávněna označit i tuto část projektové dokumentace svým autorizačním razítkem a podpisem.
Za výběr spolupracujícího projektanta je odpovědná oprávněná osoba - projektant (§159 odst. 2 stavebního zákona).

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA V OBLASTI VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB
Autorizovaný inženýr je oprávněn vést provádění stavby, která spadá do oboru, pro který mu byla udělena autorizace.
Nemá-li osoba, která vede provádění stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou autorizovanou osobu.

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A AUTORIZOVANÉHO STAVITELE
Působnost autorizovaného technika a autorizovaného stavitele vymezuje § 19 autorizačního zákona takto:
„Autorizovaný technik je v rozsahu oboru (§ 5), popř. specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněn vykonávat tyto vybrané a další odborné činnosti:

 1. vypracovávat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci, jestliže celá přísluší jeho oboru; v ostatních případech vypracovávat příslušné části dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo projektové dokumentace,
 2. podílet se na vypracování projektové dokumentace, zpracovávané autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem,
 3. provádět stavebně technické průzkumy,
 4. vést realizaci stavby,
 5. provádět autorský nebo technický dozor nad realizací stavby,
 6. řídit příslušné odborné a montážní práce,
 7. zastupovat stavebníka na podkladě zmocnění při stavebním nebo kolaudačním řízení,
 8. vykonávat odborné funkce v orgánech státní správy na úseku stavebního řádu.


Označení „autorizovaný stavitel“ je ve smyslu autorizačního zákona pouze variantní označení, které si uchazeč o autorizaci, působící v oblasti realizace staveb, sám zvolil. Autorizovaný stavitel má ze zákona stejnou působnost a stejná práva a povinnosti jako autorizovaný technik.

PŮSOBNOST A ODPOVĚDNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A AUTORIZOVANÉHO STAVITELE – PROJEKTANTA
Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika (stavitele) pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona v kontextu s příslušným ustanoveními stavebního zákona vydalo dne 9. července 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě společné stanovisko (viz www.ckait.cz).
Funkce a oprávnění autorizovaného technika (stavitele) - projektanta stanoví stavební a autorizační zákon.
Autorizovaný technik (stavitel) je fyzickou osobou oprávněnou podle autorizačního zákona. Vykonává-li projektovou činnost ve výstavbě, vztahuje se na něho označení "projektant" (§22 odst. 4 stavebního zákona), popř. "hlavní projektant" (§113 odst. 2 stavebního zákona).
Z ustanovení §113, §158 a §159 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik (stavitel) může vykonávat vybranou činnost ve výstavbě - projektovou činnost, resp. zastávat funkci projektanta, popř. hlavního projektanta - pouze na základě a v rozsahu uděleného oprávnění (autorizace). Primárně je rozsah oprávnění autorizovaného technika (stavitele) - projektanta vymezen ustanoveními §19 písm. a) a b) autorizačního zákona.

Oprávnění autorizovaného technika (stavitele) vypracovávat příslušné části projektové dokumentace
Příslušná část projektové dokumentace je zásadně vymezena pouze daným odborným obsahem řešené problematiky, který odpovídá oboru, popř. specializaci autorizace udělené autorizovanému technikovi. Takové vymezení tedy nebere zřetel na formu dokumentování (grafická či textová), nebo na to, v jaké povinné části projektové dokumentace je položka s daným odborným obsahem obsažena.
Z ustanovení §19 autorizačního zákona je zřejmé, že i v případě, že by autorizovanému technikovi (staviteli) byla udělena autorizace pro všechny autorizační obory a specializace, nebyl by takový projektant oprávněn v projektové dokumentaci pro povolování staveb staticky posuzovat stavebně konstrukční části stavby a v projektové dokumentaci pro provádění stavby zpracovávat podrobný statický výpočet.
Z §159 odst. 2 stavebního zákona vyplývá, že není-li autorizovaný technik (stavitel) oprávněn (způsobilý) některé části projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejich zpracování přizvat další projektanty s oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, přičemž každý z nich odpovídá za jím zpracované řešení. V takovém případě autorizovaný technik (stavitel) odpovídá za projektovou dokumentaci stavby jako celek, zejména za koordinaci a kompletaci jednotlivých částí dokumentace, a to i tehdy, nebyl-li stavebníkem pověřen funkcí hlavního projektanta podle §113 odst. 2 stavebního zákona.
Za projektanta přizvaného v uvedeném smyslu však nelze považovat osobu, která ke zpracování projektové dokumentace přispěla jen poskytnutím administrativní či technické pomoci nebo odborné konzultace ke speciální dílčí otázce (např. při navrhování neobvyklého konstrukčního řešení), protože takovou asistencí nemůže být dotčena uvedená odpovědnost projektanta.
Projektová dokumentace musí být uspořádána, upravena a opatřena tak, aby bylo možné jednoznačně identifikovat projektanta (autora) každé z jejích příslušných částí (§13 odst. 3 autorizačního zákona) a určit tak podíl jeho právní odpovědnosti za odbornou úroveň navrhovaného řešení (§159 odst. 2 stavebního zákona a §12 odst. 1 autorizačního zákona).

PŮSOBNOST AUTORIZOVANÉHO TECHNIKA A AUTORIZOVANÉHO STAVITELE V OBLASTI VEDENÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB
Na autorizovaného technika (stavitele), který vykonává vybranou činnost ve výstavbě - odborné vedení provádění stavby - se vztahuje označení "stavbyvedoucí" (§134 odst. 2 stavebního zákona).
Z ustanovení §153, §158 a §160 stavebního zákona vyplývá, že autorizovaný technik (stavitel) může vykonávat vybranou činnost ve výstavbě - odborné vedení provádění stavby - resp. zastávat funkci stavbyvedoucího pouze na základě a v rozsahu uděleného oprávnění (autorizace). Nemá-li osoba, která vede provádění stavby, pro jednotlivé druhy prací odbornou způsobilost v příslušném oboru, je povinna přizvat jinou odborně způsobilou autorizovanou osobu.

 

Schváleno představenstvem 19. 9. 2019.