Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Bytový dům Kreuzmannova

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Oldřich Dienstbier č.č. 0201838
Obor (specializace): IP
Spoluautoři:
Ing. arch. David Petr – architektonický návrh
Ing. Tomáš Říha - vvypracování projektové dokumentace
Název firmy přihlašovatele: A.D.S. Rokycany s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Plzeň

Anotace:

Bytový dům Kreuzmannova vychází z půdorysného i hmotového řešení tělocvičny, která již v současné době neplnila svoji funkci a svým stavem neumožňovala původní využití. Záměrem investora byla přestavba této tělocvičny na bytový dům s maximálním využitím původních konstrukcí. Během zpracování architektonické studie však na základě výsledků stavebně-technického průzkumu muselo dojít k razantnějšímu zásahu a z důvodu problematického stavu obvodových konstrukcí tělocvičny bylo rozhodnuto o zachování pouze podzemního podlaží hlavního objektu tělocvičny a přilehlého spojovacího krčku, který odděloval objekt tělocvičny od sousední výškové stavby panelového bytového domu.

Hmotová podoba stávajícího objektu byla zachována, hlavní objekt je čtyřpodlažní s plochou střechou, spojovací krček byl ponechán třípodlažní podlažní s plochou střechou. Návrh fasády vyšel z vnitřního dispozičního členění a vytváří systém pravidelných okenních otvorů s nepravidelně vloženými arkýři, které architektonicky dotvářejí moderní vzhled fasády. Objekt je navržen bez dělících pohledových říms. Na základě provedených průzkumů nešlo zachovat obvodové nosné zdivo hlavní stavby, a tak byly z tohoto důvodu nosné konstrukce hlavní stavby provedeny zděné z cihelných bloků Porotherm s využitím stávající nosné konstrukce železobetonového podzemního podlaží. Celkovou tuhost objektu zajišťuje probíhající ztužující věnec v úrovni jednotlivých stropních konstrukcí.