Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ČKAIT v roce 2019 5 let připomínkovým místem

ČKAIT v roce 2019 5 let připomínkovým místem

ČKAIT byla v roce 2019 pátým rokem oficiálním připomínkovým místem Legislativní rady vlády.

Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (dále jenom „LK“) je podpora účasti Komory na legislativní činnosti navenek. Projevuje se přípravou podkladů pro rozhodování představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Činnost LK obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové.

V návaznosti i na výše uvedené se LK ČKAIT v roce 2019 zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k následujícím legislativním okruhům:

 • K návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů bylo do meziresortního řízení odesláno 5 zásadních připomínek, které zpracovávala Technická komise ČKAIT.
  Výsledek – 1 připomínka byla akceptována, 4 byly vysvětleny.

 • K návrhu zákona o odpadech byly do meziresortního řízení odeslány 3 doporučující připomínky, týkající se upřesnění pojmů – návaznost na stavební zákon.
  Výsledek – 3 připomínky byly akceptovány.

 • K návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 6 zásadních připomínek.
  Výsledek – usnesením vlády č. 761/2019 (31.10.2019) bylo projednávání návrhu zákona předkladatelem, MK ČR, ukončeno, vypořádací tabulka nebyla zveřejněna.

 • K věcnému záměru stavebního zákona bylo do meziresortního řízení odesláno 113 zásadních a 44 doporučujících připomínek.
  Výsledek – 33 připomínek bylo akceptovaných, 55 připomínek bylo vysvětlených a 25 připomínek neakceptovaných. Doporučující připomínky se nevypořádávaly. Oficiální vypořádací tabulka pro rozhodování Legislativní rady vlády obsahovala ovšem jenom 41 připomínek. Připomínky neakceptovaných – končících rozporem nebyl součástí informace.

 • K návrhu stavebního zákona bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 121 zásadních a 38 doporučujících připomínek. K návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 40 zásadních a 18 doporučujících připomínek.
  Výsledek - k poslednímu dnu roku 2019 výše uvedené připomínky nebyly vypořádány.
  Podrobnější popis zpracovávání připomínek k věcnému záměru stavebního zákona, samotnému stavebnímu zákonu a změnových zákonů byl zveřejňován v průběhu celého roku na webových stránkách Komory (t.č. v 55 přílohách).

 • K Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2019 byla do meziresortního připomínkového řízení odeslána 1zásadní připomínka, kdy Komora projevila nesouhlas se zařazením ještě neschváleného zákona o lobbingu do tohoto předpisu.
  Výsledek – připomínka nebyla akceptována.

 • K Analýze na úseku územního plánování a stavebního řádu – Analýza 2015-2017 byly do meziresortního připomínkovacího řízení odeslány 4 doporučující připomínky týkající se vzdělávacího procesu úředníků státní správy.
  Výsledek – všechny čtyři připomínky byly vysvětleny.

 • K návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, bylo do meziresortního připomínkovacího řízení odesláno 5 zásadních připomínek, týkajících se zejména terminologie a postupů řízeného větrání.
  Výsledek – všechny připomínky byly vysvětleny.

 • K návrhu nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informačních povinností o regulovaných povoláních byla do meziresortního připomínkovacího řízení odeslána 1 zásadní připomínka směřující k náhradě termínů obecný zájem na zájem veřejný.
  Výsledek – připomínka byla akceptována.

 • K návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, bylo do mezirezortního připomínkovacího řízení odesláno 66 zásadních připomínek. Týkaly se návrhů na změny terminologie a problematických ustanovení postupu výpočtů.
  Výsledek – do data uzávěrky výroční zprávy vypořádání neproběhlo.

 • K návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb. o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, byla emailem na MŠMT ČR zaslána 1 zásadní připomínka týkající se učňovského školství (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).
  Výsledek – k vypořádání nedošlo, nařízení vlády bylo z projednávání staženo.

 • K návrhu aktualizace odborné složky vzdělávání rámcových vzdělávacích programů oborů středního odborného vzdělávání (RVP) ze dne 1. 7. 2019, č. j.: MSMT-39979/2018-4, bylo na MŠMT ČR emailem zasláno 7 zásadních připomínek opětovně k učňovskému školství (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).
  Výsledek – 2 připomínky byly akceptovány, 2 nebyly akceptovány, 3 byly vysvětleny.

 • K návrhu vyhlášky o energetických specialistech bylo na MPO ČR emailem odesláno 9 zásadních připomínek týkajících se zejména navrhovaného vzdělávacího procesu energetických specialistů (nebyli jsme oficiálně k připomínkám vyzváni).
  Výsledek – 9 připomínek bylo vysvětlených.

K datu uzávěrky výroční zprávy z výše uvedených 148 (141 zásadních a 7 doporučujících) vypořádaných připomínek bylo 40 akceptovaných (27 %), 28 neakceptovaných (19 %) a 80 vysvětlených (54 %).

Statistický přehled odeslaných připomínek ČKAIT k novelám legislativních předpisů
ČKAIT byla k připomínkám vyzvána – nepřipomínkovala 42 zákonů
ČKAIT nebyla k připomínkám vyzvána – připomínkovala 3 zákony, z toho připomínek zásadních 17 a 0 doporučujících
ČKAIT byla k připomínkám vyzvána – připomínkovala 11 zákonů, z toho připomínek zásadních 292 a 107 doporučujících

Pozn.: konkrétní připomínky ČKAIT k jednotlivým předkládaným legislativním návrhům je možné členům ČKAIT poskytnout na základě e-mailového požadavku autorizované osoby na adrese ckait@ckait.cz.

Jednotlivá ministerstva nás obeslala navíc 42 návrhy zákonných předpisů, kterými se LK nezabývala jednak z titulu nepříslušnosti, anebo z důvodu, že neměla k zákonům připomínky. Snad pro zajímavost např.: návrh zákona o sociálním podniku, návrh vyhlášky o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností, návrh aktualizace Národního programu snižování emisí ČR, zpráva o životním prostředí České republiky 2018, zpráva o aktivitách České republiky v pozorování Země v letech 2017 – 2019, akční plán pro potírání nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin do roku 2023 návrh vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí, atd.

Navíc byla LK v roce
 • iniciátorem novely stanoviska MZe ČR k oprávnění zpracovávat projektovou dokumentací ČOV autorizovanými osobami v oboru technika prostředí staveb
 • z podnětu MMR ČR – pracovní skupiny pro stavební právo hmotné, připravila k projednání představenstva návrhy na změnu autorizačního zákona
 • na základě požadavku předsedy ČKAIT zpracovala návrh stanoviska k negativní odezvě na návrh nového odstavce 2 § 18 autorizačního zákona
Kromě výše uvedených legislativních okruhů řešila LK ČKAIT v roce 2019 i konkrétní dotazy svých členů. Za uplynulý rok jich obdržela 24. Dotazy se většinou týkají rozsahu oprávnění AO, jejich odpovědnosti za vady způsobené vybranými činnostmi, problematiky vedení realizace stavby a smluvních vztahů ve výstavbě. Stanoviska LK k jednotlivým dotazům byla AO zaslána poštou anebo e-mailem.