Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Doporučení AR ČKAIT

Doporučení AR ČKAIT

Na základě častých dotazů žadatelů o autorizaci, kteří mají problémy s přílohami k "žádosti o udělení autorizace" a na základě zkušeností zkušebních komisařů doporučuje autorizační rada ČKAIT všem uchazečům o autorizaci zahrnout do přílohy "Popis dosavadní odborné činnosti" toto:
 1. projektanti - stručnou zprávu, z které by byl zřejmý podíl žadatele na zpracování předložených projektů s uvedením rozsahu práce, pokud nebyli odpovědnými projektanty;
   
 2. stavbyvedoucí - stručný popis prací, které při výstavbě objektů zajišťovali s uvedením funkce
   
 3. přípraváři a technologové výroby - stručnou zprávu s popisem činnosti, doplněnou osobně zpracovanými částmi technické přípravy (harmonogramy výstavby, technologické postupy, plány jakosti a jejich vyhodnocení apod.)
   
 4. techničtí pracovníci, zastupující investora nebo správce - výběr z realizovaných nebo spravovaných objektů, jejichž výstavby nebo správa proběhla pod jejich dozorem a za jejich účasti
   
 5. pracovníci vědecko - výzkumné základny, vývojoví a pedagogičtí pracovníci - podle druhu činnosti popis prací s vazbou na reálné objekty, odpovídající popisu v odstavcích a) až d)

V Praze dne 14. 3. 2007

Ing. Miloslav Najdekr, CSc.    
předseda autorizační rady ČKAIT