Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Profesní informační systém ČKAIT - PROFESIS

Profesní informační systém ČKAIT - PROFESIS

PROFESIS 2012 Od roku 2005 se stala hlavním prostředkem informačního servisu pro autorizované osoby elektronická forma přenosu informací – Internet a každoročně vydávaný PROFESIS (CD od roku 2008 DVD). Jeho prostřednictvím je možno s optimálními náklady zajistit každé autorizované osobě rychlý přístup k aktuálním relevantním informacím. V roce 2011 tak vychází již 9. vydání tohoto elektronického média, z toho posledních sedm můžeme pokládat za komplexní informační servis. Rok 2011 je poslední kdy vyšel PROFESIS na DVD nosiči. Od 1. 1. 2012 je PROFESIS dostupný na internetu na adrese WWW.PROFESIS.CZ. Autorizované osoby dostaly přihlašovací údaje zároveň s posledním nosičem. Údaje jsou uvedeny na štítku, který je nalepený na krabičce PROFESIS. Každý člen má své vlastní jméno a heslo. Přihlašovacím jménem je číslo autorizačního razítka (7 číslic). V rozesílací agentuře však došlo k chybě, která odstranila počáteční nuly. Pokud na vašem štítku nemá uživatelské jméno 7 znaků, je potřeba předřadit potřebný počet nul.

Návody jak postupovat a využívat systém najdete v přílohách níže pod tímto textem.


O vybudování Integrovaného profesního informačního systému ČKAIT rozhodlo představenstvo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v roce 2003. Ve stejném roce byla ustavena Rada pro podporu rozvoje profese jako řídicí a koordinační orgán systému. Rada si dala za cíl v první etapě provázat veškeré informační toky pro autorizované osoby poskytované z různých zdrojů a ve druhé etapě vytvořit systém cílených informací pro jednotlivé obory a specializace autorizace. Zpracovávané informace dostaly formu metodických a informačních pomůcek, k nimž ve vydání 2007 přibyly technické pomůcky a příručky podnikatelského servisu. Jejich vydavatelem (jak v elektronické, tak v tištěné formě) je Informační centrum ČKAIT, s. r. o., jako servisní organizace Komory. První pilotní CD ROM PROFESIS 2003 obdržely všechny autorizované osoby v prosinci 2003. V prosinci roku 2004 bylo distribuováno nulté vydání integrovaného informačního systému pro autorizované osoby pod názvem PROFESIS 2004. Plné první vydání obdrželi členové ČKAIT v prosinci roku 2005. Nyní dostáváte již 7. ročník plného informačního systému pod názvem PROFESIS 2011.

Pomůcky a dokumenty systému PROFESIS si kladou za úkol především popsat vybrané (regulované) činnosti autorizovaných osob, upozornit na její odlišnosti od činnosti např. kvalifikovaných osob ve výstavbě, na problémové okruhy vybraných činností. Zároveň by měly poskytnout autorizovaným osobám v rámci systému PROFESIS pokud možno úplné informace v celé šíři právních, ekonomických a technických souvislostí výkonu jejich profese.

Vzhledem k významu těchto souvislostí a jejich trvalé aktualizaci zařazujeme do systému PROFESIS plné znění právních předpisů, jak platných tak zrušených, podle stavu k 31. 10. každého roku. Text právních předpisů přebíráme ze systému EPIS (ekonomicko-právní informační systém), jehož producentem je společnost GRAND České Budějovice. Ve spolupráci s touto společností vzniká také každoroční CD (DVD) PROFESIS; od roku 2008 DVD PROFESIS. Text právních předpisů převzatých ze systému EPIS a text většiny metodických, informačních a technických pomůcek (MP, IP, TP) a pomůcek podnikatelského servisu (PS) systému PROFESIS je uložen v hypertextovém prostředí, v němž jsou všechny uložené dokumenty provázány hypertextovými odkazy. Hypertextový odkaz umožňuje v místě odkazu (odlišen modrým písmem a podtrženým textem) otevřít jiný dokument, na nějž je odkazováno, nebo který s daným místem obsahově, věcně či jinak souvisí.

Počet pomůcek a dalších vložených dokumentů v systému PROFESIS se v minulých letech neustále výrazně rozšiřoval. Do vydání 2011 jsou zařazeny opět nové tituly, ale již v počtu menším, než tomu bylo v předchozích letech. Práce Rady pro podporu rozvoje profese, jejích spolupracovníků a jednotlivých autorských týmů se více zaměřuje na aktualizaci již vydaných pomůcek a dokumentů a jejich zkvalitňování. Tak tomu bude i v následujících letech: systém PROFESIS bude doplňován podle aktuální potřeby a požadavků novými metodickými, technickými a jinými pomůckami a dokumenty, ale hlavní těžiště autorské práce bude spočívat v udržování, kontrole a revizi systému.

Metodické a další pomůcky k činnosti autorizovaných osob vydávané ČKAIT si kladou za úkol popsat činnosti, postupy a výkony autorizovaných osob při zpracování projektové dokumentace a vedení provádění staveb ve vazbě na ustanovení stavebního zákona a dalších předpisů. Při tvorbě pomůcek se snažíme vycházet z jednotné odborné terminologie, ucelené soustavy zavedených zkratek, značek a symbolů. Tam, kde odborná terminologie kolísá, usilujeme o její sjednocení; na problémová místa upozorňujeme ve Slovníku. Odborná stavební terminologie je ovlivňována překlady evropských dokumentů (právních předpisů, technických norem); a to především angličtinou (např. projektování staveb x navrhování staveb). V českém stavebnictví se postupně uplatňují způsoby organizace výstavby, metody, postupy a metodická doporučení evropského a světového stavebního trhu. Přitom souběžně nadále přetrvávají zvyklosti a postupy z období centrálního řízení výstavby, terminologie již zrušených právních předpisů (úvodní projekt, jednostupňový projekt atd.). Ve vyspělých tržních ekonomikách je obvyklé respektování jak nezávazných platných technických norem, tak i obchodních a technických podmínek a dalších metodických doporučení, vydávaných profesními a zájmovými nevládními organizacemi (profesní komory, svazy, sdružení, asociace, cechy aj.). V německém jazykovém prostředí jsou tyto doporučené standardy nazývány „směrnice“, v anglosaském prostředí „technické specifikace“.

Obrázek Profesní informační systém ČKAIT je budován jako otevřený systém, každoročně aktualizovaný a doplňovaný. Neklademe si za cíl postihnout celou problematiku výstavby, ani být jedinou a předepsanou možností výkonu činnosti autorizovaných osob. Zdůrazňujeme, že obsahem a účelem pomůcek a dokumentů systému PROFESIS není závazný výklad právních předpisů, ale popis – podle našeho názoru – optimálních postupů autorizovaných osob. Tyto postupy nemusí vyhovovat konkrétním podmínkám každé stavby, či přístupu stavebního úřadu a dotčených orgánů chránících veřejné zájmy.

V metodických, informačních, technických a podnikatelských pomůckách a dalších dokumentech profesního informačního systému ČKAIT (PROFESIS) se snažíme postihnout zejména „sporná místa“ v aplikaci právních předpisů při navrhování a provádění staveb, a to jak v souvislostech předpisů veřejnoprávních (předpisy stavebního práva), tak předpisů soukromoprávních (občanský a obchodní zákoník a další). V některých případech se nepodaří podat vysvětlení a výklad problémových oblastí ihned po jejich zjištění, zpracování příslušného metodického doporučení si vyžádá řadu konzultací a jednání s orgány veřejné správy, ministerstvem pro místní rozvoj, dotčenými orgány a dalšími.

Jednotlivé metodické a další pomůcky a dokumenty jsou na DVD PROFESIS uloženy v hypertextovém prostředí, které umožňuje vkládání hypertextových odkazů na jiné dokumenty (právní předpisy, MP, IP, TP, PS …) uložené rovněž na tomto DVD a otevřít v místě hypertextového odkazu přímo dokument, na který je odkazováno. Publikace (ediční řada A, DOS M aj.) jsou na DVD uloženy zpravidla v pdf formátu, některé také v hypertextovém prostředí. Formuláře, případně smluvní vzory jsou ukládány jako dokumenty world; to umožňuje jejich kopírování, uložení do počítače a přímé použití (při kopírování hypertextových dokumentů se nezachová formát). V několika případech není text příslušné pomůcky nebo dokumenty na DVD uložen, ale je odkazováno na internetovou adresu. Při otevření DVD na počítači, který je připojen na Internet, je možno přímo v místě odkazu otevřít příslušnou internetovou adresu. Je tomu tak zejména tedy, je-li dokument na internetové adrese v průběhu roku aktualizován.

DVD PROFESIS je vydáván v prosinci každého roku a rozesílán spolu se Zprávami a informacemi ČKAIT č. 4. Následně připravujeme pro členy ČKAIT nabídku tištěné formy nově vydaných MP, TP a PS formou samostatného objednávkového listu vkládaného do Z+I č. 1 následujícího roku. Členové ČKAIT si mohou objednat v Informačním centru také tištěnou formu metodických a dalších pomůcek, vydaných v předchozích letech.