Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

stanovisko k záruce na projektovou dokumentaci DSP, DVD vč. AD

stanovisko k záruce na projektovou dokumentaci DSP, DVD vč. AD

Vážení!
Obracím se na Vás jako zodpovědná osoba za firmu BOSCH REXROTH, spol. s r.o. Brno se žádostí o stanovisko k níže uvedené „cause“.
V návrhu smlouvy pro výše uvedenou projektovou dokumentaci je následující článek, týkající se garance za předmět díla, vč. povinnosti zhotovitele při zjištění vad v záruční době:

"Veškeré dodatečně zjištěné vady díla, které se vyskytnou během záruční doby, jež činí 10 let a dva měsíce
ode dne předání celého díla podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele bez zbytečného
odkladu na vlastní náklady odstranit."

Prosím o odborný názor k délce požadované záruky, včetně následných rizik pro projektovou organizaci, vč. stanoviska, zda jste se s obdobným problémem ve své praxi setkali.

Děkuji předem za rychlé stanovisko.
S pozdravem

Ing. Otakar Ožana
Autorizovaný inženýr
č. 1101368