Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vývoj malého a středního podnikání ve stavebnictví

Vývoj malého a středního podnikání ve stavebnictví

Malé a střední podniky jsou velmi důležitou součástí českého podnikatelského prostředí, protože podstatnou měrou připívají k rozvoji zaměstnanosti, oživení konkurence, inovacím a rozložení rizik. Malé a střední podniky mají se svými štíhlými organizačními strukturami blízko k zákazníkovi, mohou reagovat zvlášť flexibilně a vyplňovat vzniklé mezery na trhu. Vzhledem k jejich vybavení vlastními zdroji, které je zpravidla malé, spočívá významný potenciál úspěchu v kooperaci.

Malé stavební podniky např. v Jihomoravském kraji, které zaměstnávají 1-10 zaměstnanců tvoří 30,2 %, 11-49 zaměstnanců tvoří 56 % všech zaměstnanců. Nejméně je středních podniků s 50-250 zaměstnanci a tvoří 13,8 % všech zaměstnanců ve stavebnictví (zdroj průzkumu v Jihomoravském kraji). Při srovnání podniků podle vlastnictví je nejvíce zaměstnanců zaměstnáno ve firmách pod domácí kontrolou, který představují živnostníci. Jejich počet převyšuje 80 % všech podniků (data ČSÚ, výpočty MPO). Z uvedených údajů je zřejmé, že malé a střední podnikání významně ovlivňuje produkci českého stavebnictví.

V novinách PRÁVO ve čtvrtek 7. června 2018 bylo uvedeno jak dobře se stavbařům daří v letošním roce. Z dále uvedeného rozboru je zřejmé, jaký je skutečný vývoj českého stavebnictví.

 1. Stavební práce „S“ v běžných cenách
  Stavební výroba patří mezi základní pilíře odvětvové ekonomiky a je důležitá k tvorbě HDP. Vývoj stavebních prací v hodnotě „S“ celkem od r. 2008 až do r. 2017 je uveden v následující tabulce:
  RokStav.práce „S“ (mil.Kč)Rozdíl od r. 2008 (mil. Kč)%
  2008547 601  
  2009520 877- 26 724- 4,9 %
  2010488 690- 58 911- 10,7 %
  2011464 021- 83 588- 15,3 %
  2012423 989- 123 612- 22,6 %
  2013397 472- 150 129- 27,4 %
  2014428 276- 119 325- 21,8 %
  2015459 051- 88 550- 16,2 %
  2016424 609- 122 992- 22,5 %
  2017 (8)453 431- 94 170- 17,2 %
  Stavební práce od r. 1999 do r. 2008 rostly z 224 067 mil. Kč na 547 609 mil. Kč. V žádném roce nedošlo k poklesu. Od r. 2008 až do r. 2017 docházelo k trvalému poklesu produkce od 4,9 % až na 27,4 % dosažené v roce 2013. V r. 2017 je rozdíl mezi r. 2008 o 17,2 % nižší, což činí 94 170 mil. Kč.
  Z uvedeného rozboru stavebních prací je zřejmé, že jsme se nedostali na úroveň r. 2006, kdy činily stavební práce celkem 472 578 mil. Kč.

 2. Srovnání stavebních prací v r. 2008 až 2017 dle druhu výstavby:
  1. Bytové domy – nejvíce se prostavělo v r. 2007 v hodnotě 80 631 mil. Kč. Od tohoto roku docházelo neustále k poklesu a to na 43 690 mil. Kč v r. 2013. Od tohoto roku nastal vzestup prostavěnosti až na hodnotu 59 966 mil. Kč, což je úroveň r. 2005.
  2. Nevýrobní a výrobní budovy – nejvyšší prostavěnost byla v r. 2008 v hodnotě 153 175 mil. Kč. V r. 2017 dosahuje úrovně 70,7 % ve srovnání s r. 2008.
  3. Inženýrské stavby – nejvyšší prostavěnost byla taktéž v r. 2008 v hodnotě 160 395 mil. Kč. Od tohoto roku neustále klesala až na úroveň 114 768 mil. Kč, což je 71,6 %.
  Podobná situace je i u vodohospodářských staveb, oprav a údržby. Jen u staveb v zahraničí je od r. 2007 (14 042 mil. Kč) nárůst na 15 889 mil. Kč.
  Z tohoto srovnání je zřejmé, že z pohledu stavebních prací „S“ za posledních 10 let klesly stavební práce v odvětví pozemního, tak inženýrského stavitelství.
  Pokles stavebních prací v období let 2009-2013 měl za důsledek i snížení počtu zaměstnanců. Podle výpočtu MPO v r. 2008 pracovalo v českém stavebnictví 413 129 pracujících, v r. 2016 jen 358 353. Průměrný evidenční počet zaměstnanců činí 207 203 a pracujících majitelů 151 150. Z uvedených počtů je zřejmé, že ve stavebnictví došlo ke snížení počtu pracujících o 54 776. K největšímu poklesu zaměstnanosti došlo u středních podniků. Ve stavebnictví se celkový počet podniků snížil mezi lety 2011 a 2016 o 4 814 jednotek. Podniky malého a středního podnikání s 0-9 zaměstnanci včetně živnostníků je jediná kategorie, která zaznamenala nárůst oproti r. 2008.

 3. Vývoj mezd ve stavebnictví
  V roce 2004 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda fyzické osoby 16 090 Kč. V období růstu produkce do r. 2008 se zvedla na 20 706 Kč. V tzv. krizovém období došlo ke zpomalení růstu průměrné mzdy na 22 610 Kč. V roce 2017 je evidována průměrná mzda ve výši 25 589 Kč. Ve srovnání s ostatními obory zaujímá čtvrté místo od konce.
  V letošním roce roste produkce zejména v pozemním stavitelství. Tomuto nahrává jak vyšší investiční aktivita soukromého sektoru, tak i rostoucí rezidenční výstavba. Inženýrské stavitelství je stále brzděno projekty veřejného sektoru. Předpokládáme, že českému stavebnictví by se mělo dařit i ve zbytku letošního roku.
  Rozvoj malého a středního podnikání i velkého stavebnictví může zabezpečit změna legislativy a tím zajištění zjednodušení a zkrácení přípravy staveb. Chybí dostatek kvalitní pracovní síly v dělnických i technických profesích. Rozhodující pro příští období je stabilizace koncepce rozvoje infrastruktury, zvýšení počtu a objemu zakázek.


Zpracoval: Ing. Josef Mitrenga
člen komise MaSP