Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 7/2016 dne 09. 09. 06 2016 od 9:00 hod v budově ČKAIT

Zápis zasedání technické komise ČKAIT č 7/2016 dne 09. 09. 06 2016 od 9:00 hod v budově ČKAIT

Přítomni: M. Báčová, Ing. L. Bukovský, Ing. V. Mach, Ing. J. Klečka, Ing. L. Keim, CSc
Předem se omluvili: Ing. Š. Janoušková, Ing. Z. Žabička, Ing. arch. Umlášková, Ing. M. Drahorád, PhD Ing. R. Špalek,
Projednáno:
 1. Technické standardy ČKAIT (TS)
  • koncepce schválena RPRP ČKAIT, Ing, Pater ji předloží Představenstvu
  • RPRP odsouhlasila program pro rok 2017:
   • Rozměrové standardy staveb – část 1: Stanovení minimální návrhové výšky místností
   • Navrhování a hodnocení vzhledu konstrukcí a povrchů (ND vizuál EN 13018 TNK 80), ČKLOP 2/2013; TP mosty, ETICS, skla)
   • Činnost statika v procesu přípravy, realizace a užívání stavby
  • LB zašle členům TK materiál s tímto záznamem
  • MB připraví text k významu TS, zvážit možnost komentářů k vybraným normám ve smyslu normativních dokumentů, které vytváří smluvní zvyklosti
  • VM připraví manuál pro tvorbu
  • LB prověří možnosti spoluvydávat kometovaná znění ČSN s využitím textů normy a/nebo komentářů k ČSN s pouhými odkazy na články normy bez citace, je preferována 1. alternativa. Váže na dříve vedená jednání ČKAIT s ÚNMZ. Projednat možnosti zpřístupnění komentářů v ČSN ON Line; Projednat využívání částí ČSN v našich TS, viz. např. Taschenbuch DIN s komentářem. Vzhledem k tomu, že TS i další dokumenty nejsou předmětem podnikání, slouží zejména členům ČKAIT projednat transparentní, ale bezúplatné využívání textů ČSN. Pozitiva: zpřístupnění textů norem, reference na UNMZ jako na národní akreditační orgán. Reklama portálu ČSN on line.
  • další náměty pro TS
   • LK - přejímací zkoušky průmyslově vyráběných stavebních výrobků (např. tepelné izolace, výrobky pro hydroizolace staveb. zdicí prvky apod., dlažby), ale i výrobků vyráběných in-situ (zejména ETICS). Moto: ověřování deklarovaných (smluvních) vlastností výrobků při přejímce na stavbě
 2. Vztahy a vliv ČKAIT při přípravě technických norem
  • LK vydání a účinnost ČSN 73 1901-1 – Navrhování střech, Část 1: Základní ustanovení
   • Návrh normy text byl schválen na TNK 65 05/2016., Dle doporučení TNK norma měla být vydána v termínu srpen / září s odloženou účinností 1.1.2017 a k tomu datu zrušena stávající norma. CTN VÚPS zatím neobdrželo autorskou korekturu.
   • TK navrhuje vydat komentované znění této normy jako TS ČKAIT
  • VM informoval o projednávání ČSN P 73 1005 IG průzkumy (autoři ARKADIS), vyjde 11.16 ČKAIT (SVI) obdržela požadavek na zpracování změny z přednormy na normu. Komora doporučí odklad zpracování této změny až na rok 2018. Bude tak možné vyhodnotit připomínky vzniklé z používání přednormy.
 3. příprava Zákona o stavebních výrobcích
  • nejsou informace
 4. Doplnění technických normalizačních komisí
  • návrhy LB vyžádá od odborných aktivů
  • připravuje se nová TNK BIM, navrhnout zástupce ČKAIT
 5. BIM
  • normy pro BIM řeší potřeby IT, nikoliv všechny potřebné informace pro správu a úpravy projektové a další dokumentace staveb
  • CzBIM řeší se datová datovou struktura strukturu pro pozemní stavby, definovány jsou parametry pro místnosti i prvky modelu stavby včetně technických vlastností a jejich umístění. Model umožňuje evidenci, kdy informace vznikají, kdy se obnovují apod.
  • Diskutována životnost datových informací po dobu životnosti staveb – archivační formát výběr informací, dále použitelné informace, převod dat do nových programů?
  • Aktuálně se řeší budoucnost BIM národní knihovny vyvinuté na AdMaSu. Jeví se, že špatná struktura knihovny BIM - je ve vazbě na výrobkové normy, nikoliv na potřeby projekční praxe. - O budoucnost knihovny jeví zájem z oblasti IT firmy Cad Consulting; BIM projekt potřebují národní knihovnu, požadují 2 mil Kč na MPO; z oblasti zkušeben TAZUS výrobky. Věc se řeší na MPO.
  • komora musí být u vzniku národní knihovny, informace adresovat prof. Maternovi
  • vytvořit pracovní skupinu ČKAIT pro BIM
  • zpracovat stanovisko k jednotlivým fázím BIM z pohledu různých činnosti zaštiťovaných ČKAIT (projektování, realizace, užívání staveb, kontrola a pod,)
  • prohlášení výrobce nejsou data pro navrhování (deklarované vlastnosti - jedná se o průměr ze 3 zkoušek), komora by měla řešit návrhové hodnoty vlastností výrobků
 6. Spolupráce s UNMZ a ČSN
  • TK bude za ČKAIT shromažďovat od svých členů náměty na změny a vypracování nových čistých ČSN a upozornění, kdy je ČSN v rozporu s právními předpisy .
  • návrh na vypracování čistých ČSN „použití výrobků ve stavebnictví“ stanovující požadované třídy a úrovně vlastností pro použití výrobků v našich stavbách, vypracování národních návrhových hodnot vlastností k výrobkům
  • projednat, aby v oblasti navrhování a provádění staveb byla komora neopomenutelným účastníkem připomínkování národních příloh a původních českých ČSN (nikoliv evropských a mezinárodních), nutno rozhodnout o statusu komory, zda má být neopomenutelným účastníkem apriori, či nikoliv
  • k předchozímu bodu: ČKAIT by měla být neopomenutelným účastníkem v případě, pokud o to požádá. Odpadlo by tak nebezpečí mlčenlivého souhlasu ČKAIT v případě, že se nepodaří zajistit vhodného oponenta k návrhu ČSN nebo Národní přílohy.
  • pro jednání předsedy ČKAIT s předsedou ÚNMZ
   • LB zajistí projednání možnosti bezplatného využívání textů norem v materiálech ČKAIT (domnívám se, že již takováto dohoda existuje pro PROFESIS)
   • vydávat komentáře k vybraným ČSN s použitím výňatků z norem, možnost jejich publikace v ČSN ON Line;
   • připomenout předchozí požadavky ČKAIT (např. národní přílohy, „úplné znění“ norem apod.)
 7. Rozsah a obsah projektové dokumentace
  • TK by měla připomínkovat návrhy dokumentů k projektování staveb tak, aby se hodnotilo i v rámci ČKAIT z různých pohledů, zejména z pohledu osob odpovídající za provádění staveb
  • LB požádal Ing. Blažku o informování o návrhu změny vyhl. 499/2006 bez výsledku,
  • JK navrhuje do A. Průvodní zpráva všech stupňů projektu přidal položku rozhodného data platnosti legislativy a norem z důvodu jednoznačnosti během navrhování, realizace, reklamací, soudních sporů apod. v návaznosti na § 119 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.
  • dosavadní přístup pří přípravě standardů projektové dokumentace vyvolává dojem, že v rámci přípravy ve ČKAIT převažují zájmy větších projektových organizací, naopak máme dojem, že jsou opomíjeny zájmy menších projektových firem, samostatných projektantů a zcela jsou opomenuty zájmy AO pracujících v realizaci staveb.
  • LB zašle informaci členům aktivu PS
 8. Různé
  • JK Geometrická přesnost schodišť – – odůvodněný podnět ke změně normy
  • Informace pro nové členy ČKAIT předávané pro nové členy při autorizaci
  • Požádat o návrh obsahu webu
  • Informovat členy TK o všech stanoviskách ČKAIT (plné znění) k technické problematice (např. zákon o stavebních výrobcích, k BIM apod.)
  • Zjednodušení jednání TK - užší pracovní skupina TK + Ing. Klepáčková, celá komise 2 x ročně
  • Ing. L. Bukovský jmenován členem TNK 65 a zároveň předsedou subkomise TNK65/SK 4 „Navrhování staveb“
Příští pracovní skupina technické komise 14.10. 2016 od 9.00 hod. v budově ČKAIT Sokolská 15
V Praze 160920
Zpracoval L. Bukovský