Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zasedání technické komise ČKAIT č 1/2017 dne 27. 1. 2017

Zasedání technické komise ČKAIT č 1/2017 dne 27. 1. 2017

Přítomni Marie Báčová, Ing, Hedviga Klepáčková, Ing Lubomír Keim, CSc, Ing. Jan Klečka, Ing, Václav Mach, Ing. Ladislav. Bukovský, Ing. Michal Drahorád, PhD.
Omluveni: Ing. Šárka Janoušková, Ing. Zdeněk Žabička, Ing. arch. Zdena Umlášková, Ing. Robert Špalek

Návrh programu
 1. Atomový zákon a povinnosti projektantů/zhotovitelů (informace zaslána předem a zveřejněna LB)
  • požádat SUJB o upřesnění výkladu § 98 odst. 1 ve vztahu k SZ, návrh VM
  • následně výklad pro AO
 2. Spolupráce / součinnost v oblasti technické normalizace a působnosti stavebního zákona a její ukotvení
  • vizi platformy spolupráce, priority vůči úřadu z hlediska národních norem, neopomenutelný účastník ČKAIT a priority, příprava memoranda (LK+LB)…
   • řešení přístupu do norem a aktuální verze…
  • Moldavská rep. – ČKAIT prezentace pro UNMZ z hlediska činnosti ČKAIT a AO duben 2017?-
  • VM -pr EN 16907 přednorma zemní práce díl 1 až 6, nepřeložená
  • MB – neplatnost anglických textů z hlediska správního řádu
  • projednat s MMR společné vyjádření k účinnosti anglicky vydaným ČSN vztahujícím se ke stavebnímu zákonu i nepřímo, resp. požadavek na vydávání překladů norem, ve kterých jsou normové hodnoty včetně návazných norem
  • ČKAIT musí definovat požadavky pro projednání – členové TK připraví návrhy do příštího jednání, VM - připraví koncepci návrhu pro jednání
 3. Vztahy a vliv ČKAIT při přípravě norem

  příprava ČSN 73 1901 -1 – Ing. Keim
  • vydání březen /duben 17, dotační program na zelené střechy se k této Záložkanormě vztahuje
  • dopis ČKAIT – navrhování dotací
  • JK rozeslal publikaci zelené střechy
 4. Standardy – Ing. J. Klečka, Ing L. Veselá
  • výška místností
   • zašle JK - vč. excelové pomůcky pro kontrolu i navrhování
   • připomínky do 10 dní (do 6.2.2017)
   • zaslat aktivu PS k připomínkám
  • mezní parametry zhotovené schodiště
   • studium a přehled zahraničních norem
  • rozšířená skupina pro projednání (Ing. Pater, Ing. Košťálová, Ing. Miloš Horák)
 5. Pracovní skupina UNMZ pro vytvoření konceptu technické normalizace
  • jednání v lednu bylo ze strany UNMZ zrušeno

Různé:
 • JK – překlady prvních dvou BIM norem by měly být vydány v březnu
 • v TNK Ing. Loukota z ČKAIT
 • k havárii v České Třebové - přepravit proč stavbyvedoucí identifikovaný ve smlouvě nebyl autorizovaný – Ing. Loukota smlouva – následně medializovat
 • obecně nedostatek AO stavbyvedoucích – MMR a SÚ obecně problém neřeší, i když je podán podnět k šetření či stížnost; stavebně technická prevence nefunguje, nebo není doplňován
 • zástupci ČKAIT do TNK –připravit koncepci status
 • kvalita PD a přípravy staveb - rozsah PD z hlediska požadavků realizace (Ing Synek)
  • minimální požadavky na obsah stupně PD? a rozsah honoráře
  • MD – specifikace podrobnosti PD –
 • WEB – informace pro veřejnost – rozsah a doporučení
 • doporučení přípravy stavby pro stavebníky (veřejné zadavatele i soukromé osoby)

Návrh obsahu činnosti TK v roce 2017
 • metodika řešení návrhových vlastností výrobků do staveb i v návaznosti na přípravu zákona o stavebních výrobcích
 • ověřování deklarovaných vlastností výrobků při jejich přejímání (Ing. L. Keim)

Příští schůzka 24.2. v 9.00 hod
Připravil L. Bukovský