Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Ze zápisu z 263. zasedání Autorizační rady dne 9.9.2015

Ze zápisu z 263. zasedání Autorizační rady dne 9.9.2015

Autorizační rada ČKAIT schválila na svém 263. zasedání novou úpravu znění seznamu dokladů povinně přikládaných k žádosti a upřesnila požadavek na praxi při udělování výjimek za vzdělání takto:

 

Doklady povinně přikládané k žádosti o udělení autorizace

1)      Kopie dokladů o dosažení požadovaného vzdělání, ověřené úředně nebo kanceláří Komory

2)      Doklad o vykonané odborné praxi v oboru požadované autorizace, ze kterého musí být zřejmé, kdy byla odborná praxe vykonána a co bylo jejím obsahem; soupis vybraných projektů, realizovaných staveb atd. Vše potvrzeno osobou, pod jejímž odborným vedením byla praxe vykonána /autorizovaná osoba, zaměstnavatel, společník firmy/

3)      Popis dosavadní odborné činnosti /profesní životopis/

4)      Doklad o bezúhonnosti /výpis z trestního rejstříku/

5)      Doklad o plné způsobilosti k právním úkonům /čestné prohlášení žadatele, že nebyl nikdy úředně prohlášen za nezpůsobilého k právním úkonům/

6)      Doklad o změně příjmení

 

 U výjimky ze vzdělání se vždy požaduje minimální délka praxe 7 let. Platí pro inženýry i pro techniky.

 

Toto bude zveřejněno na našich webových stránkách.