Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpr@vodaj PAVUS 2012 - zpřístupnění pro členy ČKAIT

Zpr@vodaj PAVUS 2012 - zpřístupnění pro členy ČKAIT

Přistoupení České republiky k Evropské unii a z toho vyplývající povinnost harmonizace právních předpisů a technických norem znamená ve svém důsledku dlouhodobé přijímání a publikování velkého množství změn dosavadních a přijímání nových právních a technických norem. Sledování tohoto rychlého vývoje právního řádu a technické normalizace klade vysoké nároky zejména na odborné profese ve výstavbě, která patří k nejvíce regulovaným oblastem v Evropské unii.

K dlouhodobým cílům informačního servisu pro autorizované osoby patří vedle budování základního systému společných průřezových informací pro všechny AO i tvorba či zajištění přístupu ke speciálním informačním zdrojům či systémům pro jednotlivé obory a specializace autorizace. Od roku 2007 se nám nabídla možnost zajistit speciální informační systém v požární bezpečnost staveb. Systém je určen především pro autorizované osoby v oboru požární bezpečnost staveb, pro které je přístup do systému bezplatný.

V roce 1994 zahájilo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru vydávání tištěného Aktual bulletinu, přinášejícího informace z oblasti posuzování požární odolnosti stavebních konstrukcí. Tento bulletin nahradil v roce 2006 elektronický Zpr@vodaj PAVUS.

Zpr@vodaj PAVUS si klade za cíl seznamovat odbornou veřejnost s aktuálním vývojem v oblastech technické normalizace, jak na evropské a mezinárodní úrovni, tak na úrovni národní, s informacemi z Evropské organizace pro technická schválení (European Organisation for Technical Approvals – EOTA), s důležitými právními akty Rady, Komise a parlamentu EU a s dalšími informacemi. Tj. se vším, co má souvislost s požadavky na výrobky, jejich uváděním na trh v zemích EU a se specifickými požadavky na jejich zabudovávání do staveb v ČR v oblasti požární bezpečnosti budov.

Zpravodaj je vydáván minimálně 4x ročně v elektronické formě a zveřejňován na webových stránkách PAVUSu.

Obsahově je zpravodaj rozdělen do jedenácti tématických oblastí:
Oblast 01 - Právní rámec pro uvádění stavebních výrobků na trh a jejich zabudování do stavby
Oblast 02 - Reakce na oheň, šíření po povrchu, odkapávání, šíření požáru střešním pláštěm
Oblast 03 - Požární odolnost stavebních konstrukcí (mimo uzávěrů otvorů), těsnění prostupů a spár
Oblast 04 - Požární odolnost uzávěrů otvorů
Oblast 05 - Vzduchotechnika, zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla
Oblast 06 - Komíny, komínové systémy
Oblast 07 - Stabilní hasicí zařízení, hydrantové a hadicové systémy, hasiva
Oblast 08 - Elektrická požární signalizace
Oblast 09 - Přenosné a pojízdné hasící přístroje
Oblast 10 - Technické prostředky pro hasiče
Oblast 11 - Kodex norem požární bezpečnosti staveb – Návrhové ČSN

Podrobné informace lze nalézt na www.pavus.cz.

Pro členy ČKAIT autorizované v oboru požární bezpečnost staveb zajišťujeme bezplatný přístup do elektronického Zpr@vodaje PAVUS, ročník 2012 a archív.

V případě Vašeho zájmu o Zpr@vodaj PAVUS vyplňte a podepište licenční ujednání a zašlete je zpět na naši adresu (Sokolská 1498/15, 12000 Praha 2). Odběratelům předchozích ročníků přístup zůstavá. Po obdržení a zpracování Licenčního ujednání získá AO emailovou poštou přístupové údaje potřebné k přihlášení do zabezpečené části webu, kde je Zpr@vodaj PAVUS zveřejněn.

Ukázkové číslo jedné z oblastí (konkrétně oblasti č.02 týkající se např. reakce na oheň)

Kontakt:
Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
Vedoucí střediska IT ČKAIT
tel.: 227 090 217
email: rhnizdil@ckait.cz