Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor - ul. Evropská, Cheb, SO101

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Jaroslav Hejl, ČKAIT 0100065
Obor (specializace): Pozemní stavby, Statika a dynamika staveb
Spoluautoři: Ing. Pavel Trejbal
Název firmy přihlašovatele: ASIK Projekt s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Původní řešení bylo navrženo s prefabrikovanými sloupy a monolitickými ztužujícími stěnami, které byly se sloupy spojeny vyčnívající výztuží, která však nekorespondovala s vodorovnou výztuží stěn. Ve druhém směru pak jen pomocí přivařené výztuže k zabodovaným kotevním deskám ve sloupech. Spoje sloup-průvlak byly navrženy tak, že každý tento spoj se musel na stavbě obednit a dodatečně zmonolitnit.

Účelem nového řešení bylo snížit pracnost na stavbě, využít v maximální míře výhod prefabrikace a minimalizovat pracovní procesy na stavbě včetně svařování, proto bylo navrženo provedení i ztužujících stěn jako prefabrikovaných dílců a minimalizaci dobetonávek, kromě nadbetonávky stropní konstrukce. Na navrženou konstrukční soustavu je nutno nahlížet ve smyslu ČSN EN 1998-1 ( čl. 5.11. Prefabrikované konstrukce ) jako na duální konstrukční systém ( kombinace prefabrikovaných sloupů s poloprefabrikovanými průvlaky a stropní deskou, prefabrikovanými stěnami propojenými se sloupy pomocí zmonolitněného spoje). Což ale vyžadovalo splnit zejména tyto konstrukční zásady : - Zajistit zmonolitnění spojů prefabrikovaných sloupů s poloprefabrikovanými průvlaky a stropní deskou, prefabrikovanými stěnami mezi sebou a sloupy - Navrhnout prefabrikovaný systém, aby byl schopný plnit všechna opatření podle 5.1 až 5.10, zejména dostatečně tuhou stropní desku, která splňuje požadavky, aby mohla být považována za diatragma, pro zajiš ťění spojení mezi nosnými prvky - jak sloupy tak i stěnami, a aby zmolitněním byly vytvořeny tuhé rámy, které odolávají jak statickým tak i seizmickým silám - Propojení prefabrikovaných stěn se stropní konstrukcí v patě i ve zhlaví Spojení sloup-průvlak-sloup bylo ponecháno dle původního návrhu, tj.