Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Intenzifikace ČOV Bechyně

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Vlastimil Hrubý, ČKAIT 0101533
Obor (specializace): Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

V rámci realizace stavby dojde v důsledku instalace nových strojních zařízení k navýšení instalovaného příkonu ČOV a spotřeby elektrické energie. Jedná se především o vystrojení nových dosazovacích nádrží, dešťové zdrže, posílení kapacity zdrojů vzduchu pro nitrifikační nádrže a doplnění technologického vystrojení souboru kalového hospodářství. Provedením intenzifikace ČOV nedojde k výrazným změnám spotřeby provozních chemikálií oproti současnému stavu. Druhy a množství produkovaných odpadů z čištění odpadních vod zůstanou na současné úrovni.

Modernizovaná ČOV umožní s dostatečnou rezervou zpracovat původní návrhové hodnoty množství a kvality surových odpadních vod, vycházející z dokumentace pro stavební povolení fy. Sweco (HDP) z r. 1999, na základě které došlo k poslední významné technologické a stavební úpravě ČOV. Realizací výstavby navíc dojde k navýšení původní maximální hydraulické kapacity biologické části ČOV z 56 l/s na 70 l/s a k dalšímu zlepšení nakládání s dešťovými vodami začleněním dešťové zdrže, jak bude popsáno v kapitole B.2.1. Návrhové látkové zatížení ČOV na úrovni 7 500 EO60 zůstane zachováno a je dostatečné i pro možnost zpracování dovážených odpadních vod a další výhledové potřeby města.