Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

JAK PRACOVAT JAKO INŽENÝR V EVROPĚ

JAK PRACOVAT JAKO INŽENÝR V EVROPĚ


JAK PRACOVAT JAKO INŽENÝR V EVROPĚ
Průvodce uznáváním podle legislativy EUOivind Grimsmo, Senior Manager European Affairs, ICE
Přeložil Jiří Plíčka, Místopředseda pro zahraniční vztahy, ČKAIT

Průvodce se zabývá uznáváním podle tzv. Prvního všeobecného systému, který se týká chráněných titulů a kvalifikací na úrovni Chartered Engineer ( autorizovaného inženýra )nebo Incorporated Engineer v UK. Existuje rovněž oddělený souhrn předpisů pro tituly a kvalifikace, platný v souladu s Druhým všeobecným systémem, který v UK zahrnuje úroveň Engineering Technician ( autorizovaného technika ).

Předpisy jsou aplikovány ve všech členských státech EU a ve čtyřech zemích EFTA - na Islandu, v Lichtensteinsku, v Norsku a Švýcarsku.

Upozornění: I když ICE vyvinula veškerou snahu k zajištění přesnosti informací uvedených v tomto dokumentu, nemůže převzít zodpovědnost za jakékoli problémy, které vzniknou případnými chybami v informacích.

Obsah:
 • Základní principy
 • Právní rámec
 • Uznávání v praxi
 • Jazykové schopnosti
 • Role FEANI a titul Euring
 • Nová směrnice
Členské státy Evropské unie
 • Rakousko, Belgie, Kypr
 • Česká republika, Dánsko
 • Estonsko, Finsko
 • Francie, Německo
 • Řecko
 • Maďarsko, Irsko
 • Italie, Lotyšsko, Litva
 • Lucembursko, Malta
 • Nizozemí, Polsko
 • Portugalsko, Slovensko
 • Slovinsko, Španělsko
 • Švédsko, UK
Uznávání ve státech EFTA
 • Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtensteinsko

Základní principy

Právo žít a pracovat v jiném členském státě EU je základním právem každého občana EU. K snazšímu pohybu kvalifikovaných osob, EU vydala předpisy, které zajišťují , že odborné kvalifikace jsou uznávány vzájemně mezi všemi členskými státy, a to proto, že určité kvalifikace nebo diplomy jsou chráněny v některých nebo ve všech zemích EU.

Základním principem vzájemného uznávání je skutečnost, že pokud jste oprávněn provádět regulovanou profesi ve své vlastní zemi, musí vám být umožněno provádět stejnou regulovanou profesi v kterékoli jiné zemi EU a užívat příslušný titul.A navíc, i když vaše profese není regulovaná ve vaší domovské zemi, musí vám být umožněno provádět ji v členském státě EU, kde je regulována, pokud prokážete dostatečné vzdělání a profesní zkušenost.

V inženýrské profesi se situace liší stát od státu EU. V zásadě existují tři odlišné přístupy:
 • Inženýrská profese není regulována a žádný titul chráněn. To je případ Belgie.
 • Registrace není povinná. Některé tituly však, ať již akademické nebo odborné jsou chráněny a je zapotřebí uznání, aby mohly být užívány. To je případ Rakouska, České republiky, Dánska, Estonska,Finska, Francie, Německa, Maďarska, Islandu, Irska, Lotyšska, Litvy, Lichtensteinska, Luxemburska,Nizozemí, Norska, Slovenska, Slovinska Švédska, Švýcarska a UK. V některých z těchto zemí, může být povinné být nositelem titulu, aby bylo možné provádět určité činnosti.

  1) Akademický titul je definopván jako titul získaný po ukončení vysokoškolského vzdělání ( např. MEng.), zatímco odborný titul je titul získaný po další kvalifikaci

 • Profese je regulována, registrace je povinná a uznání je tak nezbytné. To je případ Kypru, Řecka, Italie, Malty, Polska, Portugalska a Španělska.


Právní rámec

Inženýrská profese je regulována směrnicí Rady 89/48 EEC, také nazývanou směrnicí prvního všeobecného systému. To předpokládá uznání profesní kvalifikace na základě pomaturitního nejméně 3letého vzdělání na universitě nebo vyšší odborné škole.

K uznání kvalifikace musí žadatel prokázat, že on nebo ona úspěšně ukončil nejméně 3leté pomaturitní vzdělání na vyšší odborné škole. Jestliže je délka vzdělání a praxe nejméně o jeden rok kratší než ty, které požaduje členský stát, vněmž chce žadatel získat uznání kvalifikace, může tento členský stát požadovat prokázání profesních zkušeností v délce rovné maximálně dvojnásobku chybějící délky vzdělání a praxe. Např. pro titul MEng se vyžaduje 4leté studium v UK, zatímco ve Španělsku pro ekvivalentní titul 5 leté. Díky tomu mohou španělské uznávací orgány požadovat po britském inženýrovi prokázání max. 2 leté odborné praxe navíc k délce studia.

Pokud se vzdělání a praxe u stejné profese liší podstastně, může členský stát vyžadovat od žadatele, aby podstoupil adaptační lobdobí nebo složil rozdílovou zkoušku. Členský stát je povinen dát žadateli možnost výběru mezi těmito dvěma možnostmi.

Každý žadatel je podle Směrnice posuzován individuálně. To znamená, že uznávání není automatické a uznávací orgány mohou žadatele odmítnout, jestliže jsou přesvědčeny, že on nebo ona nesplňují kriteria. Ve všech členských státech musí existovat možnost procedury odvolání, která by ve většině případů svěřila právo žadatekle odvolat se proti rozhodnutí k soudu nebo tribunálu v souladu s národním právem.

Není možné, aby jednotlivci předkládali své případy přímo Evropskému soudnímu dvoru ( ESD ), jestliže nezískali uznání profesní kvalifikace. Pokud se odvolací procedurou zabývá národní soudní dvůr, tento dvůr obvykle požádal ESD o jeho názor na interpretaci legislativy komunity. Dvůr vydal během let množství rozsudků a tak existuje dostatečné množství právních případů týkajících se uznávání kvalifikace.

Jestliže však země systematicky chybuje ve správné implementaci legislativy komunity, může se dostat do zorného pole Evropské Komise, která může iniciovat zkrácení procedury a pohnat členský stát k Soudnímu dvoru pro chybnou implementaci předpisů komunity. Tak je nyní před ESD případ týkající se uznávání kvalifikace inženýrů a učitelů v Řecku.

Evropská komise a členské státy EU ustavily systém nazývající se SOLVIT, aby se zabýval problémem vyplývajícím z možného nesprávného užití.předpisů vnitřního obchodu. Systém se zabývá žádostmi od jednotlivců i firem. Je bezplatný.

2) pro určité typy zaměstnání registrace nemusí být povinná v některé z těchto zemí. Ovšem pokud hodláte pracovat v plném rozsahu jako inženýr, registrace je nutná.

Systém operuje na síti Center SOLVIT ustavených u národních administrativách každého členského státu. Vaše místní SOLVIT Centrum ( známé jako Domovské SOLVIT Centrum ) nejprve zkontroluje podrobnosti vaší žádosti. Pak bude Váš případ zařazen do on-line databázového systému, umožňujícímu přeposlání do SOLVIT Centra jiného členského státu, kde problém vyvstal, ( známého jako ……..SOLVIT Centrum ). Toto centrum do týdne potvrdí, zda případ převezme či ne. Cílový termín pro nalezení řešení problému je 10 týdnů.

SOLVIT představuje alternativní řešení.sporu. Navržená řešení nejsou pro žadatele závazná a nemohou být vynucena. Pokud problém zůstane nevyřešen nebo pokud je pro žadatele řešení neakceptovatelné, další předepsané postupy mohou ještě býti iniciovány.

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/whats-solvit_en.htm


Uznávání v praxi

Pokud plánujete odejít do jiného členského státu EU pracovat jako inženýr, a kvalifikace nebo titul jsou v této zemi regulované, měl byste poslat svoji žádost co nejdříve, neboť proces může trvat několik měsíců.

V další části materiálu je uveden popis situace v jednotlivých zemích, spolu se jmény a adresami uznávacích orgánů přezkoumávajících žádosti nebo kontaktních míst, které vás nesměrují ke správnému postupu.

Jako všeobecné pravidlo platí, že vás uznávací orgán požádá minimálně o následující dokumenty. Vždy je však zapotřebí u příslušného uznávacího orgánu ověřit, které dokumenty musí být předloženy
 • doklad osvědčující státní příslušnost
 • kvalifikace a diplomy
 • potvrzení dokládající délku a obsah vašeho vzdělání a praxe
 • CV
 • potvrzení o profesní zkušenosti
 • doklad o členství v profesní organizaci a právu užívat chráněný titul ve své zemi
Toto je pouze indikativní seznam, uznávací orgány v některých zemích mohou vyžadovat další dokumentaci. Některé země budou vyžadovat oficiální překlady všech dokumentů a ověření kopií, pokud nejsou předkládány originály.


Jazykové schopnosti

Legislativa EU neřeší jazykové schopnosti jako takové. Normálně se očekává, že ten kdo hodlá pracovat v jiné zemi, by měl znát jazyk a kulturu této země a potenciální zaměstnavatel by sotva zaměstnal někoho, kdo není schopen komunikovat v místní řeči.

V procesu uznávání některé země požadují, aby žadatel prokázal jazykové schopnosti před vydáním rozhodnutí. To je např. případ Maďarska,Portugalska a Španělska, kde je to stanovano zákonem.Ačkoliv to v duchu legislativy EU nebylo nikdy zkoumáno, zdá se, že tak daleko Evropská komise nezasahovala a žádný případ v tomto směru nebyl Soudnímu dvoru předložen. Současný trend se zdá být takový, že přezkušování někoho na základě čistých jazykových znalostí bude akceptovatelné, jestliže může být demostrováno, že znalost jazyka je nezbytná pro provádění praxe. ( To je ale případ jiných profesí, např. lékařů ). Nová Direktiva ( viz násl. str. ) ukládá žadateli povinost znalosti místního jazyka.

Jestliže se ohlížíte po práci v jiné EU zemi, měl byste si být problematiky místního jazyka vědom. Všeobecně platí, že je vždy výhodou mít alespoň základní znalost místní řeči ( a kultury ) před tím, než začnete usilovat o uznání profesní kvalifikace a získání zaměstnání.


Role FEANI a titul Eur Ing
FEANI, Evropská federace národních inženýrských asociací spojuje asociace 25 evropských zemí. UK je reprezentována Engineering Council. FEANI vystupuje jednotným hlasem za inženýrské profese v Evropě.

FEANI je správcem titulu Eur Ing, který by měl být garancí schopností inženýrů.Tento návrh má usnadnit pohyb inženýrů uvnitř a vně geografické oblasti reprezentované členskými zeměmi FEANI a vytvořil rámec vzájemného uznávání kvalifikace k tomu, aby se umožnilo inženýrům, kteří si přejí pracovat vně vlastní země přenést s sebou garanci schopností. Všichni inženýři, kteří obdrželi titul EurIng jsou zařazeni v Registru FEANI.

K získání titulu Eur Ing je zapotřebí splnit následující požadavky.
 • Minimálně tříleté inženýrské vzdělání akreditované FEANI a to buď na universitě ( U ) nebo na akreditované vzdělávací organizaci na univerzitní úrovni uznané FEANI ( viz FEANI Index )
 • Minimálně dva roky profesní zkušenosti ( E ).
 • V případě, že délka vzdělávání a praxe dohromady je kratší než 7 let, vyrovnání do 7 let je třeba pokrýt vzděláváním ( U ), profesní zkušeností ( E ),nebo praxí ( T ), monitorovaným schválenou inženýrskou institucí nebo předběžnou inženýrskou profesní zkušeností.
Evropská komise, ve zprávě Evropskému parlamentu, označila Registr FEANI a titul Eur Ing za cenný nástroj k uznávání národních diplomů mezi členskými státy. Komise předpokládá, že po inženýrovi, ktzerý získal titul Eur Ing by běžně nemělo být požadováno, aby podstoupil adaptační lobdobí nebo rozdílovou zkoušku, jak je uvedeno v čl. 4 Směrnice 89/48/EEC.

FEANI též udržuje Index zahrnující instituce inženýrského vyššího vzdělávání ve 25 evropských zemích zastoupených ve FEANI, právě tak jao obdobné instituce ve Francii a Norsku a jejich inženýrské kurzy, které jsou všechny akreditovány FEANI jako plně vyhovující mandatorním požadavkům na vzdělání Eur ing. Index také obsahuje krátký popis národních vzdělávacích systémů v jednotlivých zemích.

Pokud bude nová sektorová Směrnice pro uznávání profesní kvalifikace přijata s uvažovanou společnou platformou ( viz níže ), FEANI by s potěšením spatřila formulaci reflektující titul Eur Ing a odkaz na Index FEANI jako základ takové společné platformy pro uznávání profesní kvalifikace inženýrů.


Nová Směrnice pro uznávání profesní kvalifikace

6. června 2005 byla nová Směrnice o uznávání profesní kvalifikace byla přijata na základě následující dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ministrů.
V roce 2002 Evropská komise prezentovala nové rámcové směrnice jako součást své všeobjímající strategie zjednodušit a kodifikovat evropskou legislativu vztaženou k vnitřnímu obchodu. Navrhovaná směrnice by nahradila všechny směrnice v této oblasti působnosti, obě tzv,sektorové směrnice, které se týkají lékařskými a para-lékařskými profesemi, právě tak, jako architekty a další tři všeobecné, týkající se všech dalších regulovaných profesí.

Nová směrnice nepředstavuje zcela nový režim, hlavní principy současných směrnic zůstávají zachovány. Je zde však několik důležitých změn, které, jestliže budou přijaty, změní postupy členských států při nakládání se žádostmi. Hlavní body navrhované směrnice jsou následující:
 • Směrnice uvádí pět úrovní kvalifikace, nejvyšší úroveň je založena na nejméně čtyřech letech řádného vysokoškolského vzdělání. Druhá nejvyšší úroveň pokrývá vzdělání v délce nejméně tří ale méně než čtyřleté.
 • Provádění přeshraničních služeb musí být jednodušší. Návrh předpokládá, že pokud kvalifikovaná osoba přechází do jiné země za prací na dobu kratší než 16 týdnů, bude to považováno za provádění služeb a žádná registrace ani uznání profesní kvalifikace nebude zapotřebí ( až na několik výjímek ).
 • Profesní organizace se mohou na evropské úrovni shodnout na společné platformě, tj. vytvořit soubor kriterií, jejichž splnění by zaručovalo uznání profesní kvalifikace víceméně automaticky, pokud by byla společná platforma schválena Evropskou komisí.
 • Sektorový přístup je ponechán pro lékařské a para-lékařské profese (veterináře, lékárníky, porodní asistentky, atd. ) a pro architekty. Specifické přílohy Směrnice určují minimální požadavky, které musí všechny EU země aplikovat. To znamená, že vzdělání a školní praxe pro tyto profese je až na nějaké výjímky harmonizováno po celé Evropě a že členské státy musí notifikovat a schválit oficiálně uznané tituly, které splňují kriteria Směrnice. Držitelé akreditovaného diplomu a práva uužívat chráněný titul a praktikovat jako doktor nebo architekt mají garantováno uznání v kterémkoli jiném členském státě. V současnosti platí samostatné směrnice pro každou z těchto profesí. Inženýří ovšem budou zahrnuti do generálního systému uznávání.
 • Dochází k řadě změn v administrativních procedurách. Důležitým aspektem je skutečnost, že uznávací orgány musí dát odpověď do 3 měsíců. Ty, které tak neučiní, budou sankcionovány.
 • Komise rovněž předpokládá, že hostítelský členský stát může požadovat od žadatele jazykové znalosti potřebné k provádění profese, ale že tyto musí být adekvátní k potřebám profese. Také se předpokládá, že členský stát by měl být zodpovědný za zajištění podmínek k možnosti získání dostatečných jazykových schopností.
 • Poprvé Směrnice vyžaduje znalost místního jazyka nezbytnou k provádění praxe v hostujícím členském stétě. To neříká, jak členský stát zajistí splnění tohoto požadavku. Směrnice není ale nakloněna povinným jazykovým testům, jako součásti uznávacího procesu.
Užitečná internetová spojení:

http://citizens.eu.int/originchoice.htm

http://europa.eu.int/comm/internal_market/solvit/whats-solvit_en.htm

http://www.engc.org.uk/international/euro_mob_directives.asp


ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉ UNIE


AUSTRIA
V Rakousku inženýři musí být registrováni jako "Ziviltechniker" nebo "Ingenieurkonsulent" , aby mohli provozovat praxi.

Uznávací orgán:
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung III/7
Stubenring 1
1010 Vienna

Profesní organizace: Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Eschenbachgasse 9
1010 Vienna
http://www.oiav.at/

BELGIUM
Inženýrská profese není v Belgii regulována a proto není zapotřebí žádná žádost o uznání profesní kvalifikace.

Profesní organizace:
Frencouzsky hovořící
Federation Royal d'Associations Belges d'Ingenieurs Civils et d'Ingenieurs Agronomes
Rue Hobbema 2
1000 BRUSSELS
http://www.fabi.be/

Vlámsky
Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging vzw
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
http://www.kviv.be/

KYPR
Inženýrská profese je na Kypru regulovaná. Stavební inženýr musí být registrován a vlastnit platnou licenci, která musí být každoročně obnovována. Registračním místem je pro všechny inženýry Kyperska technická komora. Pro registraci musí inženýr mít uznané akademické vzdělání. Akademické vzdělání je posuzováno a shvalováno Kyperskou technickou komorou.

Uznávací orgán:
Technical Chamber of Cyprus
Kerverou 8
1016 Nicosia
Cyprus
Tel. + 357 22877644
Fax:+ 357 22730373
E-mail: cyprus@etec.org.cy

ČESKÁ REPUBLIKA
Anglický text není přeložen.
Občanům České republiky je autorizace udělována na základě složené autorizační zkoušky. Další informace viz web stránky komory.

Uznávací orgán
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sokolská 15
Praha 2
120 00
Tel. + 420 227 090 111
Fax: + 420 227 090 120
e-mail: ckait@ckait.cz
http://www.ckait.cz

DENMARK
Inženýrská profese není v Dánsku regulována, žádná žádost o uznání profesní kvalifikace není zapotřebí.
Avšak officální akademické tituly "Civilingenior", "Teknikumingenior" a "Diplomingenior" jsou chráněny ze zákona..Inženýři z ostatních evropských zemí, kteří hodlají užívat kterýkoli z těchto titulů v Dánsku musí požádat o uznání.

Kontaktní místo pro informace:
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 Copenhagen

Profesní organizace:
Ingeniorforening i Danmark
Vester Farimagsgade 29
1780 Copenhagen V
http://www.ida.dk

ESTONSKO
Inženýrská profese není regulovaná jako taková, ale inženýři jsou povinni registrovat se u Estonského ministerstva hospodářství a spojů, pokud pracují jako podnikatelé (stavbyvedoucí, projektanti, osoby provádějící geotechnické průzkumy, experti posuzující stavební projekty a projekt manageři.)
Estonská asociace stavebních inženýrů ( EIL ) byla založena v r. 1991. Je dobrovolnou a neziskovou asociací stavebních inženýrů. Tato asociace uděluje titul "Autorizovaný inženýr", těm inženýrům, kteří absolvovali nejméně 4 roky vysokoškolského vzdělání, 2 roky následného vysokoškolského vzdělání nebo praxe s odborným dohledem a 2 roky praxe.

Uznávací orgán:
Majandus-ja Kommunikatsiooministeerium
Harju Str. 11
150 72 Tallin
Tel. + 372 6 256 342
Fax + 372 6 313 660
e-mail: info@mkm.ee
http://www.mkm.ee/eng/ ( anglicky a estonsky )

Profesní organizace:
Eesti Inseneride Liit
Ehitajate tee 5, VB 403
190 86 Tallin
Tel. + 372 6 202 481
Fax + 372 6 202 482
e-mail: eil@insener.ee
http://www.insener.ee ( v estonštině )

FINLAND
Inženýrská profese není ve Finsku regulována a proto žádná žádost o uznání profesní kvalifikace není zapotřebí.
Oficialní akademicý titul ""rakennusinsinööri" je chráněn ze zákona. Inženýři z ostatních evropských zemí, kteří chtějí tento titul ve Finsku užívat ( jako equivalent švédského civilinenjor ) musí požádat o uznání.

Kontaktní místo:
Opetushallitus
PL 380
00 531 Helsinki

Profesní organizace:
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) r.i.y.
Meritullinkatu 16A
00170 Helsinki
http://www.ril.fi/Resource.phx/english/index.htx

FRANCE
Inženýrská profese není ve Francii regulována a proto není zapotřebí žádat o uznání profesní kvalifikace.
Akademicý titul "Ingénieur Diplome" (následovaný jménem akademické instituce ) je chráněn ze zákona. CNISF (viz níže) vytvořil národní registr do kterého jsou všichni inženýři s akademickým diplomem automaticky zařazováni. Inženýři z ostatních evropských zemí mohou žádat o zařazení do registru. Žádosti musí být poslány CNIF.
Je třeba poznamenat, že CNIF není uznávacím orgánem jako takovým. Registr zahrnuje také držitele inženýrských diplomů bez inženýrské zkušenosti ( kteří se stali statistiky, úředníky atd. ) nebo inženýry bez formálního vzdělání, kteří se kvalifikovali odbornou praxí (elektrikáři, mechanici, podnikatelé atd. ). Registr CNIF je ale jediným přeshraničním seznamem inženýrů uznávaných francouzskými inženýrskými školami, Univerzitami i v praxi.

Uznávací orgán a profesní organizace:
Conseil National des Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF)
7 rue Lamennais
75008 Paris
http://www.cnisf.org/index.html

GERMANY
Uznávání inženýrské profesní kvalifikace je v kompetenci jednotlivých spolkových zemí. Žádost musí být poslána kompetentnímu uznávacímu úřadu ( Ingenieurkammer ) v té spolkové zemi, ve které chce být uznání získáno. Kontaktní místo uvedené níže může sdělit další podrobnosti.
V Německu platí pouze pro projektanty povinnost zaregistrovat se u Komory a užívat titul "Beratender Ingenieur". Pro ostatní inženýry je členství dobrovolné. Být členem Komory je možné pouze ve spolkové zemi, ve které žijete a pracujete.
Titul "Ingenieur" je akademickým titulem získaným po ukončení "Diplomstudium" na univerzitě nebo "Fachhochschule".
Kandidáti musí prokázat státní příslušnost, kvalifikaci a diplomy, potvrzení týkající se profesních zkušeností a potvrzení dokládající, že jsou plně kvalifikováni jako inženýři ( tj. odpovídající úrovni Chartered Engineer ).

Kontaktní místo:
Mr. Günther Reuhl
Kultusminister Konferenz
Nassestrasse 8
53 113 Bonn

Profesní organizace:
Verein Deutscher Ingenieure
Graf-Recke Strasse 84
Postfach 10 11 39
40002 Dusseldorf
http://www.vdi.de
kundencenter@vdi.de

Bundesingenieurkammer
Kochstrasse 22, D-10969 Berlin
TEL: 030/2534-2900
http://www.bundesingenieurkammer.de
(Je střechovou organizací pro Komory spolkových zemí.)

GREECE
Pokud chcete pracovat jako inženýr v Řecku, musíte být registrován u Řecké technické komory.
Evropská komise podala stížnost proti Řecku u Evropského soudního dvora za pochybení v implementování legislativy komunity týkající se inženýrů a učitelů. Komise napadá , že požadavky při uznávání profesní kvalifikace tak, jak byly rozpracovány řeckou vládou jdou za rámec Směrnice 89/48/EEC. Rozhodnutí soudu bylo možné očekávat nejdříve koncem roku 2003, což se ale nestalo.

Uznávací orgán:
Technical Chamber of Greece
4 rue Karageorgi
Servias
Athens
http://www.tee.gr (only in Greek)
http://www.teepatra.tee.gr/tcg.htm (information in English)
e-mail: support@tee.gr

Profesní organizace:
The Association of Civil Engineers of Greece
89 Kallirois Street
11745 Athens
http://www.spme.gr/01enspme.htm
e-mail: info@spme.gr

MAĎARSKO
V Maďarsku osoby, které chtějí vykonávat inženýrskou projektovou činnost musí získat oprávnění projektanta. Zvláštní expertské oprávnění je vyžadováno před tím, než expert zahájí svoji činnost.
Kriteria k získání oprávnění jsou následující:
 • Členství v Maďarské inženýrské komoře, zaplacení příspěvků.
 • Oprávnění vydaná na požádání Maďarskou komorou a vstup do komorového oficiálního registru " Registr projektantů a expertů".
Pro občany evropského hospodářského prostoru je získání registrace a oprávnění udělováno komorou a příslušným ministerstvem. Komora předkládá žádost ministerstvu a v souladu s usnesením ministerstva rozhodne o vydání oprávnění. Inženýři jsou při svě činnosti v Maďarsku povinni užívat maďarsštinu ve všech nabízených službách, zprávách a dokumentech určených pro užití v Maďarsku.

Uznávací a profesní orgán
Magyar Mérnoki Kamara
Angyal utca 1 - 3
1094 Budapest
Hungary
Tel. (1) 455 70 80
Fax: (1) 455 70 89
e-mail: info@mmk.hu
http://www.mmk.hu/ ( maďarsky )
http://www.mmk.hu/upload/pdf/nonhun.pdf ( amglicky )

IRELAND
Inženýrská profese není v Irsku regulována a tak není zapotřebí žádat o uznání profesní kvalifikace.
Ovšem v případě užívání titulu "Chartered Engineer", se musíte podrobit profesnímu přezkoušení a stát se členem Institution of Engineers of Ireland.

Uznávací orgán a profesní organizace:
The Instituton of Engineers of Ireland
22 Clyde Road
Ballsbridge
Dublin 4
http://www.iei.ie/Home/index.asp
e-mail: info@iei.ie

ITALY
Po inženýrech je požadána státní zkouška a registrace u místního úřadu office of l'Ordine degli Ingegneri. Dále v případě, že chtějí vykonávat některé činnosti uvedené v zákoně, je nezbytné aby se zapsali do místního registru (Albo Provinciale degli Ingegneri). Existuje vždy jeden místní registr v hlavním městě provincie, celkem jich je 109.

Úznávací orgán:
Ministero di Grazia e Giustizia
D.G. Affari Civili e Libere Professioni
Via Arenula 71
00186 Rome

Profesní organizace:
Consiglio Nazionale Degli Ingegneri
Via Quattro Novembre
114 00187 Rome
http://www.tuttoingegnere.it/web/ENG/
e-mail: segreteria@cni-online.it
( Consiglio může sdělit adresy místních "Ordini".)

LOTYŠSKO
Pro práci nezívislého stavebního inženýra je v Lotyšsku nezbytná registrace v autorizačním institutu při lotyšské asociaci stavebních inženýrů. Registrace je udělována po ukončení 5 let vysokoškolského studia a 3 let praxe nebo po 3 letech vzdělání a 5 letech praxe.

Uznávací místo a profesní organizace
Latvijas Buvinženieru Savieriba
Kr. Barona iela 99
Riga, LV-1012
e-mail: ibs@apollo.lv

LITVA
V Litvě není inženýrská profese regulována. Litevští inženýři, kteří ukončili 4 leté bakalářské nebo 5-6 leté magisterské studium mohou provozovat praxi v Litvě.

Profesní organizace
Lietuvos statybos inzinieriu sajunga
Kalvariju g. 1
2005 Vilnius
Tel. (5) 2636112

LUXEMBOURG
K nezávislé činnosti inženýra je zapotřebí registrace u "l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils".

Kontaktní místo:
Ministore de l'Education Nationale
29 rue Aldringen
2926 Luxembourg

Uznávací orgán:
l'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils
8, rue Jean Engling
1466 Luxembourg
Phone: + 352 42 24 06
http://www.oai.lu/
e-mail: OAI@pt.lu

Profesní organizace:
Association Luxembourgeoise des Ingenieurs
4-6 bld. Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
Tel. + 352 451354

MALTA
Na Maltě musí stavební inženýr pro vykonávání profese získat uznání a registraci u "Kamra tal-Periti" ( Komory architektů a stavebních inženýrů ). Uznání je vydáno Radou ( Bord tal-Warrant tal-Periti ), ustavenou Ministerstvem zdrojů a infrastruktury na základě doporučení komory. Po uznání je možné užívat chráněný titul "Perit".

Uznávací orgán:
Bord tal-Warrant tal-Periti
Ministry for Resources and Infrastructure
Floriana CMR 02
Tel. 21 222 378
Fax: 21 243 306
http://www.mri.gov.mt ( anglicky a maltézsky )

Profesní organizace:
Kamra tal-Periti
Sliema Road
Gzira GZR 06
Malta
Tel. + 356 21312888
Fax: + 356 21343002
e-mail: mfpb@maltanet.net
http://www.mfpa.org.mt/index.htm ( anglicky )

NIZOZEMÍ
Inženýrská profese není v Nizozemsku regulována a tak není zapotřebí žádat o uznání profesní kvalifikace.
Avšak officialní akademický titul "ingenieur (ir/ing)" je chráněn ze zákona.. Inženýři z ostatních evropských zemí, kteří jej chtějí používat, musí požádat o uznání.

Uznávací orgán:
Informatie Beheer Groep
OWD/DW
Postbus 30157
9700 LJ Groningen

Profesní organizace:
Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI)
Prinsessegracht 23
Postbus 30424
2500 GK The Hague
http://www.kivi.nl
e-mail: kivi@kivibur.nl

POLSKO
V Polsku stavební inženýři, kteří pracují jako nezávislí experti a konzultanti jsou povinni se registrovat u Polské komory stavebních inženýrů. Žadatel musí splňovat 2. stupeň vysokoškolského vzdělání ( v Polsku obvykle pět a půl roku ) a dva roky praxe.

Uznávací orgán:
Polska Izba Inzynierów Budownictwa ( Polish Chamber of Engineers )
Ul. Swietokrzyska 14,
00-50 Warszawa
Tel. + 48/22/8283189
Fax: + 48/22/8270751
e-mail: biuro@piib.org.pl
http://www.piib.org.pl ( polsky a anglicky )

Profesní organizace:
Zarzad Glówny Polskiego Zwiazku Inzynierów i Techników Budownictwa
Ul. Svietokrzyska 14
00-50 Warszawa
Tel. + 48 (22) 826-14-22
Fax: + 48 (22) 826-86-34
e-mail: biuro@zgpzib.org.pl ( polsky )

PORTUGAL
Pro inženýra pracujícího v Portugalsku je povinné být zaregistrován u "A Ordem dos Engenheiros" jestliže je Chartered Engineer nebo u "O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos" jetliže je technikem. Titul "Engenheiro" nebo "Engenheiro Civil" je chráněn ze zákona.
Podle portugalské legislativy je požadována znalost místního jazyka. Jinak projekty mohou být zpracovány dle EU norem. Projekty musí být v portugalštině a minimálně musí obsahovat:
 • Výpočty
 • Výkazy a odhady
 • Výkresy a jiné požadované písemné materiály

Uznávací orgán a profesní organizace:
Ordem dos Engenheiros
Av António Augusto de Aguiar No. 3-D
1069-212 Lisboa
http://www.ordeng.pt/default2.html
e-mail: ordeng@mail.telepac.pt

SLOVENSKO
Anglický text není přeložen.
Občanům České republiky je uatorizace uznávána na základě bilaterální nadstandartní smlouvy mezi Českou komorou stavebních inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
Další informace na web stránkách ČKAIT i SKSI.

Uznávací místo:
Slovenská komora stavebných inžinierow
Mýtna 29
P.O.Box 10
810 05 Bratislava
Tel. + 421 2 52495042
Fax: + 421 2 52444093
e-mail: sksi@nextra.sk
http://www.sksi.sk ( slovensky )

SLOVINSKO
Titul "Inženýr" je chráněn zákonem a udílen Komorou inženýrů. Po 4 letech studia a 3 letech praxe jsou diplomovaní inženýři povinni složit státní autorizační zkoušky ze znalosti práva, vyhlášek a technických norem. Titul "Autorizovaný inženýr" mohou užívat pouze ti, kteří absolvovali tuto zkoušku.

Uznávací orgán:
Inženirska Zbornica Slovenije ( IZS )
Jarška cesta 10b
1000 Ljubljana
Tel. + 01/547 33 33 ( ústředna )
Fax: + 01/ 547 33 20
e-mail: izs@izs.si
http://www.izs.si ( slovinsky )

Profesní organizace:
Zveza Društev Gradbenih Inženirjev in Technikov Sloveniíje
( Union of Association of Civil Engineers and Technicians )
Karlovška 3
Sl-1000 Ljubljana
Slovenija
e-mail: gradb.zveza@siol.net
http://www.zveza-dgits.si/ ( slovinsky )

SPAIN
Je povinné být zaregistrován u "el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos" (jako Chartered Engineers) nebo u "el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas" (jako Technik).

Uznávací orgán:
Ministerio de Fomento
Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos y Análisis Económicos
Žádosti mohou být zasílány prostřednictvím profesní organizace, u které musí být všichni autorizovaní inženýři registrováni.

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
c/ Almagro 42
28010 Madrid
web: http://www.ciccp.es/
e-mail: 17tbm@ciccp.es

Learned society:
Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
calle General Arrando 38
28010 Madrid

SWEDEN
Inženýrská profese není ve Švédsku regulována a tak není nutné žádat o uznání profesní kvalifikace.
Avšak oficiální akademický titul "civilingenjör V och S," je chráněn ze zákona. Inženýři z ostatních evropských zemí musí pro možnost používání tohoto titulu požádat o uznání profesní kvalifikace.

Kontaktní místo:
Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm

Profesní organizace:
Svenska Väg- och Vattenbyggares Riksförbund (SVR)
Drottninggatan 88 C
Box 1334
111 83 Stockholm
http://www.svr.se/
e-mail: katarina@svr.se

UNITED KINGDOM
Inženýrská profese není ve Spojeném království regulována a není nutno žádat o uznání profesní kvalifikace.
Avšak titul "Chartered Engineer" je chráněn ze zákona. Inženýři z ostatních evropských zemí musí pro možnost užívání tohoto titulu požádat o uznání profesní kvalifikace.

Úznávací orgány a profesní organizace: Jelikož v UK je celá řada institucí, žadatelé by měli žádat tam, kam patří podle své odbornosti a pole působení. Zde jsou uvedeny instituce s právem přezkoumávat žádosti a uznávat profesní kvalifikaci:

British Computer Society
http://www.bcs.org.uk

British Institute of Non-Destructive Testing
http://www.bindt.org

Chartered Institution of Building Services Engineers
http://www.cibse.org

Chartered Institution of Water and Environmental Management
http://www.ciwem.org.uk

Institution of Agricultural Engineers
http://www.iagre.org

Institution of Civil Engineers
http://www.ice.org.uk

Institute of Cast Metals Engineers
http://www.icme.org.uk

Institution of Chemical Engineers
http://www.icheme.org

Institution of Engineering Designers
http://www.ied.org.uk

Institution of Electrical Engineers
http://www.iee.org

Institution of Fire Engineers
http://www.ife.org.uk

Institution of Gas Engineers and Managers
http://www.igem.org.uk

Institute of Healthcare Engineering & Estate Management
http://www.iheem.org.uk

Institute of Highway Incorporated Engineers
http://www.ihie.org.uk

Institution of Incorporated Engineers
http://www.iie.org.uk

Institute of Materials, Minerals and Mining
http://www.iom3.org

Institute of Marine Engineering, Science and Technology
http://www.imarest.org.uk

Institution of Mechanical Engineers
http://www.imeche.org.uk

Institution of Nuclear Engineers
http://www.inuce.org.uk

Institute of Acoustics
http://www.ioa.org.uk

Institute of Physics & Engineering in Medicine
http://www.ipem.org.uk

Institution of Railway Signal Engineers
http://www.irse.org

Institution of Structural Engineers
http://www.istructe.org.uk

Society of Environmental Engineers
http://www.environmental.org.uk

Kontaktní místo:
Engineering Council
10 Maltravers Street
London WC2R 3ER
http://www.engc.org.uk
e-mail: international@engc.org.uk


UZNÁVÁNÍ KVALIFIKACE VE STÁTECH EFTA
Evropská legislativa vzájemného uznávání se vztahuje rovněž na Island a Norsko jako členy European Economic Area (EEA). Vztahuje se i na Lichtensteinsko, které je také členem EEA, ale zde jsou určitá omezení volného pohybu pracovních sil.. Totéž platí pro Švýcarsko jehož bilaterální dohoda s EU zahrnuje vzájemné uznávání profesních kvalifikací, ale kde je v platnostií přechodné období s ohledem na pohyb pracovních sil.

ICELAND
Inženýrská profese není na Islandu regulována a není třeba žádat o uznání profesní kvalifikace.
Avšak oficialní akademický titul "verkfrodingur" je chráněnze zákona. Inženýři z ostatních evropských zemí musí pro možnost užívání tohoto titutlu žádat o uznání profesní kvalifikace.

Kontaktní místo:
Menntamálaráouneytio
Sölvhólsgötu 4
150 Reykjavík
http://www.mrn.stjr.is/mrn/mrn-eng.nsf/pages/frontpage
e-mail: postur@mrn.stjr.is

NORWAY
Inženýrská profese není v Norsku regulována, není ttedy třeba žádat o uznání profesní kvalifikace.
Avšak oficiální akademický titul "sivilingenior" je chráněn ze zákona. Inženýři z ostatních evropských zemí musí pro možnost užívání tohoto titulu požádat o uznání profesní kvalifikace.

Kontaktní místo:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Postboks 1708 Vika
0121 Oslo
http://www.nokut.no/sw336.asp
E-mail: Postmottak@nokut.no

Profesní organizace:
Teknisk- naturvitenskapelig Forening (Tekna)
Dronning Mauds gt 15
N-0201 Oslo
http://www.tekna.no

SWITZERLAND (AND LIECHTENSTEIN)
Ve Švýcarsku je nezbytné být registrován Swiss Register of Engineers, Architects and Technicians aby bylo možné účastnit se výběrových řízení v některých kantonech. Francouzsky hovořící kantony Ticino and Lucerne mají minimum speciálních požadavků. Swiss Law promotes the principle of choice of education and therefore persons learing by doing are accepted if they can prove capabilities through experience.

Existují tři úrovně registrů:
REG A ETHZ,EPFL,(Engineering Universities)IAUG(Architectural School)
REG B HTL/FH (Ingénieur ETS/Ingenieurin HTL, Ingenieur HTL (= Höhere Technische Lehranstalt)/Ingegnere STS
REG C Eidg. Dipl. Baumeister a další

Swiss register je aplikován i v Lichtensteinsku, jelikož tato země vlastní registr nemá.

Úznávací orgán:
Swiss Register of Engineers, Architects and Technicians
Weinbergstrasse 47
8006 Zürich
Switzerland
Tel +41 1 252 32 22
http://www.schweiz-reg.ch
e-mail: info@schweiz-reg.ch

Kontaktní místo:
Federal Office for professional education and technology
Effingerstrasse 27
3003 Bern
ICE contact person:
Oivind Grimsmo
Senior Manager European Affairs
Oivind.Grimsmo@ice.org.uk
t + 44 (0) 20 7665 2175

ČKAIT - kontaktní osoba
Ing. Hedviga Klepáčková
hklepackova@ckait.cz
+ 420 227 090 116