Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Most ev. č. 1439-5 za Plešovicemi

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Hynek Brázda, ČKAIT 0101675
Obor (specializace): Mosty a inženýrské konstrukce
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele: HBP s.r.o.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Most převádí silnici III/1439 přes koryto Kokotínského potoka. Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajícího mostního objektu a jeho nahrazení novým. Stávající nosnou konstrukci tvořila na návodní straně kamenná klenba, na povodní straně byl most rozšířen žlb. klenbou stejných rozměrů. Tl. kleneb byla 400mm, světlost otvoru 5,58m a světlá výška 2,37m (v ose). Stavební výška byla v ose 1,12m. Šířka NK byla 10,44m (každý z typů NK tvořil přibližně polovinu).

Rekonstrukce spočívala v odstranění stávající klenbové nosné konstrukce a její nahrazení novou stejného vzhledu dle požadavku CHKO Blanský les (včetně odstínu záchytného systému), ale se zvětšeným mostním otvorem schopným provést průtoky velkých vod dle příslušných norem. Nosná konstrukce je tvořena prefabrikovanou klenbou o tl. pouze 0,3m s kamenným obkladem na líci čelních zdí a křídel. Vše navazuje na kamenné opevnění koryta a přilehlých svahů. Celkový vzhled zapadá do krajinného rázu a je velmi podobný původnímu mostnímu objektu.