Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Most ev. č. 155-007 Římov

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Hynek Brázda, ČKAIT 0101675
Obor (specializace): Mosty a inženýrské konstrukce
Spoluautoři:  
Název firmy přihlašovatele:  
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Most převádí silnici II/155 přes koryto řeky Malše mezi obcemi Římov a Komařice. Mostní objekt je zapsán jako kulturní památka. Jedná se o kolmý, třípolový most s horní mostovkou o délce přemostění 38,14m. Nosná konstrukce je tvořena betonovými klenbami tl. 0,65m (u paty kleneb je kamenné zdivo) s lícovým kamenným zdivem na krajích, vzepětí kleneb je cca 3,5

Poškozené a nepůvodní části poprsní zdi se rozebraly a zdivo se opět vyzdilo z původního nebo nového kamene stejné struktury (druh, velikost) a odstínu jako původní kamenné zdivo s použitím trasové malty. Povrch zdiva byl opět omítnut (trasová malta s povrchovou úpravou dle zrnitosti stávajícího hrubozrnné omítky v odstínu a technice nanášení dle požadavků zástupců památkové péče). Poškozené kamenné desky na vrcholu poprsních zdí byly opraveny, některé pak vyměněny za nové stejného tvaru, barvy a struktury (včetně opracování) jako původní. Stav kamenných chrličů byl posouzen a vyspraven kameníkem s restaurátorskými zkušenostmi. Na čelních zdech se obnovily původní chrliče odvodnění nadnásypu NK (celkem 4ks na každé straně, vytvoření replik restaurátorem).

místě chrličů se provedly nové atypické obrubníkové odvodňovače z nerezového plechu (s litinovými poklopy) zaústěné do chrličů (s úpravou proti „svítivosti“ nerezového plechu), na vnější straně byly chrliče vyvložkovány olověným plechem pro vytvoření okapnice a zabránění stékání vody po povrchu čelních zdí.

Cílem opravy bylo uvedení mostního objektu do původního vzhledu při možnosti zachování bezpečnosti provozu a funkčnosti. Všechny práce byly prováděny z původního nebo nového materiálu stejné sktruktury, barvy atd. Zároveň došlo k obnovení odvodnění jak povrchové vody tak vody z nadnásypu (nyní z povrchu izolace) do původních chrličů (u vozovky) včetně vytvoření replik zničených chrličů odvodnění nadnásypu.