Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Restaurace Solnice, pivovar Solnice

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele: Ing. Vlastimil Hrubý, ČKAIT 0101533
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři: Ing. Jana Pincová, Ing. Vladimír Jinšík, Ing. Martin Kačer, Ing. arch Šimon Brnada
Název firmy přihlašovatele: Ateliér Heritas
Přihlášeno na oblastní kanceláři: OK České Budějovice

Anotace:

Objekt solnice na Piaristickém náměstí (Restaurace Solnice) je jednou z charakteristických dominant historického jádra královského města České Budějovice. Nachází se v těsné blízkosti bývalého dominikánského kláštera, na jehož původním pozemku byla budova na počátku 30. let 16. století postavena. Svou západní stranou přiléhá k městské hradbě, která se v tomto úseku dochovala do dnešní doby (dokonce včetně ochozu navazujícího na polygonální baštu). Společně s klášterním kostelem a středověkým opevněním spoluvytváří starobyle působící strmý západní štít Solnice oblíbenou a často fotografovanou malebnou siluetu města.

Prvořadým úkolem bylo nejen ponechání a konzervace jedinečně dochovaných konstrukcí a prvků (dřevěné trámy, omítky), ale i zachování halových dispozic bývalého skladiště. Toto bylo možné pouze za předpokladu propojení budovy s budovou Pivovaru Solnice, neboť zázemí, které nemuselo nutně být umístěno přímo v Solnici, bylo přesunuto do blízké provozní budovy. Nachází se v ní proto nejen pivovar, ale i skladové a kancelářské prostory, šatny i technologické místnosti (chlazení, trafostanice). Klíčovým bodem pro uskutečnění celého záměru bylo proto vytvoření funkčního propojení obou objektů podzemním produktovodem, který byl navržen pod povrchem Piaristického náměstí. V něm je umístěno nejen potrubí, kterým proudí do výčepů pivo, ale i potrubí s chladící kapalinou a kabelové vedení elektrické energie. Přívod piva je prezentován i v interiérech restaurace.