Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stavební úpravy, přístavba a nástavba v areálu firmy TESCAN

Jméno, příjmení a titul přihlašovatele:
Ing. Karel Šolc č.č. 1004366
Obor (specializace): Pozemní stavby
Spoluautoři:
projektant: Ing. Jiří Martínek S.I.S., spol. s r.o.
Název firmy přihlašovatele: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost.
Přihlášeno na oblastní kanceláři: Brno

Anotace:

Konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skeletový systém s železobetonovým stropem
v 1PP podporovaným ŽB průvlaky v ostatních patrech hřibovou bezprůvlakovou desku. Založení
objektu je navrženo jako ŽB vana, která je podporována hlubinnými velkoprůměrovými pilotami
délky cca 18 m. Deska a stěny suterénu jsou provedeny v technologii bíla vana. Svislé nosné
konstrukce jsou tvořeny ŽB sloupy. Ostatní dělící zdi mezi stávajícím objektem, výtahové šachty,
rovněž také nadpraží a parapety obvodových stěn jsou navrženy ze železobetonu. Zdivo nad
parapety – meziokenní pilíře jsou tvořeny zdivem z VPC Sendwix. Únikové jednoramenné schodiště
z 1PP je řešeno jako přisazená ŽB konstrukce. Venkovní požární únikové schodiště je z ocelových
profilů a opláštění nadzemní části schodiště je z tahokovu. Podzemní část schodiště je součástí vany
suterénu.

Většina vnitřních příček je řešena jako sádrokartonová. V prostoru 1PP jsou příčky navrženy jako
zděné, vápenopískové se zateplením. Kromě únikových schodišť se v objektu nachází jedno vnitřní ŽB
schodiště, které propojuje 1PP a 1NP. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna novým výtahem o
nosnosti 2 t.

Podlahy v 1 a 2NP jsou navrženy z drátkobetonu. V 1NP je v podlaze instalována pryžová deska pro
tlumení vibrací a zamezení přenosu vibrací do nosné konstrukce. V čistých prostorách je jako
nášlapná vrstva použita antistatická epoxidová stěrka s hygienickým soklíkem. Podlahy garážích jsou
spádovány do bezodtokových kanálků. Jedná se o betonovou hlazenou podlahu se vsypem a
uzavíracím nátěrem.

Střecha hlavního objektu je řešena jako plochá (PVC folie) s extenzivní zelení, stejně jako u stávajícího
objektu. Konstrukce květináčů pro zeleň v atriu ve 3NP je provedena jako monolitická na ocelových
sloupcích, které jsou kotveny k desce stropu 2NP. Odvodnění je totožné jako u stávajícího objektu –
obvodová odtoková mřížka po obvodě. Na střeše jsou osazeny kupolové světlíky a nachází se zde
zateplená konstrukce strojovny VZT, opláštěná panely Kingspan.

Podhledy v objektu jsou navrženy ze skládaných minerálních čtverců. V čistých prostorách 1NP jsou
realizovány systémové podhledy Owalux.

Fasáda hl. objektu je tvořena perforovanými deskami ETERNIT, kotvenými přes hliníkový rošt k nosné
části objektu. Stínící fasáda je z desek TOPFACE kotvených přes ocelovou konstrukci k nosné
obvodové konstrukci chemickými kotvami a je navržena ve stejném rozvržení jako u stávajícího
objektu. Nad plochou pro zásobování v 1NP je markýzové zastřešení s konzolou vyloženou od
přesazeného pláště. Konzola je položena na předstěně a po 6m je zavěšena na táhlech. Konstrukce je
tvořena z jacklů a zastřešení je z bezpečnostního skla.

Výplně otvorů – okna jsou hliníková stejně jako vnitřní dveře. Anglické dvorky v 1PP jsou osazeny
odnímatelnými žaluziemi a v úrovni dvora jsou zakryty pororoštem osazeným do rámu v bet. stěně
dvorku. Ve vjezdu do garáží, expedice a skladů jsou navržena sekční průmyslová vrata. Světlík atria
je tvořen Al-konstrukcí a dvojsklem, na vnitřní straně opatřen protipožární vodorovnou žaluzií.

Zdroj vytápění je zajištěn prostřednictvím 35 vrtů tepelných čerpadel. V objektu je navrženo
podlahové topení, mimo čisté prostory. Mimo ostatní běžná technická zařízení jsou v objektu
provedeny rozvody technických plynů (inertní plyny, stlačený vzduch, dusík). Z technologických
zařízení byly dále instalována 3 ks podvěsných jeřábů v 1NP.