Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Stanovisko k nevhodnému termínu konání workshopu pro pilotní projekty

Stanovisko k nevhodnému termínu konání workshopu pro pilotní projekty

Dostala se k nám informace, že dne 15. 12. 2020 pořádá agentura ČAS a její odbor Koncepce BIM plánovaný on-line workshop Program pro pilotní projekty. Z plánovaného programu vyplynulo, že obsahem workshopu je mimo jiné představení Českého smluvního standardu, BIM protokolu, Datového standardu stavebnictví a Klasifikačního systému CCI. Vzhledem k tomu, že Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nepovažuje žádný z těchto dokumentů za řádně dokončený a s odbornou veřejností prodiskutovaný pro použití na pilotních projektech, dovolujeme si vyjádřit nesouhlas se zvoleným termínem a prezentováním uvedených výstupů jako finálně připomínkovaných zástupci autorizovaných osob, tj. zástupci více než 30 tisíci členů, které vykonávají pro veřejné zadavatele nezbytnou činnost k naplnění záměru projektu, tj. navrhování a provádění staveb. Níže k jednotlivým výstupům uvádíme konkrétní důvody našeho stanoviska.


Český smluvní standard (dále jen ČSS)

Dne 30. 7. 2019 jsme obdrželi jako připomínkové místo návrh konceptu ČSS. Ten jsme v řádném termínu připomínkovali a 6. 9. 2019 své připomínky odeslali. Upravený text s návrhem vypořádání přišel 24. 2. 2020 ostatním připomínkujícím s výjimkou ČKAIT, na což jsme upozornili a dodnes nedostali vysvětlení. Plánované vypořádání se přesunulo ze začátku března do online podoby 7. 4. 2020, kde se naše rozporné připomínky diskutovaly. Text byl poté po připomínkách MPO upraven a následně, – jak jsme od začátku požadovali – šel na MMR k vypořádání. Od července je nám slibováno, že po dokončení vypořádání ze strany MMR bude řádně dokončen recenzní proces s připomínkujícími a následně bude finální text vydán pro pilotní projekty. Toto je například i uvedeno v zápise z Koordinační skupiny náměstka Muřického z 15. 9. 2020, jak citujeme: „ČAS plánuje koncem září projednat s MMR zapracování jeho připomínek. Následně bude ČAS informovat všechny ostatní recenzenty o formě vypořádání jejich připomínek“. Pokud je nám známo, tak s MMR byly připomínky finálně projednány až 8. 12. 2020 a k dnešnímu dni nám nebyla sdělena forma vypořádání našich připomínek. Protože MMR připomínkovalo pouze věcný soulad se zákonem o zadávání veřejných zakázek, považujeme za nutné, aby byl dokončen řádný proces vypořádání i našich připomínek a až následně byl dokument poskytnut do pilotních projektů.


BIM Protokol

Je přílohou zvláštních smluvních podmínek k ČSS. Bez něj je výše uvedený ČSS pro pilotní projekty s použitím metodiky BIM zcela bezvýznamný, tedy je BIM protokol stěžejním dokumentem. Proto jsme se jako ČKAIT jak ke konceptu, tak k samotnému návrhu opakovaně vyjádřili.

Koncept BIM protokolu jsme obdrželi 15. 2. 2019 a následně 17. 3. 2019 jsme zpracovali a odeslali své připomínky. Dne 1. 7. 2019 se na webu koncepce BIM objevil finální dokument a až následně 4. 7. 2019 jsme obdrželi tabulku s návrhem vypořádání našich připomínek bez možnosti dalšího ústního projednání. Další verzi BIM protokolu včetně příloh jsme obdrželi až 30. 10. 2020 po jeho předchozím představení. Dne 27. 11. 2020 jsme nahráli své připomínky a formou stanoviska 30. 11. 2020 odeslali. K dnešnímu dni jsme dosud neobdrželi reakci na naše připomínky a jejich zapracování. Při srovnání obou textů jsme došli k názoru, že naše původní připomínky, které byly jednostranně vypořádány, stále většinově platí, a stále se s nimi ztotožňujeme, neboť text BIM protokolu se oproti loňské verzi, kromě části licenčních ujednání, skoro vůbec nezměnil. Navíc představa univerzální přílohy se ukázala nemožnou, což jsme si i na online projednání s agenturou ČAS potvrdili. Proto jsme požadovali, aby byl text stažen a zapracován, nový text se zpracoval přímo do jednotlivých typů vzorových smluv, tj. ČSS a dalších. Dále jsme požadovali, aby byla respektována terminologie právních předpisů a technických norem a byla uskutečněna diskuse nad licenčními ujednáními, která nepovažujeme za správná. Vzhledem k těmto skutečnostem předložený návrh nepovažuje za zveřejnitelný veřejným zadavatelům a nedoporučujeme našim členům, aby takto postavenou smlouvu, vycházející z FIDICu a určenou na velké projekty, společně s nepovedeným BIM protokolem podepisovali a vystavili se tam velkým rizikům a nejasnostem při jejich výkladu.


Datový standard stavebnictví

Jako Komora podporujeme, aby vznikl jednotný datový standard a zvýšil efektivitu v celém odběratelsko-dodavatelském řetězci včetně vazby na veřejnou správu. Proto jsme také podepsali memorandum s profesní ČKA, Agenturou ČAS a MPO o spolupráci. Ta však byla zahájena až letos v září, a zatím se do konce roku připravuje koncepční část pro DÚR a DSP. S prezentovanou částí DSS verze 0. pro Dokumentaci pro provedení stavby (DPS) a dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ) nemáme nic společného a s její architekturou a obsahem dlouhodobě nesouhlasíme. To platí od 26. 7. 2019, kdy nám byla prvně představena právě architektura DSS, nad kterou jsme s Agenturou ČAS vedli několik ústních projednání. Poslední verze 0.4, k níž jsme dali připomínky v květnu 2020, které nebyly nikdy projednány, je bohužel k tvorbě obsahu stále používána. Orientace prvků na dělení podle IFC je koncepčně chybná a nekoncepčnost se odráží v samotném obsahu a jeho použitelnosti v praxi. Připomínky k části prezentovaného obsahu jsme také uplatnili, a to bez jakékoliv reakce. Nejen z těchto důvodů DSS verze 0. nedoporučujeme na pilotní projekty nasazovat a upozorňujeme naše AO, aby se dopředu důkladně seznámily s tím, k čemu se mají zavázat, neboť plnění DSS bez existujících nástrojů je ekonomicky náročné a nevede k výsledné slibované úspoře.


Klasifikační standard CCI

Prvním z výstupů Agentury ČAS byla analýza klasifikačních standardů (KS) zpracovaná ČVUT, která ve svém závěru mimo jiné uvedla, že žádný KS není dokonalý a každý je něčím jedinečný, a doplnila, že pokud chceme převzít něco zahraničního, je nutné KS adaptovat a doplnit jej o další úzce specializované KS ve vazbě na vybrané agendy státu. Bohužel se Agentura ČAS nedržela těchto závěrů a nejprve chtěla adaptovat vítěze CoClass, což se nakonec nepodařilo. Na konci ČAS navrhuje jít cestou mezinárodní spolupráce pod zkratkou CCIC – https://cci-collaboration.org/. Původní tahouni celého KS, tj. švédský CoClass, případně i dánský CCS, ze kterého původní data pocházejí, se spolupráce neúčastní, takže nakonec spolupracuje pouze Česko, Polsko a Estonsko. Vzhledem k velikosti a ekonomické síle těchto států nelze předpokládat, že toto uskupení bude mít na půdě EU úspěch. Proto jsme v ČKAIT, na základě poptávky od MPO, zpracovali oponentní analýzu KS, ze které vyplynulo, že je naopak vhodnější využít více různých KS již adaptovaných na české prostředí, a ty pro dané účely dále rozvíjet. Bohužel ani MPO ani Agentura ČAS se závěry této analýzy nepracují a prosazují nedokončený, terminologicky nesprávný KS CCI. Proto nedoporučujeme veřejným zadavatelům, aby CCI nasazovali na pilotní projekty. Také důrazně upozorňujeme naše členy, aby se u pilotních podmínek, kde bude CCI nasazeno, seznámili s podmínkami soutěže a aby se nezavázali k tomu, že se prostřednictvím zakázky na zpracování projektové dokumentace či zhotovení stavby s projektovou dokumentací část CCI dopracují na své náklady, jak se již v některých projektech děje.


S těmito stanovisky ČKAIT se ztotožnila i pracovní skupina Digitalizace ČKA a představenstvo ČKA.