Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada OK Praha ČKAIT 2021

Valná hromada OK Praha ČKAIT 2021

Pozvánka

 

 

Valné hromady ČKAIT – oblast Praha a Středočeský kraj, která se koná v úterý

dne 2. února 2021 od 15.00 hodin

v Kongresovém centru Praha – 5. května 1640/65, Praha 4 – Nusle, vchod č.4, šatna v přízemí,

3. patro – Jižní sál

Prezence účastníků od 14.00 hod.

 

Program

 1. Zahájení, uvítání hostů

 2. Volba komisí – mandátová, návrhová a volební

 3. Vystoupení hostů

 4. Informace předsedy ČKAIT

 5. Zpráva o činnosti oblasti v roce 2020

 6. Zpráva dozorčí rady regionu

 7. Zpráva mandátové komise

 8. Volba výboru OK Praha

 9. Projednání záležitostí členů ČKAIT dle jejich podnětů a formulace závěrů

 10. Návrh plánu činnosti výboru oblasti na rok 2021

 11. Případné druhé kolo voleb do výboru oblasti

 12. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů

 13. Zpráva volební komise

 14. Diskuse - různé

 15. Usnesení Valné hromady

 16. Závěr

 

Předpokládaný konec zasedání cca ve 20.00 hodin.

Na Valné hromadě bude příležitost koupit odborné publikace IC ČKAIT, s.r.o., s výraznou slevou.

 

Pokud se valná hromada nebude moci uskutečnit z důvodu protiepidemického opatření předpokládáme případné náhradní termíny konání valné hromady v termínu 9. 3. 2021 a 13. 4. 2021. O případném posunutí termínu VH Vás budeme informovat do 29. 1. 2021
e-mailem a informace bude publikována i na www.ckait.cz v aktualitách.

 

Výbor předkládá podle § 7 Volebního a jednacího řádu ČKAIT záležitosti k jednání, se kterými se přihlásili členové oblasti Praha. Předkladatel podnětu přednese svůj návrh k diskusi v délce 2. minut:

 1. Aplikační dokument ke strategickému plánu.

 2. Úprava členského příspěvku, prostředky užít na průběžnou masivní osvětovou kampaň pro veřejnost i AO.

 3. Vypracování nového znění Etického řádu a jeho předložení k diskusi členské základně tak, aby mohl být v roce 2022 schválen.

 4. Aby všichni činovníci a zaměstnanci (i ostatní, kteří případně komunikují s kýmkoliv mimo Komoru) oblasti Praha měli vlastní e-mailovou adresu v doméně ckait.cz s vlastním jménem a komunikovali s členy Komory (a nejenom s nimi) osobně a nikoliv anonymně.

 5. Neprodleně zřídit komisi k zajištění relevantních vyjádření k havárii nosníků tělocvičny v České Třebové s možností dalšího využití, resp. následného působení v podobných případech.

 6. Aby se příslušné odpovědné orgány ČKAIT zabývaly etickou stránkou chování AO – členů komory, zejména v případě havárie střešních vazníků hal tělocvičny v České Třebové.

 

Žádáme předkladatele podnětu, aby svůj podnět osobně přednesl a zdůvodnil na valné hromadě.

 

Žádáme, aby se VH neúčastnili členové, kteří jsou v karanténě a/nebo v pracovní neschopnosti, popřípadě je jim známo, že v posledních 5-ti dnech se setkal s osobou od které se následně dozvěděli, že je Covid - pozitivní. Pokládáme za kolegiální, že člen, který má příznaky nemoci Covid 19, nebude vystavovat své okolí riziku nákazy.

Žádáme účastníky, aby si zajistili nezbytné ochranné prostředky podle platných předpisů.

 

 

Ing. Ladislav Bukovský

předseda výboru oblasti Praha

17. 12. 2020