Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - seminář

Vyvlastňování práv k pozemkům a stavbám - seminář

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům konkrétní a odborné znalosti z oblasti vyvlastnění. Účastníci budou v rámci programu seznámeni s konkrétními procesními postupy vyvlastňovacího úřadu ve vyvlastňovacím řízení. Posluchačům budou vyloženy základní pojmy zákona o vyvlastnění, podmínky vyvlastnění, jakým způsobem se stanoví náhrady za vyvlastnění, kdo je účastníkem vyvlastňovacího řízení. Dále budou vysvětleny odchylky vyvlastnění, které vycházejí ze zákona č. 416/2009 Sb. Účastníci se dozví podrobnosti o vyvlastnění pro vybrané stavby, jako jsou např. vodovody a kanalizace, pozemní komunikace. Výklad bude také zaměřen na praktické problémy, se kterými přicházejí vyvlastňovací úřady do styku – typickým příkladem je nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí nebo zemřelý účastník řízení. Celý výklad bude doplněn o aktuální judikaturu k jednotlivým tématům s možností zodpovězení všech dotazů.

Hlavním cílem vzdělávacího programu je tedy prohloubit odborné znalosti a získat praktické dovednosti v oblasti vyvlastňování pozemků a staveb.

Program:

I. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře

II. blok: Vymezení základních pojmů – vztah správního řádu a zákona o vyvlastnění, pojem vyvlastnění, vyvlastňovaný, vyvlastnitel, předmět vyvlastnění

III. blok: Podmínky vyvlastnění – účel a rozsah vyvlastnění, splnění podmínek vyvlastnění, pokus o získání práv dohodou, zatížení nemovitostí exekučními příkazy

IV. blok: Práva třetích osob – zánik a zachování práv vyvlastněním, právo nájmu, věcná břemena

V. blok: Stanovení náhrady za vyvlastnění – jakým způsobem se stanoví výše náhrady, znalecké posudky, usnesení o ustanovení znalce

VI. blok: Vyvlastňovací řízení – příslušnost, žádost a její náležitosti, oznámení o zahájení řízení, účastníci řízení, ústní jednání, koncentrace řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, zastavení řízení

VII. blok: Zrušení vyvlastnění – kdo a za jakých podmínek je oprávněn požádat o zrušení vyvlastnění, následky

VIII. blok: Projednání vyvlastnění před soudem – dvoukolejnost projednávání rozhodnutí o vyvlastnění před soudy, lhůty pro podání žaloby, odkladný účinek

IX. blok: Vyvlastnění v návaznosti na zákon č. 416/2009 Sb. – příslušnost, podmínky vyvlastnění, doručení návrhu smlouvy na získání práv dohodou, mezitímní rozhodnutí

X. blok: Vyvlastnění pro vybrané druhy staveb – vyvlastnění pro stavbu vodovodu a kanalizace, vyvlastnění pro pozemní komunikace

XI. blok: Praktické problémy při vyvlastnění – nedostatečně identifikovaný vlastník v katastru nemovitostí, neznámý vlastník, zemřelý účastník řízení, nutnost stanovit opatrovníka, složení náhrady do úschovy soudu

XII. blok: Dotazy, diskuze

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 11.5.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 11052021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná do: 7.5.2021

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 66
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010082 Martin Stibor
2 0501425 Ing. Michal Jára