Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zpráva o činnosti DR za 2019

Zpráva o činnosti DR za 2019

Dozorčí rada ČKAIT pracovala v roce 2019 ve standardním režimu, který započal kontrolami kanceláří všech 13- ti oblastí Komory. Tyto kontroly jsou spojeny i s poslední prověrkou příprav výborů oblastí na Valné hromady. Kontroly byly zaměřeny na splnění základních formálních náležitostí (řádné a včasné obeslání všech členů ČKAIT v oblasti) a především na přípravu voleb do oblastí. Součástí návštěv zástupců DR na oblastech je také kontrola plnění usnesení valných hromad oblastí z předchozího roku a kontrola využívání prostředků pro odbornou činnost oblasti. Kontroly kanceláří se účastní vždy jeden člen Dozorčí rady ČKAIT a jeden zástupce oblasti z Dozorčích komisí DR ČKAIT.

Výsledky pravidelné činnosti DR ČKAIT v minulých letech souhrnně představuje následující graf, ze kterého je patrno, že počet podaných stížností má tendenci spíše klesající, podíl stížností končících projednáváním u Stavovského soudu je však spíše vyšší.

Dozorčí rada ČKAIT se sešla na svých zasedání 6 krát, Dozorčí komise (Praha a Brno) DR ČKAIT se standardně sešly na svých zasedáních 12 krát.

V roce 2019 bylo evidováno 55 stížností, což je v souladu s tendencí roku 2018. Opět je minoritní počet stížností v regionu Brno (Moravskoslezském), kde bylo evidováno pouze 15 stížností.

Ze 55 stížností se 2 stížnosti týkaly neuhrazených členských příspěvků – jedná se o stížnosti na desítky osob. .

Dosud evidované stížnosti se týkají především profesního pochybení. Z podaných stížností bylo dosud 9 předána k řešení Stavovskému soudu, 10 stížností bylo zastaveno a 10 odloženo. Odložení causy se stalo velmi frekventovaným ukončením caus, neboť umožňuje promptní otevření případů tehdy, když se objeví nové podstatné důkazy. Lze proto říci, že se nová úprava Disciplinárního řádu osvědčila.

Samostatným případem diskutovaným DR ČKAIT se stala porucha střešní konstrukce haly tělocvičny v České Třebové, která se dostala do Z+i ČKAIT č.4. Mohli jste si přečíst, že byla pravomocně odsouzena autorizovaná osoba (dnes je causa ve stadiu dovolání k Nejvyššímu soudu ČR), a to na základě soudně znaleckého posudku, na kterém se podílela další autorizovaná osoba. Poučení pro autorizované osoby obecně již správně popsal pan Ing. Ladislav Bukovský ve zmíněném článku: „vždy si uvědomit, že autorizovaná osoba plně zodpovídá za jakýkoliv dokument opatřený jejím autorizačním razítkem bez ohledu na souvislosti, jak dokument vznikl a kdo jej vypracoval“. Já k tomu dodávám „a AO je povinna použití razítka řádně dokumentovat zápisem ve svém DAO (deník autorizované osoby)“.

Rozhodnutím představenstva ČKAIT byl podle požadavků Dozorčí rady ČKAIT vytvořen elektronický deník autorizované osoby (eDAO). Elektronická verze je volitelnou variantou pro členy ČKAIT. Používání tohoto deníku je možné od roku 2020 podle „Pravidel používání e-DAO“ navržených DR ČKAIT a podle „technických podmínek“ závazně stanovených Kanceláří Komory. Papírová verze zůstává beze změn.