ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
1. 11. 2014 Komora podepsala se společností T-Mobile nové podmínky smlouvy. Nové podmínky upravují tarify a jejich ceny. Podstatným způsobem snižují cenu neomezeného tarifu, dále upravují ceny a názvy mobilního zvýhodnění a mobilního internetu.

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

Nezákonné části anebo ustanovení územních plánů

Kancelář Komory
Vážení členové ČKAIT, v průběhu probíhajících procesů schvalování územních plánů obdržela Komora několik podnětu, kdy tyto plány vymezují ne jenom architektonicky a urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat část projektové dokumentace autorizovaný architekt, ale do tohoto oprávnění jsou zahrnuty i veškeré plochy, zóny, veřejná prostranství anebo všechny stavby občanského vybavení bez ohledu na jejich urbanistickou nebo architektonickou významnost.

Společný dopis předsedů ČKAIT a ČKA předsedovi ÚOHS

Kancelář Komory
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petr Rafaj předseda úřadu tř. kpt. Jaroše 7 604 55 Brno V Praze dne 21. 9. 2015 Vážený pane předsedo, dne 9. 7. 2015 obdržel předseda ČKAIT Pavel Křeček Vaši odpověď č. j. ÚOHS-L0186/2015/OS-17039/2015/440/LRyna na žádost ČKAIT, aby Úřad vyslovil souhlas s vydáváním ceníků a honorářových řádů pro oblast zpracování projektových dokumentací z úrovně státu.

Zapojení Komory do projektu Hravý architekt 2015

Středisko vzdělávání a informací
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT ve spolupráci s Malou technickou univerzitou uspořádalo na Pražském hradě program pro děti v rámci projektu HRAVÝ ARCHITEKT. Děti se hravou formou naučily orientovat v plánu území, číst jednoduché výkresy a postavit podle nich půdorys budovy, včetně rozvodů vody, kanalizace a elektrické energie. Získaly také základní znalosti ze statiky, na jejichž základě postavily věž na Ještědu. Odkaz na reportáž

Zdarma roční přístup k elektronické verzi časopisu Materiály pro stavbu

Kancelář Komory
Vyjednali jsme pro vás (naše členky a členy) roční přístup k elektronické verzi časopisu Materiály pro stavbu včetně archivních čísel ZDARMA. Pokud máte o časopis zájem, tak se registrujte na stránce časopisu.

Skriptum "Železobetonové konstrukce I - Příklady" v OK Plzeň

Oblastní kancelář Plzeň
OK Plzeň oznamuje, že zprostředkovává prodej skripta FAV ZČU Plzeň "Železobetonové konstrukce I - Příklady" Ing. Jiřího Šmejkala, CSc., za 150,- Kč. Ve skriptu jsou na nejčastějších příkladech uvedeny a vysvětleny metody pro navrhování betonových prvků podle současných trendů a platných norem. Anotace: Příklady navrhování železobetonových konstrukcí s tabulkovým přehledem návrhové problematiky. Ve skriptu jsou nejčastější příklady návrhu železobetonového průřezu, prvku a v tabulkách základní návrhové postupy a návrhové pomůcky.

Přístupnost českých technických norem

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě odmítá kroky zhoršující přístup k českým technickým normám

Stanovisko ČKAIT ke zvýšení poplatků za poskytování norem Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví z důvodu zvýšení příjmů státního rozpočtu přijaté představenstvem ČKAIT 22. 5. 2015

Syndikovat obsah