ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

T-Mobile Program pro členy ČKAIT

Středisko informačních technologií ČKAIT
1. 11. 2014 Komora podepsala se společností T-Mobile nové podmínky smlouvy. Nové podmínky upravují tarify a jejich ceny. Podstatným způsobem snižují cenu neomezeného tarifu, dále upravují ceny a názvy mobilního zvýhodnění a mobilního internetu.

STANOVISKA a METODIKY

Kancelář Komory
Důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-s...

Princip vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb

Kancelář Komory
V návaznosti na novelu stavebního zákona a novelu vyhlášky o dokumentaci staveb, připravily komise ČKAIT tuto tabulku "vazby vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb , ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. (s respektováním přechodných ustanovení) na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.", k diskuzi a připomínkám členů Komory.

Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů

Kancelář Komory
Dokument MMR ČR - Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování včetně odlišností u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Viz tabulka

Politika architektury a stavební kultury

Vláda dne 14. ledna 2015 schválila Politiku architektury a stavební kultury České republiky. Jejím základním cílem je podpora rozvoje architektury a stavební kultury a tím i zlepšení kvality prostředí vytvářeného výstavbou. Bližší informace na:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskove-zpravy/...

Finance a daně autorizovaných osob 2014

Středisko vzdělávání a informací
Obsahem pomůcky MP 10.1 Finance a daně 2014 je praktický postup zaměřený na vedení daňové evidence za rok 2014. Pomůcka nenahrazuje přesný text daňových zákonů. Pomůcku naleznete také v Profesním informačním systému ČKAIT.

PRESTA jižní Čechy 2012-2014

Oblastní kancelář České Budějovice
Cílem soutěžní přehlídky je prezentovat současné stavby v jihočeském regionu a představit charakteristickou jihočeskou výstavbu jako komplexní stavební dílo a ohodnotit ji z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavbyvedoucích, stavebních firem i stavebníků - investorů. Do této soutěžní přehlídky může každý účastník přihlásit stavby dokončené v letech 2012-2014.

Přístup do ČSN online a změna cenové vyhlášky

Kancelář Komory
V současné době se v médiích objevují informace, které popisují návrh nové podoby podmínek přístupu a cen technických norem. Podrobnou informaci si můžete přečíst na webu ÚNMZ. V reakci na mnohé dotazy členů zveřejňujeme dopis předsedy ČKAIT adresovaný ministrovi financí Ing. Andreji Babišovi z 25. 6. 2014.

PUBLIKACE – Otvory v panelových domech

Středisko vzdělávání a informací
Informační centrum ČKAIT vydalo publikaci Otvory v panelových domech. Autoři (Jiří Witzany, Jaromír Vrba, Václav Honzík) rozdělili publikaci na čtyři části: Nosné konstrukce vícepodlažních panelových budov (Witzany). Zřizování otvorů v nosných stěnách vícepodlažních panelových budov (Witzany). Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav (Vrba). Doporučený postup zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů v malorozponových soustavách (Honzík).

Stav projektových společností v roce 2014 a výhled na rok 2015

V roce 2014 se očekává mírný růst objemu projektových prací a to o 2,9 %. Objem růstu bude vycházet jak z veřejných, tak i soukromých investic. V roce 2015 se předpokládá další mírné zlepšení.

Pokud jde o přípravu projektů, větší růst by měl nastat u společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím. Výsledky ukazují, že by se objem projektových prací v roce 2015 mohl zvýšit o 3,7 %.

Syndikovat obsah