ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Vliv regulace na kvalitu služeb

ČKAIT jako resortní koordinátor uznávání odborných kvalifikací obdržela od MŠMT (národního koordinátora uznávání odborných kvalifikací pro ČR) informaci, že se 15.2.2019 v Bruselu konalo jednání národních koordinátorů EU a jedním z bodů diskuse byla i studie “Vliv regulace na kvalitu služeb“ (Effects of Regulation on Service Quality, november 2018).

Osvědčení autorizovaných osob ČKAIT - od 18.10.2018 zákon o zadávání veřejných zakázek požaduje elektronicky

Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. 10. 2018 probíhat elektronicky.

Možnosti poskytování osvědčení autorizovaných osob ČKAIT elektronicky poskytl ČKAIT ředitel odboru práva veřejných zakázek MMR ČR, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler.

 

Pozn. ČKAIT: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má č. 300/2008 Sb.

 

Bližší informace v přílohách.

Doklady deklarující vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh

ČKAIT se dopisem svého předsedy obrátila na MPO ČR se žádostí o shrnutí a předání přehledu současně platných dokladů deklarujících vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh v harmonizované a neharmonizované sféře, včetně stručného vysvětlení/komentáře a návaznosti pro účely jejich využití v rámci níže uvedených okruhů:

Elektronický stavební deník

Předseda ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, začátkem února 2018 zaslal ředitelce odboru stavebního řádu k problematice vedení stavebního deníku v elektronické podobě žádost o stanovisko následujícího znění:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“) se obrací na Vás se žádostí o stanovisko k problematice právních aspektů možnosti vedení elektronického stavebního deníku. Softwarovou aplikací musí zhodnotit následně subjekty s právem zápisu do stavebního deníku.

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka v procesu uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. při ověřování odborné kvalifikace osoby hostující

 

Dočasný a příležitostný výkon činnosti

V srpnu 2016 Mgr. Petr Černikovský, ředitel odboru strategie a evropských záležitostí  MŠMT ČR, se dopisem ředitelce odboru stavebního řádu MMR ČR vyjádřil k pojmu „dočasný a příležitostný výkon činnosti“ ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Závaznost norem

Tímto úvodem v Z+i č. 5/2015 Legislativní komise ĆKAIT zveřejnila k dané problematice rozsáhlý orientační materiál. Reakce členů Komory nedala na sebe čekat a jejich doplňující dotazy byly obsahem dopisu předsedy ČKAIT ze dne 15.3.2017 adresovaný ředitelce odboru legislativního MPO ČR, JUDr. Jitce Rybové:

 

Oprávnění provádět statické a dynamické výpočty staveb

Předseda ČKAIT se následujícím dopisem ze dne 29. 11. 2016 obrátil na ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR ve věci oprávnění autorizovaného architekta provádět statické a dynamické výpočty staveb:

Rádi bychom se na Vás obrátili se žádosti o stanovisko MMR ČR k oprávnění výkonu činnosti autorizovaných inženýrů versus autorizovaných architektů, konkrétně:

§ 18 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stanovisko ČÚZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení (odchylky v digitalizované katastrální mapě)

Autorizované osoby se obrací na Komoru se žádostí o stanovisko ohledně posuzování odchylky v katastrální mapě digitalizované pro geometrické a polohové zobrazení parcel a výchozích podkladů (geodetických) pro zákresy staveb plotů podle měřené skutečnosti do platné katastrální mapy, pokud je v nesouladu se skutečností.