ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Osvědčení autorizovaných osob ČKAIT - od 18.10.2018 zákon o zadávání veřejných zakázek požaduje elektronicky

Podle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, musí písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem od 18. 10. 2018 probíhat elektronicky.

Možnosti poskytování osvědčení autorizovaných osob ČKAIT elektronicky poskytl ČKAIT ředitel odboru práva veřejných zakázek MMR ČR, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler.

 

Pozn. ČKAIT: Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů má č. 300/2008 Sb.

 

Bližší informace v přílohách.

Doklady deklarující vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh

ČKAIT se dopisem svého předsedy obrátila na MPO ČR se žádostí o shrnutí a předání přehledu současně platných dokladů deklarujících vlastnosti stavebních výrobků při jejich uvádění na trh v harmonizované a neharmonizované sféře, včetně stručného vysvětlení/komentáře a návaznosti pro účely jejich využití v rámci níže uvedených okruhů:

Elektronický stavební deník

Předseda ČKAIT, Ing. Pavel Křeček, začátkem února 2018 zaslal ředitelce odboru stavebního řádu k problematice vedení stavebního deníku v elektronické podobě žádost o stanovisko následujícího znění:

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „ČKAIT“) se obrací na Vás se žádostí o stanovisko k problematice právních aspektů možnosti vedení elektronického stavebního deníku. Softwarovou aplikací musí zhodnotit následně subjekty s právem zápisu do stavebního deníku.

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka v procesu uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. při ověřování odborné kvalifikace osoby hostující

 

Dočasný a příležitostný výkon činnosti

V srpnu 2016 Mgr. Petr Černikovský, ředitel odboru strategie a evropských záležitostí  MŠMT ČR, se dopisem ředitelce odboru stavebního řádu MMR ČR vyjádřil k pojmu „dočasný a příležitostný výkon činnosti“ ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Závaznost norem

Tímto úvodem v Z+i č. 5/2015 Legislativní komise ĆKAIT zveřejnila k dané problematice rozsáhlý orientační materiál. Reakce členů Komory nedala na sebe čekat a jejich doplňující dotazy byly obsahem dopisu předsedy ČKAIT ze dne 15.3.2017 adresovaný ředitelce odboru legislativního MPO ČR, JUDr. Jitce Rybové:

 

Oprávnění provádět statické a dynamické výpočty staveb

Předseda ČKAIT se následujícím dopisem ze dne 29. 11. 2016 obrátil na ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR ve věci oprávnění autorizovaného architekta provádět statické a dynamické výpočty staveb:

Rádi bychom se na Vás obrátili se žádosti o stanovisko MMR ČR k oprávnění výkonu činnosti autorizovaných inženýrů versus autorizovaných architektů, konkrétně:

§ 18 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stanovisko ČÚZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení (odchylky v digitalizované katastrální mapě)

Autorizované osoby se obrací na Komoru se žádostí o stanovisko ohledně posuzování odchylky v katastrální mapě digitalizované pro geometrické a polohové zobrazení parcel a výchozích podkladů (geodetických) pro zákresy staveb plotů podle měřené skutečnosti do platné katastrální mapy, pokud je v nesouladu se skutečností.
 

Projektová dokumentace stavby, jejíž součástí je vodní dílo

Předseda Komory zaslal v srpnu 2013 dotaz výkladové komisi pro vodní zákon MZe ČR následujícího znění: