ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka

Odůvodnění požadavku ČKAIT na znalost českého nebo slovenského jazyka v procesu uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. při ověřování odborné kvalifikace osoby hostující

 

Dočasný a příležitostný výkon činnosti

V srpnu 2016 Mgr. Petr Černikovský, ředitel odboru strategie a evropských záležitostí  MŠMT ČR, se dopisem ředitelce odboru stavebního řádu MMR ČR vyjádřil k pojmu „dočasný a příležitostný výkon činnosti“ ve smyslu zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

Výklad § 77 ZZVZ

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jenom „ČKAIT“) se 26.9.2016 dopisem svého předsedy obrátila na MMR ČR se žádostí o výklad ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., konkrétně § 77,  v návaznosti na ustanovení zákona č. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jenom „autorizační zákon“).

 

Závaznost norem

Tímto úvodem v Z+i č. 5/2015 Legislativní komise ĆKAIT zveřejnila k dané problematice rozsáhlý orientační materiál. Reakce členů Komory nedala na sebe čekat a jejich doplňující dotazy byly obsahem dopisu předsedy ČKAIT ze dne 15.3.2017 adresovaný ředitelce odboru legislativního MPO ČR, JUDr. Jitce Rybové:

 

Oprávnění provádět statické a dynamické výpočty staveb

Předseda ČKAIT se následujícím dopisem ze dne 29. 11. 2016 obrátil na ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR ve věci oprávnění autorizovaného architekta provádět statické a dynamické výpočty staveb:

Rádi bychom se na Vás obrátili se žádosti o stanovisko MMR ČR k oprávnění výkonu činnosti autorizovaných inženýrů versus autorizovaných architektů, konkrétně:

§ 18 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Stanovisko ČÚZK k nesouladům v dokumentech a možnosti řešení (odchylky v digitalizované katastrální mapě)

Autorizované osoby se obrací na Komoru se žádostí o stanovisko ohledně posuzování odchylky v katastrální mapě digitalizované pro geometrické a polohové zobrazení parcel a výchozích podkladů (geodetických) pro zákresy staveb plotů podle měřené skutečnosti do platné katastrální mapy, pokud je v nesouladu se skutečností.
 

Projektová dokumentace stavby, jejíž součástí je vodní dílo

Předseda Komory zaslal v srpnu 2013 dotaz výkladové komisi pro vodní zákon MZe ČR následujícího znění:

Plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby

V říjnu 2013 předseda Komory zaslal ředitelce odboru stavebního řádu MMR ĆR následující dotaz:

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k problematice údajů získaných z nahlížení do katastru nemovitostí.

Dne 2.9.2013 odeslal předseda ČKAIT řediteli odboru legislativy a zahraničních vztahů Úřadu pro ochranu osobních údajů následující žádost o stanovisko: