ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Cena ČKAIT veřejnosti

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Image preview Jarošov nad Nežárkou - rekonstrukce jezu Čejna
Povodí Vltavy, státní podnik - Ing. Olga Pavlišová
Jedná se o opravu stávající konstrukce jezu a výstavbu rybího přechodu řešeného formou obtoku (bypassu) v pravém břehu. Záměrem bylo zřízení přírodě blízkého rybího přechodu provedeného formou obtoku (bypassu) tůňkového charakteru v mírném podélném sklonu nivelety dna s nízkými stupni mezi jednotlivými tůněmi a s dostatečnou hloubkou vody v tůních tak, aby byl rybí přechod neselektivní, prostupný pro co nejširší druhové spektrum rybí populace v různých vývojových stádiích (osídlený nižšími formami živočišných druhů a vodním rostlinstvem).
Image preview Předpínaná nosná konstrukce budovy Trimaran, Praha 4, Pankrác
RECOC, spol. s r.o. - Ing. Miloslav Smutek, Ph. D.
Nová administrativní budova Trimaran s celkovou podlažností sedmi nadzemních a čtyř podzemních pater v sobě ukrývá a zároveň dává na obdiv řadu předpínaných železobetonových a ocelových prvků, které dohromady tvoří unikátní nosný konstrukční systém. Stavba zabírá celkovou plochu cca 82 x 75 m a část budovy je právě přes předpínanou ocelovou superkonstrukci zavěšena nad sousedním objektem.
Image preview Most přes údolí Chomutovky na silnici I/27 na obchvatu Velemyšlevsi
NOVÁK & PARTNER, s.r.o. - Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.
Nejvýznamnějším objektem stavby obchvatu obce Velemyšleves na komunikaci 1/2 7 je 538 m dlouhá mostní konstrukce převádějící přeložku silnice přes široké a hluboké údolí říčky Chomutovky. Tímto byla řešena zcela nevyhovující situace dopravy v obcí s ohledem na její plynulost a bezpečnost. Charakter překážky a umístění trasy vedlo již v předchozích stupních projektové dokumentace k návrhu jedné spojité konstrukce. V její střední části v místě maximální výšky komunikace nad terénem a křížení říčky Chomutovky je konstrukce navržena jako spojitá rámová s tuhým spojením nosné konstrukce a rámových stojek tvořených dvojicí pilířových listů. Konstrukce je z hlediska délek jednotlivých polí navržena jako symetrická podle osy hlavního pole. Rozpětí hlavního pole je 120 m, přilehlá pole pak mají délku 90 m. Krajní pole mají délku 45 m, resp. 65 m.
Image preview ČVUT – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky OBJEKT A – ocelová konstrukce
EXCON, a.s. - Ing. Jindřich Beran
Novostavba desetipodlažní budovy se třemi podzemními podlažími a s parkovacím zakladačem osobních vozidel, určeným pro pedagogy, zaměstnance a studenty ČVUT. Původní pětipodlažní budova Technické menzy (objekt B) v ulici Jugoslávských partyzánů byla přestavěna na sedmipodlažní budovu, která byla půdorysně rozšířena. Zajímavým architektonickým prvkem je použiti izolační pneumatické membránové folie ETFE, kotvené k samostatné ocelové konstrukci, která je použita na objektu novostavby v úrovni 5.–9. NP. Konstrukce 2. - 4. NP je na východní straně konzolovitě přesazena přes hranu 1. NP. Od 5. NP jsou jednotlivá podlaží, včetně nosných sloupů, vzájemně pootočena o 1,5°. Sloupy jsou tímto v těchto podlažích šikmé.
Image preview Rekonstrukce ocelové konstrukce historické haly zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze
EXCON, a.s. - Ing. Miloslav Lukeš
Jedná se o komplexní rekonstrukci nýtované ocelové konstrukce historického dvojhalí zastřešení nástupišť na Hlavním nádraží v Praze z roku 1906. Toto na svou dobu skvělé inženýrské dílo bylo původně bezpečně a úsporně navrženo. S ohledem na zjištěná závažná, někdy až 100% korozní poškození způsobená poruchami opláštění, odvodnění a absencí kontrol a údržby bylo nutno některé prvky a konstrukční celky vyměnit při zachování původních technologií (nýtování). Práce, při kterých bylo zcela obměněno prosklené opláštění, trvaly 3 roky a probíhaly pod pečlivým dohledem pracovníků památkové péče v obtížných podmínkách bez přerušení provozu nádraží.
Image preview Rekonstrukce železničního mostu přes I/20 (Gambrinus ) v Plzni
firma přihlašovatele z doby zpracování dokumentace již nevykazuje činnost - prohlášen konkurs - Ing. Sýkora Jan
Rekonstrukce mostu o dvou polích 31,95+6,570 m ( uveden do provozu 1988). Původní most ze 13 šikmých dílců každý se třemi nosníky a ortotropní mostovkou které jsou spojeny do jediné desky se šikmosti 53, 818° byl upraven pro nové kolejové řešení. Přínosem je změna podepření mostu - pevné uložení je u kratšího pole a snižuje dilatační pohyb V stojek, kde byla upravena geometrie - změněno stativo a použita kalotová ložiska. S tím souvisí úprava pilířové stěny vedle silnice 1/20, ložiska jsou nad její úrovní a udržovatelná, na rozdíl od předchozího stavu. Zásadní úpravou bylo prosazení záměru k oddělení a vyjmutí tří krajních dílů mostu, které nejsou dále dopravně využitelné pro žel. provoz. Došlo ke zkrácení délky podjezdu, ke zlepšení provozování trakce trolejbusů, zlepšení odvětrání podjezdu a světelných podmínek (proběhlo v roce 2017). Ocelová mostovka je opatřena moderni nástřikovou izolaci a je překryta antivibrační rohoží. Nové prvky jsou: plastový zámkovaný kryt odvodňovací spáry mezi díly mostní konstrukce včetně výměny odvodnění, lamelové dilatační závěry a nová hrncová ložiska na opěrách. Ocelová konstrukce byla otryskána a zřízena nová protikorozní ochrana . Povrch žlb. konstrukcí opěr i pilířové stěny byl sanován po odbourání nebo otryskání povrchu. Na opěře vpravo (při příjezdu po silnici do Plzně) byla doplněna i výztuž.
Image preview Výrobna Astaxanthinu v Mostku u Dvora Králové
JIKA-CZ s.r.o. - Ing. Jiří Slánský
Stavba je unikátem co do stavebního a technologického řešení. Tento unikát je tvořen kombinací exitujících systémů s unikátní aplikací a vývojem nových technologií pro proces výroby astaxanthinu. Lze zjednodušeně konstatovat, že vstupní výrobní surovinou je inokulační nádoba o objemu 1,5 l s matečnou řasou Haematococcus pluvialis a výstupem je nekonečné množství jak sušené řasy obsahující Astaxanthin, tak i Astaxanthin Oleoresinu v různých koncentracích. S ohledem na legislativu české republiky, která převzala tvrdší verzi legislativy Evropské unie je možné využívat astaxanthin jako potravinový doplněk či jako komponent pro kosmetiku.
Image preview Snížení energetické náročnosti budovy Domu dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67
Projekty – Sládková s.r.o. - Ing. Barbora Sládková
Obnova fasády historické budovy v památkové zóně Český Krumlov. V rámci rekonstrukce byly fasádě vráceny významné tektonické prvky, okna a vstupní dveře byly nahrazeny dřevěnými, špaletovými. Zateplovací systém lze považovat za největší výzvu stavby jednak z hlediska památkové péče a dále kvůli jeho zatížení tektonickými prvky. Na rekonstrukci nebyl použit žádný polystyren. Tektonické prvky z minerálního materiálu.
Image preview Most ev. č. 159-009 Dráchov
Pontex spol. s r.o. - Ing. Marcel Mimra
Projekt řešil odstranění provizorního mostu přes řeku Lužnici vobci Dráchov a jeho náhradu mostem novým. Nový most o třech polích o rozpětí 165 + 350 + 16,5m je umístěn na místě původního mostu. Po mostě je veden jednostranný veřejný chodník Šířky 2,0m a komunikace šířky 7,5m mezi římsami. V hlavním poli je navržen dvoutrámový průřez proměnné výšky trámu, v krajních polích je navržena deska proměnné výšky. Mostje předepnut v podélném směru. Založení opěr je hlubinné na VP pilotách, založení pilířů je plošné na skalním podkladu. Provizorní jednopolový most o rozpětí 58.,5m byl po dobu stavby použit k převedení automobilového i pěšího provozu. Za tímto účelem byl provizorní most přemístěn cca 20m proti proudu na provizorní opěry. K přemístění provizorního mostu celkové hmotnosti 190t byly použity dva těžké jeřáby umístěné na obou březích. Problém pro příjezd stavební techniky a zejména těžkých jeřábů představovala neúnosná opěrná zeď na příjezdové komunikaci v obci. V rámci stavby byl rovněž odstraněn pilíř původního mostu uprostřed koryta řeky. Pilíř byl odstřelen. Atypickou součástí mostu bylo přemístění pomníku Mistra Jana Husa nacházejícího se vtěsné blízkosti původního mostu. Výstavba byla zahájena 04/2014, do předčasného užívání byl most uveden 12/2014.
Image preview NZM v Praze, stavební úpravy a nástavba venkovní expozice
Ing. Jiří Zikmund - Ing. Jiří Zikmund
Ocelová nástavba plošiny pro výstavní políčka rozvedená na žb. skeletu historické budovy Národního zemědělského muzea
Image preview Novostavba centrálních laboratoří VŠTE České Budějovice
JK-STAVPROJEKT s.r.o. - Ing. Josef Kregl
edná se o přístavbu / VESTAVBU D0 PROLUKY / ke stávajícím objektům pavilonů C / úseku stravování, laboratoří / a pavilonu B / useku odborných učeben / v areálu VŠTE v Českých Budějovicích. Objekt novostavby centrálních laboratoří slouží jako další pavilon VŠTE a je s navazujícími budovami dispozičně i funkčně propojen. Nově tedy vznikají v rámci školy další odborné učebny, laboratoře, dochází k rozšíření jídelny ...atd. Z hlediska architektury se jedná o nepodsklepenou novostavbu v proluce mezi stávajícími budovami VŠTE, která je dvoupodlažní, častečně třípodlažní. Zastřešení je pojato plochou jednoplašťovou střechou a hmotové řešení se snaží zakomponovat objekt do stávajícího charakteru areálu. Půdorysný tvar objektu je tvořen vzájemně sesazenými obdélníky a ednotlivá křídla navazují na stávající zachovávané prostory. Specifika a ojedinělost stavby jsou dále patrny z vlastní přílohy technického popisu stavby. Ostatní architektonické prvky jsou řešeny s ohledem na stávající pavilony v areálu.
Image preview Silnice I/24 Třeboň, okružní křižovatka
ZESA s.r.o. - Ing. Radek Lukeš
Kompletní stavební úprava původní průsečné křižovatky na křižovatku kruhovou s důrazem na zlepšení její dopravní kapacity a zároveň zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, včetně pohybu chodců a cyklistů přes křižovatku.
Image preview Mosty ev. č. 1403-1 a 1403-2 Zátaví
Pontex spol. s r. o. - Ing. František Košán
Mosty byly postaveny v roce 1927. Most přes řeku Otavu má 2 pole o světlosti 32,0 + 32,0 m. Původní nosná konstrukce byla tvořena monolitickými trojkloubovými oblouky z prostého betonu. Most přes inundační otvor v údolní nivě řeky Otavy má 1 pole o světlosti 10,0 m. Původní nosná konstrukce byla tvořena monolitickým obloukem z prostého betonu. Při rekonstrukci nosná konstrukce a horní část spodní stavby byla řízeně odstraněna. Původní základy byly zesíleny mikropilotami. Byla provedena nová železobetonová spodní stavba a nosná konstrukce. Nová nosná konstrukce obou mostů je tvořena monolitickým železobetonovým vetknutým obloukem. Rozšíření mostu na nosné konstrukci a na rovnoběžných křídlech bylo provedeno monolitickou železobetonovou konzolovou deskou. Při pohledu nové mosty vypadají stejně jako původní mosty.
Image preview Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice
Ing. František Stránský - Atelier SIS - Ing. Martina Stránská
Předmětem stavby bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zároveň zřízení točny MHD na křižovatce silnic III/15529 ulice Plavská a místní komunikace ulice Na Děkanských polích. Stavba řešila zřízení nové okružní křižovatky místo stávající křižovatky stykové, chodníky, autobusové zastávky MHD, osvětlení okružní křižovatky, překládku kabelů O2 Telefónica a.s., překládku silových kabelů EON a.s. a úpravu vegetačních ploch.
Image preview Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau - Přerov
FIRESTRA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Ing. Gabriela Šoukalová
Mostní objekt se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na železniční trati Hohenau - Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přmosťuje odlehčovací rameno řeky Dyje a převádí dopravu 2. tranzitního železničního koridoru, který je součástí "Severojižní magistrály". Předmětem rekonstrukce bylo odstranění technicky nevyhovujícího mostu v km 80,930 trati a zajištění požadované traťové rychlosti 160 km/hod. Tři po sobě jdoucí konstrukce v původním stavu byly nahrazeny mostem o jednom otvoru dle požadavku Povodí Moravy.
Image preview Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, SO 33-19-01.02 Louky nad Olší - Karviná, most v km 332.420 (REALIZACE)
FIRESTRA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. - Ing. Gabriela Šoukalová
Původní mostní objekt postaven roku 1959, kdy byla provedena přeložka trati i úprava koryta řeky Olše. Vzhledem k navýšení traťové rychlosti a prostorovému uspořádání nové polohy koleje byla nutná výstavba nového objektu. Stávající prostá pole plnostěnných nosníků s prvkovou mostovkou byly nahrazeny spojitou trámovou, ocelovou konstrukcí s průběžným kolejovým ložem. Nově je přemostění řešeno jako dva jednokolejové mosty o třech polích o rozpětí 22+60+22m. Vzhledem k šikmosti křížení a rozpětí polí je konstrukce navržena jako ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostředním polem vyztuženým obloukem. Spodní stavba nevyhovovala šířkovému uspořádání a ani zatížitelnosti novými NK a je rovněž nahrazena novou, společnou pro oba mosty. Stavba opěr a pilířů byla kompletně odstraněna a v jejich místech byla vybetonována nová železobetonová spodní stavba. Proti původnímu přemostění byl vynechán pilíř uprostřed koryta, který nebyl vhodným řešením z hlediska odtokových poměrům.
Image preview VIADUKTY PŘES ÚDOLÍ POTOKA HRABYŇKA (SO 206) A ÚDOLÍ POTOKA KREMLICE (SO 207)
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. - Prof. Ing. Jiří Stráský, DSc
Na silnici I/11 spojující Ostravu s Opavou byly postaveny dva velké ocelobetonové mosty u kterých jsou oba směry komunikace převáděny po jediné mostní konstrukci tvořené páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými trubkovými vzpěrami. Viadukty s rozpětími až 66 m a šířek 25,50 m jsou tvořeny ocelovým korytem a spřaženou betonovou deskou. Spřažená deska byla vytvářena postupně; nejdříve byly osazeny bednící prvky tvořené prefabrikovanými deskovými prvky, následně se vybetonovala monolitická deska. Funkce prefabrikovaných prvků při montáži a za provozu byla ověřena zatěžovacími zkouškami. Ocelová konstrukce obou viaduktů byla postupně montována za opěrami a následně byla vysunuta do projektované polohy.
Image preview Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Ing. Martin Mikula
V letech 2014-2015 proběhla celková rekonstrukce a intenzifikace úpravny Zaječí. Kapacita ÚV Zaječí před rekontrukcí byla 45 l/s. V rámci rekonstrukce a intenzifikace ÚV Zaječí proběhla rekontrukce původní linky ÚV Zaječí; byla provedena kompletní výměna technologických strojů a zařízení (vyjma linky vápenného hospodářství) a rekontrukce nádrží (homogenizační, sedimentační, nádrže otevřených pískových filtrů). Kapacita zrekontruované linky byla ponechána na 45 l/s. Stávající akumulace byla zrekonstruována, došlo k jejímu rozdělení na dva akumulační prostory o shodném objemu a armaturní komoru. V rámci rekontrukce stávající linky ÚV Zaječí byly vyměněny veškeré potrubní cesty a armatury. V rámci intenzifikace ÚV Zaječí byla vybudována nová technologická linka B s kapacitou 40 l/s; celková kapacita ÚV tedy byla navýšena na 85 l/s. Nová linka B je umístěna v nové budově sousedící se stávající úpravnou vody, na kterou technologicky navazuje. Součástí technologie nové linky B jsou aerační věže, nádrže čiřičů, otevřené pískové rychlofiltry s drenážním systémem. Pro linku B byla vybudována samostatná linka přípravy a dávkování vápna. Současně byly vybudovány dvě nové akumulační nádrže pitné vody a nově je také řešena likvidace kalů – byla zrušena stávající kalová pole a v rámci nové kalové linky byl instalován kalolis. Provoz stáavající i nové linky ÚV je automatizován. Na velín ÚV jsou kontinuálně přenášeny hodnoty měřených veličin monitorující chod ÚV a dále hodnoty z analyzátorů důležitých parametrů vody během výroby. Celková rekontrukce stávající linky A a výstavba nové linky B ÚV Zaječí probíhala za provozu tzn. Že po celou dobu realizace zakázky byla vyráběna pitná voda a dodávána do spotřebiště.
Image preview Točky nad Jáchymovem na silnici I/25
PONTIKA s.r.o. - Ing. Jan Procházka
Stručná anotace předmětu inženýrského návrhu: Stavba obsahuje rekonstrukci dvou nejkritičtějších toček silnice I/25. Lokalita se nachází v údolí a na svazích Jáchymovského potoka. Původní stav byl takový, že autobus při průjezdu točkou musel najet do protisměru a tím ohrožoval protijedoucí vozidla. Požadavkem bylo rozšíření obou toček tak, aby se co nejvíce přiblížily normovým ustanovením a vyhovovaly pro průjezd dálkového a linkového autobusu délky 15 m. Stavba měla náročné podmínky pro výstavbu v geologicky obtížném terénu, umocněné účinky historických důlních děl. Hlavními stavebními objekty jsou komunikace, stavebně náročné zárubní zdi, opěrná zeď s konzolou a sanace důlních děl.
Ověřovací kód
Image CAPTCHA