ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Cena ČKAIT veřejnosti

Vyberte stavbu, pro kterou chcete hlasovat zaškrtnutím políčka "Dát hlas". Dále vyplňte kontrolní kód pod seznamem staveb a klikněte na tlačítko "Odeslat hlas".

Image preview Parčík před budovou rektorátu
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava - doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Cílem bylo vytvořit reprezentativní a velkorysý prostor pro připomínku 100. výročí vzniku ČSR, které se v loňském roce připomínalo. Jedná se o volně přístupnou odpočinkovou zónu, která je přístupná pro studenty, zaměstnance a také obyvatele městské části Ostrava Poruba. Stavba řeší asanační zásahy do neperspektivní a nevyhovující zeleně, modelace terénu s obnovou travních porostů, novou výsadbu dřevin s ohledem na klimatické podmínky území a umístění mobiliáře, včetně odpočinkových zón propojených neformálním chodníkem. Symbolem pro tuto událost byla výsadba 10 kusů lípy srdčité, jakožto národního stromu. Vybraná lípa výročí je doplněna kamenem výročí. Podstatou stavby jsou rovněž modelace terénu, které symbolizují reliéfní členitost našich zemí a trasa neformálního chodníku, který symbolizuje toky řek. Tímto chce VŠB-TU podporovat vazbu veřejného prostoru MČ Poruby a (soukromo veřejného) prostoru kampusu – což je velmi zajímavé téma pro obě strany.
Image preview Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření
SUDOP PRAHA a.s. - Jaroslav Soumar
Projekt řešil snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském seřaďovacím nádraží. Hluk byl způsoben zejména vlakotvornými pracemi (rozřaďování nákladních vlaků) ve spojení s provozem kolejových brzd. Temto hluk byl několik let předmětem stížností obyvatel přilehlých bytových domů.
Image preview Lávka pro pěší přes Otavu v Písku
EXCON, a.s. - Ing. Vladimír Janata, CSc.
Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3m, které se setkávají pod úhlem na plošině na pilíři založeném v řece. Z pravého břehu (opěry O1) na pilíři překlenuje řeku lávka visutá asymetrická o délce 81,7m. Levá lávka zavěšená má rozpětí 46,7m. Přáním architekta bylo vzhledově nezatížit střed řeky a minimalizovat výšky pylonů.
Image preview Zastřešení zříceniny Kaple sv. Máří Magdalény na Malém Blaníku
ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl - Ing. Karel Sehyl
Navržené řešení spadá do kategorie původnosti řešení a funkčnosti řešení pro ochranu památek. Toto řešení je schválené a plně podporované NPÚ (pod č.j. NPÚ 321/93692/2015: „návrh zastřešení kaple, navržený v soudobé konstrukci nezávislé na obvodovém zdivu, směřující k oživení poutního místa, je třeba plně podpořit“). Hlavním účelem zastřešení je ochrana zdiva před atmosférickými vlivy a přitom zastřešení originálním způsobem zachovává strom rostoucí uvnitř kaple. Zastřešení kaple není v kontaktu se zdivem, pouze jej ze shora zakrývá a chrání - noli me tangere (nedotýkej se mě) - přeneseně ikonografické vyobrazení Ježíše Krista a Marie Magdaleny od renesančního malíře Antonia Allegri da Coreggio (znázorněno ve vizualizaci). Střední část zastřešení je navržena tak, aby se shora do kaple pronikalo světlo a památný strom měl dostatek vláhy. Zastřešení připomíná tvar křížové klenby a vnitřní prostor opticky uzavírá. Tvar střechy po geometrické stránce představuje průnik dvou válců na sebe kolmých s jehlanem s vrcholem dolů. Konstrukce střechy je nesena čtyřmi ocelovými sloupy. Už podle vizualizace toto řešení kapli vtiskuje ojedinělou atmosféru. Je to spojení zachovaného torza zříceniny s prvkem současné architektury. Plné zastřešení, i když pouze po obvodě kryjící zdivo kaple, vytvoří uzavřený a částečně i akustický prostor. Tato varianta splňuje základní podmínky: zachovává památný strom, chrání zdivo před povětrnostními vlivy a vytváří monument prostoru. Na zastřešení a opravu kaple je vypracována projektová dokumentace pro provedení stavby. Oprava kaple čeká na uvolnění finančních prostředků včetně dotací.
Image preview VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanálu
SMP CZ a.s. - Ing. Olgerd Pukl
Realizovaná rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla Labská spočívá v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry, které odpovídají požadavkům platných norem a vyhlášek a umožní spolehlivé převádění od průtoků minimálních do průtoků povodňových.
Image preview Bytový komplex Kaunicův dvůr, Slavkov u Brna
SKR stav, s.r.o. - Ing. Petr Durčák
Projekt je situován v severní části města Slavkov u Brna. V rámci bytového komplexu je navrženo v šestnácti sekcích 78 bytů v kategoriích 1+1 až 4+kk. Centrálním prvkem pobytového prostoru uvnitř zástavby je vodní plocha.
Image preview Rekonstrukce Aritma Aš - Na kulturní a vzdělávací centrum LaRitma
Projekční kancelář Beránek & Hradil - Ing. Ondřej Beránek
V rámci rekonstrukce zchátralého objektu bývalého závodu Aritma došlo ke kompletní rekonstrukci a znovunalezení nové funkce a to i včetně navazujícího okolí. V objektu jsou nově situovány kulturní sály města Aše, kde se pořádají koncerty, plesy, přednášky a společenské akce, dále sem byla přesídlena Základní umělecká škola. Okolí objektu slouží pro potřeby sálů, školy a obyvatel města. Budova je situována na vrchu spolu s rekonstruovanou budovou úřadu (původní knihovna), tak vytváří nové živé centrum města Aše - novou městskou akropoli. Symbolicky je tato akropole chráněna ocelovými věžemi, které symbolizují cimbuří hradeb, ochraňující kulturu a vzdělání v Aši.
Image preview Obytný soubor Corso Pod Lipami Řevnice
Deltaplan s.r.o. - Ing. Pavel Štěpán
Soubor 6 bytových domů a navazující veřejný prostor.
Image preview Vítězné náměstí - významné inženýrské dílo
Afutura s.r.o. - doc. Ing. akad. arch. Jiří Mojžíš
V současné době je Vítězné náměstí okružní křižovatkou. Automobilový provoz zabírá podstatnou část náměstí. Navrhujeme zvednutí křižovatky pomocí sloupů na estakádu, to zajistí plynulý automobilový provoz. Již nebude docházet ke křížení aut s chodci, otevírá se celý prostor náměstí, bez barier lze projít všemi směry. V prostoru nové kolonády lze trávit čas i za nepříznivého počasí. Významným prvkem návrhu je řešení zeleně. Každá část, segment náměstí má osobitý ráz. Plynulý automobilový provoz na náměstí a volný prostor pro chodce umožní plnohodnotné využití tohoto významného prostoru.
Image preview VD Šance - Převedení extrémních povodní stavba č. 5654
OHL ŽS a.s. - Ing. Michal Oulehla
Komplexní rekonstrukce vodního díla, především úpravy funkčních objektů tak, aby VD vyhovělo standardům pro posuzování bezpečnosti přehrad za povodní.
Image preview Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času, Trutnov
JIKA-CZ s.r.o. - Ing. Jiří Slánský
Záměrem bylo upravit a doplnit stávající objekt sportovní haly Na Nivách (č. p. 568) a vytvořit tak moderní, bezpečný, víceúčelový a originální objekt Střediska volného času Trutnov (SVČ Trutnov), který bude sloužit dětem, mládeži i další veřejnosti.
Image preview Most ev.č. 1536-1 před obcí Stříbřec přes Novou řeku
PRAGOPROJEKT a.s. - Ing. Jan Sýkora
Stavba se nachází v CHKO Třeboňsko a NKP „Rožmberská rybniční soustava“ nad Novou řekou, most veden jako národní kulturní památka. Původní most z roku 1924 s dlážděnou vozovkou o 9-i polích (6 dilat. celků), prosté nosníky a spojité nosníky o dvou polích, rozpětí polí 7,64-13,04 m, šikmost levá 85,38°. Délka mostu činí 97,16 m. Spodní stavba z lomového kamene plošně založená. Nosná konstrukce je žlb. rošt ze čtyř nosníků s proměnnou výškou s betonovou deskou a příčnými ztužidly. Most (hodnocení V-špatný) nebyl předtím nikdy rekonstruován, byl bez odvodňovačů a voda protékala dilatačními spárami k ocelovým úložným deskám, které přestaly plnit funkci ložisek. Z nosné konstrukce odpadávala krycí vrstva výztuže, byly patrné průsaky pracovními spárami, izolační systém nefungoval, byly patrné lokální kaverny z původní betonáže. Vyčnívající výztuž byla ale minimálně zasažena korozí. Podpěry mostu vykazovaly značnou mezerovitost zdiva. Vykloněná křídla mostu s trhlinami byla podchycena. Nosná konstrukce včetně deskového zábradlí byla zdvižena a očištěna, kompletně sanována s finální stěrkou a nátěrem. Spodní stavba byla přespárována, proinjektována a otryskána, doplněny nové kamenné prvky. Pěší a cykloprovoz byl převeden na souběžnou dočasnou lávku. Nové prvky jsou: systém odvodnění - mostní odvodňovače a odvodňovací trubky, spádovaná deska (spojená s roštem) pro řízený odtok vody opatřená natavovanou pásovou izolací, nové úložné prahy a závěrné zdi, nové mostní závěry a ložiska. Přínos řešení spočívá v zachování dopravní spojnice v cenném prostoru z hlediska životního prostředí, použití nejen moderních materiálů a postupů ( vč. repliky kamenných prvků) při záchraně památky včetně použití komplikované manipulace s konstrukcemi, aby byla rekonstrukce komplexní. Současně byl sklouben požadavek na zachování charakteru mostu v CHKO a NKP s požadavky na šetrný postup prací a ochranu životního prostředí. Takto most je funkční a provozovatelný i v režimu památkové ochrany.
Image preview Most v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružce
TOP CON SERVIS s.r.o. - Ing. Libor Marek, Ing. Ondřej Lojík, Ph.D.
Železniční most v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes vodní tok Hracholuské přehrady na řece Mži. Celková délka mostu včetně křídel je 208,4 m, rozpětí jednotlivých polí 7,0 m + 3x57,0 m + 10,5 m. Původní OK tvořila omezující překážku pro celou trať Pňovany - Bezdružice, a to jak z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti, tak i traťové rychlosti. Tuto ocelovou konstrukci již nebylo možné zachránit (zesílit resp. vyměnit prvnky), proto bylo rozhodnuto, v rámci rekonstrukce mostu, vyměnit tři ocelová pole a sanovat kamenné pilíře a krajní klenby. Tři vnitřní mostní pole o rozpětí 57,0 m byly navrženy příhradovou bezsvislicová konstrukce se zapuštěnou prvkovou mostovkou. Hlavní nosník má proměnný tvar se zvětšující se výškou do středu rozpětí. Požadavek místních obcí, aby most umožnil regulérní přechod chodců a cyklistů přes hluboké údolí přehrady byl vyřešen ocelovou lávkou šířky 2,0 m jednostranně přichycenou k dolnímu pásu hlavního nosníku.
Image preview Informační model Ejpovického tunelu - model skutečného provedení
Metrostav a.s. - Ing. Petr Svoboda
V rámci projektu modernizace III. Tranzitního železničního koridoru – modernizace trati Rokycany Plzeň byl zpracován BIM model skutečného provedení (As Built model) stavby Ejpovických tunelu. Tento model je určen pro správce stavby k provozním a údržbovým účelům. Model byl připraven s detailní podrobností základních prvků podle podrobného projednání s objednatelem a dohodnutého Plánu realizace BIM (BEP), protože běžně využívané stupně LoD (100 – 500) neumožňují přesně reagovat na potřeby objednatele, zobrazení a informační podrobnost modelu. Součástí BIM modelu As Built je stavební a technologická část, i provozní soubory. Model vznikal podle pokynu objednatele během provádění a dokončování stavby ve spolupráci zhotovitele a projektanta stavby. V současné době jde první BIM model skutečného provedení inženýrské stavby s technologickým vybavením v ČR.
Image preview Fotovoltaická elektrárna s akumulací teplárny Planá nad Lužnicí
TERMS a.s. - Ing.Tomáš Picek
Projekt řeší rozšíření stávajícího zdroje C-Energy o fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 520kWp a bateriové úložiště o celkové kapacitě 2,5 MWh a výkonu 4,0MW. Jedná se o unikátní spojení konvenčního zdroje tepelné a elektrické energie s obnovitelným zdrojem s akumulací. V kombinaci se stávající parní turbínou a plynovými motory je tak díky vysoce výkonným bateriím celý zdroj schopen poskytovat podpůrné služby přenosové soustavě v kategorii MZ5 (minutová záloha).
Image preview Dvoutrubka nahradila čtyřtrubkový rozvod v Zátkově budově České Budějovice
Ing. Jiří Šíma, projektová a inž. kancelář - Ing. Jiří Šíma
Technické řešení s využitím armatur a pohonů s možností elektronické komunikace mezi centrálním řízením a koncovými spotřebiči tepla a chladu, čímž lze snížit množství potrubních rozvodů a pevně udržet požadované teploty a vytápěných a chlazených místnostech. Ojedinělé a první realizace v České republice.
Image preview Stavební úpravy Sokolovny Černovice
A-Z EKO ateliér s.r.o. - Vladimír Líkař
Jedná se o změnu dokončené stavby s totožným účelem užití, v kategorii staveb pozemních trvalých. Rekonstrukce a přístavba vlastního objektu, který je součástí lokálně sekčního sportovně relaxa¨čního areálu města Černovice. Dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží je patrné z výkresové části zpracované projektové dokumentace. Po dokončení plánovaných stavebních úprav by měla stavba plnit funkci multifunkčního objektu občanské vybavenosti města Černovice a vymezených spádových oblastí. Předpokládaný záměr počítá s provozem celoročního restauračního zařízení, kulturně společenskou činností, zázemím pro část zájmových skupin a sportovních oddílů. Dispozice jednotlivých podlaží je doplněna provozně technickými prostory a sociálním zázemím.
Image preview Areál Knížecí cesta
novák architekti - Tomáš Novák - Tomáš Novák
Areál Knížecí cesta je souborem několika objektů a přilehlých teréních a sadových úprav v osadě Bližší Lhota na břehu lipenské vodní nádrže, na úpatí Šumavy. Ústředním motivem je bývalá schwarzenberská lesovna, která je kulturní památkou, a byla zrekonstruována s maximálním respektem ke stavbě i jejímu okolí. Do areálu dále patří drobný objekt nedaleké hájovny a novostavba wellness zasazená v louce. Areál slouží pro krátkodobé ubytování na místě zcela nekomerčním a stále trochu ukrytém masovému turismu.
Image preview Litoměřice - Revitalizace ulice Palachova
Projekce dopravní Filip s.r.o. - Ing. Josef Filip,Ph.D.
Kompletní rekonstrukce uličního prostoru s cílem zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu. Rozdělení funkčních ploch navrženo vhodnou kombinací materiálového a prostorového řešení.
Ověřovací kód
Image CAPTCHA