ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Profesní a etický řád

Verze pro tiskVerze pro tisk

Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i), § 25 odst. 4 písm. b) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) schválilo dne 25. 3. 2017 tento

PROFESNÍ A ETICKÝ ŘÁD
ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

 

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
 1. Tento profesní a etický řád upravuje práva i povinnosti a profesní i etické zásady autorizovaných osob a usazených registrovaných osob, a nestanoví-li Zákon, tento řád, popřípadě  vnitřní předpisy Komory výslovně jinak, rovněž tak osob hostujících, při jejich výkonu povolání na území České republiky (dále jen člen Komory), a to ve vztahu:
  1. ke společnosti,
  2. ke klientovi,
  3. k profesi,
  4. ke kolegům,
  5. ke Komoře.
ČÁST DRUHÁ
VZÁJEMNÉ VZTAHY

 
§ 2
Vztah ke společnosti
 1. Člen Komory odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které mu byla udělena autorizace nebo registrace.
 2. Člen Komory při výkonu vybraných a dalších odborných činností odpovídá za ochranu veřejného zájmu, respektuje přírodní a kulturní hodnoty a usiluje o vytváření kvalitních stavebních děl.
 3. Člen Komory je při výkonu vybraných a dalších odborných činností povinen dodržovat a dbát na dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména Zákona, řádů a vnitřních předpisů vydaných Komorou.
 4. Člen Komory, vykonávající svou profesi jako svobodné povolání, nesmí vykonávat činnosti nebo zaměstnání, při nichž by ohrozil nezávislost svého postavení.
 5. Člen Komory nesmí vykonávat činnost, při níž by vydával nebo se podílel na vydávání správních rozhodnutí, týkajících se výsledků jeho vlastní činnosti. Pro tato rozhodnutí nesmí zpracovávat ani odborná stanoviska nebo posudky.
 6. Člen Komory podporuje konání pouze regulérních soutěží a nesmí se jakkoliv vědomě podílet na vypsání neregulérní soutěže či se takové soutěže vědomě zúčastnit. Člen Komory, má-li takovou informaci, je rovněž povinen upozornit Komoru na konání soutěží s prvky neregulérnosti.
 7. Autorizované osoby a rovněž tak registrované osoby usazené jsou povinny označovat dokumenty, související s výkonem vybraných činností, otiskem razítka se státním znakem České republiky (dále jen autorizační razítko), vlastnoručním podpisem a datem vystavení v souladu s pravidly pro používání razítka vydanými Komorou; registrované osoby hostující pak vlastnoručním podpisem, registračním číslem, pod kterým jsou vedeny na seznamu registrovaných osob, a datem vystavení. Takto označené dokumenty jsou pro úřední účely veřejnými listinami.
 8. Člen Komory je povinen vést deník autorizované osoby vydaný a evidovaný v listinné podobě Komorou (dále jen Deník) jako chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem a dodržovat pravidla stanovená Komorou pro používání razítka obsahující i pravidla pro vedení Deníku.
 9. Člen Komory je povinen k zajištění výkonu vybraných činností, přesahujících rozsah oboru, pro který mu byla autorizace udělena, zajistit spolupráci osoby s autorizací v příslušném oboru.
§ 3
Vztah ke klientovi
 1. Člen Komory chrání zájmy svého klienta, vykonává práce na zakázce s vysokým profesionálním úsilím a na odpovídající úrovni s cílem zajistit vysokou kvalitu díla.
 2. Člen Komory musí podřídit svůj osobní zájem oprávněnému zájmu klienta. Pokud by došlo ke střetu těchto zájmů, nebo pokud by klient uplatňoval požadavky, které jsou v rozporu s ustanoveními tohoto řádu, je člen Komory povinen klienta o tom neprodleně vyrozumět a nedojde-li k nápravě, od zakázky odstoupit.
 3. Jednání s klientem jsou důvěrná a jím poskytnuté informace nesmí být bez jeho souhlasu použity při jiné zakázce nebo činnosti. O skutečnostech týkajících se klienta zachovává člen Komory mlčenlivost.
 4. Člen Komory je povinen mít nejpozději při započetí výkonu své činnosti uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídajícím rozsahu; dále je povinen předem informovat klienta o rozsahu svého pojištění, pokud si to klient vyžádá.
 5. Člen Komory je povinen předcházet vzniku rozporů s klientem, zejména včasným a úplným sjednáním smluvních podmínek.
 6. Člen Komory má nárok na přiměřenou odměnu za provedené výkony.
 7. Člen Komory nesmí bez předchozího souhlasu klienta pověřit zpracováním zakázky jinou osobu, kromě svých zaměstnanců. Může však zadat části zakázky jako subdodávku, pokud si ponechá řízení a koordinaci práce.
 8. Člen Komory je v pozici projektanta stavby povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další projektanty autorizované v příslušném oboru či specializaci, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

 

§ 4
Vztah k profesi
 1. Člen Komory s veškerou odpovědností přispívá k šíření dobrého jména profesí ve výstavbě.
 2. Člen Komory při výkonu svého povolání:
  1. dbá na dodržování společenských, profesních a etických pravidel,
  2. vyvaruje se jednání, které by ohrozilo nebo znevážilo ve společnosti profese ve výstavbě,
  3. vyhýbá se nekalé soutěži,
  4. nepoužívá klamavou reklamu,
  5. nezamlčuje podstatné skutečnosti, zjištěné při zpracování zakázky,
  6. nevydává odborné stanovisko a nezpracovává projektovou dokumentaci bez důkladné znalosti řešené problematiky.
 3. Člen Komory se průběžně a trvale odborně vzdělává, sleduje odborné informace o vývoji profesí ve výstavbě jako celku a zejména o oboru, pro který mu byla udělena autorizace, doplňuje své vědomosti a zvyšuje svou kvalifikaci. Totéž vyžaduje od svých zaměstnanců.
 4. Člen Komory nesmí přijímat zakázky, funkce a jiné závazky neslučitelné s výkonem vybraných činností. Pokud by se svými jinými aktivitami vystavil střetu zájmů, či nevykonává-li ze závažných a prokazatelných důvodů výkon profese ve výstavbě, může požádat Komoru o pozastavení autorizace.

 

§ 5
Vztah ke kolegům
 1. Člen Komory nesmí poškodit přímo nebo nepřímo svého kolegu, neprovádí neobjektivní kritiku a ovlivňování ve svůj prospěch. Tím není dotčeno právo zhotovovat zejména odborné posudky, expertizy a recenze prací svých kolegů.
 2. Člen Komory nepřevezme rozpracovanou zakázku bez vědomí jejího předchozího zhotovitele.
 3. Člen Komory je povinen uvádět na dokumentaci jména spoluautorů, kteří se na ní podíleli, a uvést jmenovitě části dokumentace, které zpracovali.
 4. Členové Komory si poskytují navzájem odborné konzultace, zvláště v těch případech, kdy je to v zájmu či přáním klienta.
 5. Člen Komory se vyvaruje poškozování kolegů nepřiměřeně nízkými cenovými nabídkami, které jsou v rozporu s platnými obecně závaznými předpisy, dobrými mravy a etikou.
 6. Člen Komory, jestliže se zřetelem na svůj poměr k věci, k účastníkům, nebo k jejich zástupcům dospěje po zvážení k závěru o své podjatosti, odmítne účast na jednání, na zpracování odborných posudků či jakoukoliv jinou související odbornou činnost, která by mohla být jeho podjatostí dotčena.

 

§ 6
Vztah ke Komoře
 1. Člen Komory a Komora se vzájemně respektují.
 2. Zapojení řádných členů Komory do činnosti v rámci Komory, orgánů a pracovních skupin Komory je základním právem člena Komory.
 3. Člen Komory požívá veškerých práv, která mu plynou ze Zákona, řádů a dalších vnitřních předpisů Komory. Je oprávněn využívat všechny placené i neplacené služby poskytované Komorou a má právo na smírčí řízení.
 4. Člen Komory je povinen v celém rozsahu plnit veškeré povinnosti tak, jak mu je ukládá Zákon a rovněž tak plně respektovat veškerá ustanovení řádů a vnitřních předpisů Komory, jakož i obecně závazných právních předpisů.
 5. Vůči Komoře je člen Komory zejména povinen:
  1. řádně a včas do posledního dne měsíce března běžného roku uhradit na účet Komory členský příspěvek ve výši stanovené Shromážděním delegátů Komory,
  2. do 15 dnů oznámit oblastní kanceláři Komory, u které je evidován, všechny změny, mající vliv na výkon vybraných činností nebo vedení zákonem určené evidence, především ztrátu Deníku, změnu adresy, změnu kontaktní adresy, změnu e-mailové adresy, změnu způsobu výkonu činnosti, ukončení aktivní činnosti, případně informaci o zahájení trestního řízení proti němu samému,
  3. na výzvu disciplinárních orgánů Komory předložit ve stanoveném termínu a na stanoveném místě ke kontrole svůj Deník. Vydání náhradního Deníku Komorou, v případě jeho ztráty autorizovanou osobou, je zpoplatněno. Výši jednotného poplatku stanoví představenstvo Komory.
  4. předložit disciplinárním orgánům Komory činným v disciplinárním šetření a disciplinárním řízení, tedy dozorčí radě Komory, stavovskému soudu Komory a představenstvu Komory veškeré vyžádané podklady, jejichž obsah považují tyto orgány za významný pro zjištění skutkové podstaty věci a zajištění spravedlivého rozhodnutí o disciplinárním provinění,
  5. dostavit se na písemné vyzvání disciplinárních orgánů Komory k jednání v určený čas a na určené místo,
  6. plně respektovat pravomocné rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření.
 6. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
 7. Komora pozastaví opakovaně autorizaci autorizované osobě, která o to písemně požádá. Pokud tato skutečnost nastane dříve než po uplynutí jednoho roku od posledního obnovení autorizace, podléhá její opakované pozastavení administrativnímu poplatku. Výši jednotného poplatku stanoví Představenstvo Komory.
 8. Při ukončení aktivní činnosti, spojené s písemným vzdáním se autorizace, je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní resp. regionální kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy došlo ke vzdání se autorizace.
 9. Má-li na základě stížnosti nebo kontroly deníku autorizované osoby Komora pochybnost o kvalitním výkonu vybraných činností členem Komory, může provést jejich kontrolu.
 10. Komora zachází s údaji o svém členu jako s důvěrnými a nesmí je bez jeho souhlasu poskytovat třetím osobám. Komora smí bez souhlasu člena sdělit pouze jeho jméno, obor či specializaci a číslo autorizace, informaci o pozastavení či odejmutí autorizace a kontaktní adresu.
 11. Komora je povinna vést disciplinární řízení proti svému členovi, u kterého existuje důvodné podezření z porušení obecně závazných právních předpisů, Zákona, řádů nebo vnitřních předpisů Komory, popřípadě rozhodnout o uložení disciplinárního opatření. O uložení disciplinárního opatření je Komora oprávněna informovat stěžovatele, jehož podání bylo podkladem pro zahájení disciplinárního šetření a následně pro podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení, a pokud si takový stěžovatel tuto informaci u Komory písemně vyžádá.
 12. Informaci o odejmutí nebo pozastavení autorizace je Komora povinna uveřejnit tak, aby byla k dispozici členům Komory a příslušným orgánům státní správy.
 13. Komora je povinna reagovat na oprávněné podněty člena Komory.

 

ČÁST TŘETÍ
OSTATNÍ USTANOVENÍ
§ 7
 1. Ke dni účinnosti tohoto řádu se ruší původní řád ze dne 21. března 2015.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 25. března 2017.