ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 11/2018 ze zasedání výboru Oblasti Praha ze dne 3.12.2018

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni:
Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Jan Bořek, Ing. Jaroslav Jelínek, Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Milan Komínek, Ing. Olgerd Pukl, Ing. Marek Novotný, Ph.D., Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Michael Trnka ml., CSc., Ing. Lenka Wiatrová
Omluveni:
Ing. Eva Patáková, Ing. Vladimíra Špačková
Zahájení jednání
 • Ing. Bukovský přivítal přítomné a zahájil jednání podle rozeslaného programu
       1.  Kontrola úkolů
3/2016
Ing. Bukovský – spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT – je před podpisem smlouvy s firmou, která vytvoří nový web komory; cena cca 0,5 mil. Kč
14/2018
členové výboru – návrh programu do pozvánky na valnou hromadu 2019; úkol splněn
16/2018
členové výboru – návrhy nových delegátů; úkol splněn
17/2018
Ing. Wiatrová – objednání pravítek s potiskem, propisek, AV techniky, občerstvení na VH; úkol splněn
18/2018
členové výboru – návrh komise návrhové, mandátové a volební; úkol splněn
19/2018
členové výboru – DPP, faktury za práci ve výboru v 2.pol.2018; úkol splněn
 
2.  Rozdělení trvalých úkolů/oblastí činnosti členům výboru (oblasti odpovědnosti), náměty pro   autoritu – na příštím jednání
 
3.  Příprava valné hromady oblasti dne 15.1.2019
 • dárky pro členy – plastová pravítka s lupou 15 cm s potiskem a logem ČKAIT byly doručeny s chybou v tisku; vráceno k opravě v rámci reklamace
 • občerstvení – schváleno výborem a včas objednáno
 • Ing. Synek a Ing. Keim budou mít příspěvek na VH; Ing. Synek o BIMu a Ing. Keim o normách
 • výbor odsouhlasil pozvánku na VH
 • valná hromada oblasti je připravena
       4.  Návrh komise – návrhová, mandátová, volební
 • výbor navrhuje – komise mandátová – Ing. Jan Bořek, In. Libor Pokorný, Vlastimil Šmejkal, Ing. Karel Blecha
 • komise návrhová – Ing. Vladimíra Špačková, Ing. Marie Večeřová
 • komise volební – Ing. Marek Novotný, Ph.D.  
        5.  Delegáti a náhradníci na Shromáždění delegátů
 • členové výboru navrhli nové delegáty a náhradníky delegátů na Shromáždění delegátů, které se bude konat v sobotu 30.3.2019
 
6.  Příprava výroční zprávy oblasti za rok 2018
 • členové výboru odsouhlasili koncept výroční zprávu oblasti Praha za rok 2018
         7. Plán činnosti výboru oblasti na rok 2019
 • členové výboru navrhli plán činnosti oblasti Praha na rok 2019
         8. Aktiv provádění (realizace) staveb
 • Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. měl schůzku 12.11. s předsedou Ing. P. Křečkem ohledně vzniku nového aktivu; rozešle výboru návrh plánu činnosti aktivu
         9. Informace ze zasedání předsedů dne 21.11.2018 – Ing. Bukovský
 • distribuce potvrzení o pojištění na roky 2019-2021 bude e-mailem
 • opatření kvůli zavedení GDPR – na seminářích a akcích ČKAIT, kde se pořizuje foto či audio či video záznam, je nutné o tom na vstupu vyvěsit informační text a také si pořídit fotografii jako důkaz
 • paní Báčová – příprava spisového a skartačního řádu ČKAIT
 • ČKAIT bude mít vlastní Twitter
 • projekt Česká a slovenská stavba století byl kladně hodnocen; 2019 bude několik výstav
 • návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2019
 • 4.4.2019 bude konference Statika Plzeň 2019
 • e-learningové kurzy – budou akreditovány 1 bodem; komora plánuje spuštění vlastního elektronického vzdělávání
 • do 31.12.2018 se odevzdávají Čestná prohlášení k VI. běhu celoživotního vzdělávání 2016-2018; 2019-2021 bude VII. běh celoživotního vzdělávání – přihlašování do 31.3.2019
 • připravované odborné exkurze IC ČKAIT s.r.o. v roce 2019 – Egypt, Bratislava, Belgie, Vídeň
 
      10. Rozpočet OK Praha
 • členové výboru se seznámili s čerpáním rozpočtu oblasti Praha v roce 2018
 • Ing. Bukovský informoval, že oblast Praha zřejmě překročí v prosinci rozpočet na odbornou činnost a požádal o navýšení limitu na rok 2019
 
      11.  Různé
 • Ing. Bukovský představil nového člena výboru Ing. Olgerda Pukla, který byl zvolen na valné hromadě oblasti Praha dne 16.1.2018 jako 2.náhradník
 • Ing. Bukovský informoval o rekodifikaci stavebního práva – byly vytvořeny 4 skupiny na ČKAIT; MMR předalo ČKAIT objednávky na čtyři analýzy; Ing. Bukovský je vedoucí 1 skupiny
 • Ing. Keim – agentura ČAS – problém sehnat na připomínkování norem odborníky; Ing. Bukovský navrhuje, aby ČKAIT měla vlastního odborníka na sledování normotvorby, který vše zajistí
 • výbor navrhuje, aby Ing. Bukovský jmenoval Ing. Komínka na Magistrát hl. m. Prahy jako zástupce oblasti ČKAIT Praha ve skupině technického řešení mostů
 • Ing. Bukovský informoval o rozhodnutí Komise celoživotního vzdělávání ČKAIT, že semináře o délce 2-4 hodiny budou akreditovány 0,5 bodem
 • celoživotní vzdělávání VI. běh 2016-2018 – výbor odsouhlasil, že každý člen přihlášený k individuální formě vzdělávání dostane Certifikát o absolvování, pokud odevzdá Čestné prohlášení
 • Ing. Marek Novotný, Ph.D., bude mít přednášku v březnu 2019 na SPŠS Josefa Gočára v rámci spolupráce se středními školami
 • Ing. Synek informoval o spolupráci s CzBIM a agenturou ČAS
 
      12. Další řádné jednání výboru oblasti bylo stanoveno na 14.1.2019 od 16.30 hod.
Úkoly:
 
3/2016
– spolupracovat na úpravě webových stránek ČKAIT
Ing. Bukovský
T: stálý
5/2016
– aktivní spolupráce se SŠ Dušní
Ing. Trnka ml., CSc.
Ing. Patáková
T: stálý
6/2016
– plnění návrhů spolupráce se SŠ Kladno
Ing. Špačková
T: stálý
27/2016
– spolupráce se SŠ Kolín
Ing. Bořek
T: stálý
6/2018
– péče a spolupráce se školami
Ing. Novotný, Ph.D.
T: stálý
7/2018
– technická politika a BIM
Ing. Synek, Ph.D.
T: stálý
8/2018
– spolupráce s ČSSI
Ing. Trnka ml., CSc.
T: stálý
9/2018
– spolupráce s agenturou ČAS
Ing. Keim, CSc.
T: stálý
10/2018
– spolupráce s IPR Praha
Ing. Komínek
T: stálý
20/2018
– žádost na Magistrát hl. m. Prahy – Ing. Komínek jako zástupce ČKAIT ve skupině pro technické řešení mostů
Ing. Bukovský
T: leden 2019
 
Předseda konstatoval, že program jednání výboru OK Praha byl vyčerpán, poděkoval přítomným za účast na jednání 11. schůze výboru a s úsměvem ji ukončil.
 
Zapsala: Ing. Wiatrová
Schválil: Ing. Bukovský