Zápis č. 4/2017 ze zasedání představenstva 2. a 3. června 2017 | ČKAIT
ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 4/2017 ze zasedání představenstva 2. a 3. června 2017

Verze pro tiskVerze pro tiskDatum a začátek jednání: 2. – 3. června 2017, 14:00 hodin.
Místo konání: zasedací místnost, hotel Avanti, Brno.
Přítomni:
představenstvo: Ing. Pavel Křeček; Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; Ing. Martin Mandík; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA – omluven; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek

dozorčí rada: Prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – omluven
stavovský soud: Ing. Jan Korbel
autorizační rada: Ing. Miroslav Najdekr, CSc.
kancelář Komory: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.
ekonomický mandatář: Ing. Ladislav Motyčka

Průběh jednání, přijaté závěry:
 1. Kontrola a schválení zápisu z 20. 4. 2017
  Představenstvo schvaluje zápis z 20. dubna 2017 bez připomínek.

 2. Kontrola úkolů
  U1703-1 – Ing. Křeček – projednat s ministerstvy zástupce do AR – Ing. Fialová domluvena na MPO, nominační list odejde v příštím týdnu – úkol splněn.
  U1703-2 – Vedoucí komisí – předložit návrh nového složení komise – viz bod č. 10 zápisu – úkol splněn.
  U1703-3 – Prof. Materna – zpracovat požadavek ECEC – stanovisko k užívání norem – úkol trvá.

 3. Stav autorizací a žádostí
  Stav autorizací a termíny slibu. Na místě předložená písemná informace k 31. 5. 2017 byla vzata na vědomí:
  celkemPrahaBrno
  Členů306621975110991
  žádostí379263116
  usazené AO 219
  hostující 25
  Termíny slibů v Praze jsou 27. 6. 2017, 2. 11. 2017, 5. 12. 2017. Termíny slibu v Brně jsou 23. 6. 2017, 8. 12. 2017. Informace byla vzata na vědomí.

 4. Ekonomický blok
  4.1 Schválení hospodářského výsledku ČKAIT za rok 2016
  Na jednání byl předložen návrh daňového přiznání ČKAIT za rok 2016 k projednání a schválení. Do konce června 2017 bude daňové přiznání podáno na Finanční úřad v Praze.
  Výsledné hospodaření ČKAIT:
  náklady celkem90.555 tis. Kč
  výnosy celkem95.277 tis. Kč
  hospodářský výsledek4.722 tis. Kč
  daň1.378 tis. Kč
  výsledek hospodaření po odečtu daně3.344 tis. Kč
  Oblasti hospodařily v rámci stanoveného limitu předepsaných výdajů a žádná nepřekročila částky stanovené rozpočtem.
  Představenstvo schvaluje výsledky hospodaření ČKAIT za rok 2016 a předložené daňové přiznání – R1704-1 – [14-0-0] [pro-zdržel se-proti]. Představenstvo rozhodlo převést dosažený čistý zisk na účet nerozděleného zisku – R1704-2 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti]. Ekonomická komise ČKAIT ve spolupráci s daňovým poradcem a ekonomickým mandatářem připraví návrh, jak je možné s dosahovanými zisky nakládat – U1704-1 – Ing. Mráz.

  4.2 Průběžné hospodaření ČKAIT v roce 2017
  Ing. Motyčka, ekonomický mandatář, předložil všem účastníkům jednání přehled průběžného hospodaření ČKAIT k 30. 4. 2017 a porovnání se schváleným rozpočtem ČKAIT na rok 2017. Dosavadní výsledky hospodaření odpovídají sledování podle rozpočtu.

  4.3 Příprava rozpočtu ČKAIT na rok 2018
  Bylo zahájeno zpracování návrhu rozpočtu ČKAIT na rok 2018. Příjmová část předpokládá pravidelný mírný nárůst, související s přibývající členskou základnou. Můžeme díky tomu bez navyšování poplatků členů krýt výdaje. K dnešnímu dni jsou připraveny i návrhy výdajů středisek kanceláře ČKAIT v roce 2018.
  Kapitola rozpočtu, týkající se výdajů oblastí, zůstane na rok 2018 pravděpodobně ve stejné výši jako v roce 2017 v části týkající se odborných činností.
  Představenstvo doplnilo výdaje v kapitolách a položkách týkajících se odborných činností, práce Dozorčí rady, Autorizační rady a Stavovského soudu.

 5. Schválení hospodářského výsledku IC ČKAIT, s.r.o. za rok 2016
  IC ČKAIT, s.r.o. hospodařilo v roce 2016 úspěšně.
  Výsledné hospodaření IC ČKAIT, s.r.o.:
  náklady celkem19.967 tis. Kč
  výnosy celkem20.608 tis. Kč
  hospodářský výsledek641 tis. Kč
  daň140 tis. Kč
  výsledek hospodaření po odečtu daně501 tis. Kč
  V porovnání s hospodařením roku 2015 došlo k výrazné změně v celkovém obratu vlivem převedení hospodaření s časopisem Stavebnictví pod IC ČKAIT, s.r.o. Představenstvo ČKAIT projednalo a schválilo v roli valné hromady výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o. za rok 2016 – R1704-3 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti]. Dále představenstvo ČKAIT rozhodlo nerozdělovat dosažený zisk a převést jej na účet nerozděleného zisku – R1704-4 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti].

 6. Časopisy ČKAIT
  Vydáváme tři časopisy: Z+i, předseda redakční rady Ing. Loukota, šéfredaktorka Ing. Kohoutová; časopis Stavebnictví, předseda redakční rady Ing. Trnka, šéfredaktorka Ing. Dušková; ESB: šéfredaktorka Ing. Kohoutová, vychází čistě elektronicky, je ve ztrátě, proto je otázka zda ho vydávat nebo ne. Partneři se nechtějí za současných podmínek finančně spolupodílet. Návrh nového složení redakční rady: Materna, Kabele, Vaverka, Šubrt, Báčová, Smola – R1704-5 [13-1-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Do konce roku vydat 2 čísla, na které přispěje Komora – R1704-6 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Partneři mají čas se vyjádřit, zda se v dalším roce budou spolupodílet.

  Časopis Stavebnictví – Ing. Zídek navrhuje od příštího roku po zhodnocení nákladů roku 2017 změnit smluvní podmínky a snížit finanční příspěvek Komory. Představenstvo pověřuje Dozorčí radu IC k rozboru nákladů časopisu Stavebnictví – U1704-2 – Ing. Mráz.

  Zprávy a informace vycházejí 5x ročně, vycházejí v nové elektronické podobě na doméně zpravy.ckait.cz. Předloženo nové složení redakční rady – R1704-7 [14-0-0] ] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Představenstvo souhlasí s počtem do 40 stran a 5x ročně – R1704-8 [14-0-0] ] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Představenstvo pověřuje Dozorčí radu IC k rozboru nákladů časopisu Zprávy a informace – U1704-3 – Ing. Mráz.

  Redakční rada časopisu Inženýrská komora schválila návrh staveb a jedná s potenciálními autory (Ještěd, Pražské metro, Vltavská kaskáda, JE Temelín, Nuselský most, Baťův Zlín, Žďákovský most, Vítkovické železárny). Almanach k 25. letům ČKAIT – autoři své podklady zaslali. Chystá se hlasování veřejnosti o nejpopulárnějších 10 stavbách pro publikaci Nejúspěšnější stavby 100 let Československa.

 7. Ceny za projekty
  Uskutečnilo se jednání s Ing. Zárubou, zaměstnancem krajského stavebního úřadu. Vyvinul systém, který umí spočítat cenu projektových prací a inženýrských činností. Doplnil globální ceny i metodiku SFDI. Systém je velmi pěkně propracovaný s odkazy na právní předpisy. Zvažuje doplnění personalizace a ukládání individuálních kalkulací. Systém běží na adrese www.cenyzaprojekty.cz

 8. Investice Sokolská 15
  Představenstvo pověřuje komisi zahájit činnost k výběru zhotovitele dokumentace na stavební úpravy budovy v Sokolské 15.

 9. Společné stanovisko MMR a ČKAIT
  Již podruhé je potvrzeno MMR, kdo je projektant a kdo je hlavní projektant. Máme potvrzeno: autorizovaný technik má oprávnění vypracovat dokumentaci/projektovou dokumentaci vymezenou v přílohách č. 1 - 6 vyhlášky o dokumentaci staveb, jestliže celá přísluší jeho oboru, v ostatních případech vypracovávat pouze příslušné části dle jeho oprávnění v oboru autorizace, resp. specializace. Společné stanovisko je zveřejněno na webových stránkách Komory.

 10. Schválení složení komisí ČKAIT
  Pojišťovací komise připraví pro zářijové jednání návrh seznamu pojišťovacích makléřů, kteří budou osloveni při vypsání výběrového řízení na pojišťovacího makléře pro rok 2018 a další – U1704-4 – Ing. Pejchal.
  Vedoucí komisí zaslali nové složení: představenstvo schvaluje předložená a doplněná složení komisí – R1704-9 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

 11. Odvolací řízení
  Výtah týkající se odvolacího řízení je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

 12. Různé, informace z jednání
  Ing. Zídek informoval o výsledcích celostátní finále soutěže studentů středních průmyslových škol a středních odborných škol stavebních. Platí, že finále proběhne pod garancí MPO, FSv ČVUT, ČKAIT a ČSSI. Členové vítězného družstva budou přijati na FSv ČVUT bez přijímací zkoušky. Regionálního resp. krajského kola se musí účastnit alespoň tři různé školy. Do finále soutěže roku 2018 mohou přihlásit potenciální vítěze svých regionálních příp. krajských soutěží roku 2018 výhradně jejich organizátoři, a to nejpozději do 30. listopadu roku 2017. Dále informoval o pořádání sympozia industriální stopy – exkurze po drobných a zapomenutých industriálních památkách. Informoval o odborné exkurzi do zrekonstruovaného kláštera v Teplé s odhalením desky J. W. Goetha.

  Ing. Drahorád informoval o diskuzi na aktivu statiků o překrývání oborů. Předložil návrh na úpravu přesahů autorizovaných oborů zejména ve vazbě na navrhování nosných konstrukcí tj. především přesahy jednotlivých oborů do oboru statika a dynamika staveb. Ing. Najdekr informoval, že tento problém bude projednávat AR na dalším jednání. Představenstvo doporučuje ponechat současný stav a informaci přenést do vzdělávání v jednotlivých oborech. Dále informoval o rozpracovaném konceptu o možnosti kontroly projektové dokumentace ze strany investorů, na dalším jednání představí více. Doporučuje připomínkovat technické normy, zejména je problém s evropskými normami, které se přejímají bez překladu. Předseda pověřuje aktivy k větší aktivitě v připomínkování norem ve spolupráci s technickou komisí.

  Ing. Zdařilová informovala o činnosti komise Stavby roku. Počet přihlášených staveb byl počátkem června nízký, vyhlašovatel oslovil kraje k získání dalších staveb. 7. září je nominační večer, 5. října bude v Betlémské kapli slavnostní vyhlášení soutěže.

  Ing. Hladík představil katalog PRESTA 2014 – 2016. Vyhlašovatelem je OP ČSSI, OK ČKAIT a SPS Jihočeského kraje. Přihlášených bylo 45 staveb, 13 projektů studentů. Vyhlášeno bylo 5 ocenění PRESTA a jedno INSPIRA/PRESTA.

  Ing. Motyčka představil návrh změny směrnice S5 Odměna za ztrátu času - R1704-12 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno.

  Ing. Mráz informoval o koncepci o vysokorychlostním spojení, kterou za ČKAIT připomínkoval. Dále informoval o vyhlášení soutěže Česká dopravní stavba roku, bude 15. 6. v Betlémské kapli. Dále informoval o dalším jednání ekonomické komise, bude 16. 8. v Praze za účasti místopředsedů.

  Ing. Křeček informoval o jednání s ředitelem odboru strategie Ministerstva dopravy ČR Ing. Sosnou. Informoval o jednání na Ministerstvu kultury, jednání bylo o standardech a následně o studii proveditelnosti. Informoval o setkání V4 v Zaječí 6. – 7. října. Delegace – Křeček, Materna, Pater, Mráz.

  Ing. Špalek informoval o soutěži stavba roku Plzeňského kraje. Komise ZZVZ připravuje metodiku pro zadávání zakázek. Ing. Špalek bude zastupovat Komoru na MMR ČR.

  Ing. Pater informoval o jednání ediční rady a rady pro podporu rozvoje profese, je připraven nový ediční plán.

  Ing. Špačková informovala o účasti na valné hromadě Komory požární ochrany. Informovala o malém aktivu pozemní stavby s účastí odborníků na BIM. ČKAIT má zájem na dalším posílení spolupráce s Odbornou radou pro BIM (CzBIM) formou přidruženého členství. K tomu pověřuje Aktiv PS k delegování zástupců ČKAIT do jednotlivých pracovních skupin CzBIM a k pravidelnému podávání informací o vývoji v této oblasti Představenstvu ČKAIT.

  Prof. Kabele informoval o povinnosti u budov nad 350 m2, mají být s téměř nulovou spotřebou energie. Informoval o článku Ing. Petlacha o BIM v časopisu Stavebnictví. Informoval o výjezdním zasedání komise do centra ÚTAM AV ČR a jejich větrného tunelu.

  Ing. Vaverka informoval o návštěvě MŽP ČR, jednání o dotačních titulech. Byl na Úřadu vlády, kde projednávali návrh zákona o lobismu.

  Ing. Mandík informoval o vyhlášení stavby roku Ústeckého kraje. Dále informoval o podpoře vysokorychlostních tratí v aktivu dopravních staveb. Předložil žádosti o záštitu - Křižovatky architektury, FOR ARCH 2017 a souběžné veletrhy, Dřevostavby 2018 a Střechy Praha, Řemeslo Praha, Solar Praha, Purpo Praha - R1704-13 [14-0-0] [pro-zdržel se-proti] – schváleno. Předseda poděkoval za uspořádání odborné náplně při plavbě po Labi z Ústí do Drážďan.

  Ing. Pejchal informoval o pojištění a škodních událostech ze zprávy, kterou připravil pojišťovací makléř. Škodní průběh vč. připojištění je 66,25 %. Dále informoval o počtu přihlášených ke zvýšenému skupinovému pojištění.

  Ing. Hnízdil informoval o delegaci ÚNMZ Bosny a Hercegoviny se žádostí návštěvy ČKAIT. Informoval o možnosti uspořádat přednášku arch. Jiřičné – představenstvo požaduje konkrétnější údaje, kde přednáška bude, pro kolik členů, téma přednášky, cenu letenky.


Přehled úkolů: U1703-3 - Prof. Materna - Zpracovat požadavek ECEC – stanovisko k užívání norem. - 14.9.2017
U1704-1 - Ing. Mráz - Ve spolupráci s daňovým poradcem stanovit pravidla pro rozdělení zisku ČKAIT a IC ČKAIT s.r.o. - 14.9.2017
U1704-2 - Ing. Mráz - Rozbor nákladů časopisu Stavebnictví. - 14.9.2017
U1704-3 - Ing. Mráz - Rozbor nákladů časopisu Zprávy a informace. - 14.9.2017
U1704-4 - Ing. Pejchal - Připravit návrh seznamu pojišťovacích makléřů pro výběrové řízení. - 14.9.2017

Následující zasedání: 14. 9. 2017, 23. 11. 2017

Zapsal: Ing. Hnízdil
Verifikoval: prof. Materna, Ing. Loukota
Schválil: Ing. Křeček