ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis č. 6/2018

Verze pro tiskVerze pro tisk

Zápis č. 6/2018
ze schůze výboru OK ČKAIT Ostrava konané dne 7. 6. 2018

Přítomni: Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Marta Bílková, Ing. Ladislav Čech,
Ing. Petr Dospiva, Ph.D., Ing. Vít Hudeček, Ing. Petr Bura,
Ing. Jaroslav Gilar, Dr. Ing Tomáš Novotný, Ing. Vlastimil Šmiřák

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru
Zápis ze schůze výboru konané dne 3. 5. 2018 byl schválen s připomínkami, závady odstraněny.

2. Celoživotní vzdělávání autorizovaných osob
 Realizované akce
• Seminář na téma „ Ochrana staveb proti radonu “ se uskutečnil 16. 5. 2018 v DTO Ostrava Mar. Hory. Odborný garant: prof. Ing. Martin Jiránek, CSc z ČVUT Praha. Semináře se zúčastnilo celkem 62 osob. Seminář byl účastníky hodnocen velmi kladně
 Připravované akce
• Seminář na téma „ Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ je připravován na 18. 6. 2018 v DTO-malý sál a následně 25. 6. Ve školící místnosti Ostravia, a. s. Odborný garant: JUDr. Eva Kuzmová. K dnešnímu dni je přihlášeno celkem 138 osob

Akce na 2. pololetí, které byly zaslány k akreditaci, byly akreditovány a jsou již uveřejněné na webu v termínové listině pro možnost přihlášení.

3. Spolupráce s VŠB- TU Ostrava
Promoce na FBI se uskuteční 20. 6. 2018. Diplomy a ocenění za nejlépe zpracovanou
diplomovou práci předá Ing. Marta Bílková
Promoce na FS budou 2. a 3. 7. 2018. Diplomy předá Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

4. Zasedání předsedů OK ČKAIT
• Zasedání předsedů OK se uskutečnilo dne 30. 5. 2018 v Praze v zasedací místnosti na Sokolské ujlici s tímto programem:
• Informace a činnosti představenstva – Ing. Křeček
• Informace o GDPR
• Informace ředitele kanceláře – Ing. Hnízdil
• Informace ved. středisek – Jendruščák, Ing. Hejduková, Ing. Klepáčková, Ing. Zimová
• Ekonomický blok, pojištění AO – Ing. Motyčka, Ing. Mráz
• Různé
Podrobné informace předal Ing. Bijok

4. Nové žádosti
Na zkušební místo do Brna byly zaslány nové žádosti 1104108 – 1104121
a 1 obnovená žádost.

5. Různé
 Výsledky hospodaření za leden- duben 2018 – čerpáno bylo celkem 32 % z toho režijní náklady 38 %, odborná činnost %
 Výbor oblasti odsouhlasil příspěvky na odbornou exkurzi do Švýcarska ve výši pořádanou OK ČKAIT Ostrava v termínu 26. 8. – 1. 9. 2018 těmto členům:
Ing. Kalvach, Lančová, Ing. Krčmářová, Žárová, Ing. Vavříček, Ing. Vavříčková, Ing. Šmiřák
 V rámci č. 4/2018 časopisu Z+i bude představována oblast Ostrava s termín předání podkladů do 2. 8. 2018. Číslo vyjde 4. 10. 2018. Ing. Zdařilová, Ph.D.
se obrací na všechny členy výboru, zda mají tip na další zajímavosti z našeho regionu kromě stavby roku MsK a odborné exkurze ve Švýcarsku ( připravit podklady a foto )
 1. 10. 2018 proběhne ve Španělské sále Pražského hradu slavnostní večer věnovaný připomenutí milníků československé architektury a stavitelství posledních 100 let a uctění těch, kteří se o ni zasloužili. Cenu Jože Plečníka za celoživotní přínos uděluje Správa Pražského hradu s mezinárodním festivalem Architecture Week ve spolupráci s příslušným krajským úřadem.

Kritéria výběru osobností z řad architektů, inženýrů a stavitelů navržené na Cenu Jože Plečnika za celoživotní přínos v daných oblastech:

1. Věk nad 65 let - osobnost, která navrhla/postavila významnou/významné stavby vašeho kraje
2. Držitelé mezinárodních ocenění
3. Držitelé ocenění: Grand Prix architektů (vznik soutěže 1994 – po současnost)
4. Držitelé ocenění: Stavba roku
5. Hlavní architekti krajských měst, resp. měst
6. Další osobnosti, které se na rozvoji a propagaci architektury podílely – např. teoretici a VŠ učitelé architektury, fotografové, autoři přínosných děl v těchto oblastech a další.

Osoby musí souhlasit s účastí 1. 10. ve Španělském sále Pražského hradu.

Návrhy je nutné zaslat do 15. 6. 2018. ČKAIT může nominovat 10 - 15 osob.

 Dr. Ing. Novotný - info o aktivu statiků, řeší se střecha v č. Třebové
 Ing. Bura info o závěrečném zasedání poroty stavby MsK a o setkání v Polsku, kterého se zúčastnil
 Ing. Dospiva, Ph.D. – info o aktivu technologů, který se uskutečnil 5. a 6. . 2018
 Schůzka s náměstkem hejtmana - Ing. Kania je dohodnuta na 15. 6. 2018 v 10.30
 Schůzky v Praze dne 12. 6. 2018 k rekodifikaci stavebního se zúčastní za oblast Ing. Pater, Ing. Zdařilová, Ph.D., Ing. Smiga a Ing. Bura
 Na základě požadavku Ing. Patera předáváme znovu informaci o zrušení vyhlášky
č. 486/2008 Sb.:

Dne 4. 5. 2018 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 73/2018 Sb. vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že ke zrušení přistoupilo v důsledku přechodu oprávnění vybírat úplatu za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických norem z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na státní příspěvkovou organizaci Česká agentura pro standardizaci. Ta byla zřízena na základě zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 265/2017 Sb., ceny jsou přitom u ní stanoveny ceníkem http://www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene . Úpravy v intencích rušených vyhlášek tedy již nebylo potřeba.

Vyhláška, a tedy zrušení uvedených předpisů, nabývá účinnosti dnem 19. 5. 2018.

Ceník je ke stažení na: www.agentura-cas.cz/informace-ke-zmene

Příští schůze výboru se uskuteční 6. 9. 2018 ( čtvrtek ) v 15.00
v zasedací místnosti OK ČKAIT Ostrava

Zapsala:
Jarcovjáková