ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 10:00, 20. 3. 2017

Verze pro tiskVerze pro tisk
Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, R. Špalek, J. Chaloupský, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, L. Bukovský
Hosté:              -
 
1) Návrh smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHmP) na zajištění pomoci při řešení mimořádných událostí
L. Bukovský prezentoval Aktivu aktuální stav připravované smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy na zajištění pomoci při mimořádných událostech, kterou v současnosti s Magistrátem projednává. V době konání jednání byl odeslán návrh ČKAIT na MHmP, až bude k dispozici znění po úpravách MHmP, rozešle jej L. Bukovský členům aktivu k případným připomínkám.
L. Bukovský podal podrobnější informace a odpověděl na dotazy vznesené již na minulém jednání Aktivu (viz zápis z 30. 1. 2017). Smlouva bude uzavřena přímo s IZS Praha, které je podřízeno přímo primátorce. Smlouva pokrývá řešení zodpovědnosti z činnosti AO prováděné v rámci zásahu IZS a za rozhodnutí AO v rámci tohoto zásahu. Součástí smlouvy budou požadavky na výstupy z provedené činnosti AO. Současně byla diskutována problematika odměn, resp. minimální sazby za výkony. L. Bukovský sdělil, že tato problematika je momentálně v jednání s druhou stranou a o jejím výsledku bude Aktiv informovat.
Bylo konstatováno, že po uzavření této smlouvy bude tato smlouva postoupena dalším oblastem ČKAIT tak, aby podle ní mohly být případně revidovány smlouvy v dalších krajích. V současnosti se předpokládá, že obdobná smlouva bude následně uzavřena se Středočeským krajem.
L. Bukovský současně informoval Aktiv o tom, že jedná o pořádání seminářů týkajících se funkčnosti protipožárních opatření v nových budovách ve spolupráci s HZS/IZS.
 
2) Vyjádření MMR k oprávnění autorizovaných architektů provádět statické posouzení staveb
MMR ve svém dopisu předsedovi ČKAIT sděluje, že v návaznosti na stávající právní úpravu má autorizovaný architekt pro obory architektura a pro všeobecnou působnost oprávnění zpracovávat v rámci svých projektů i statické posouzení staveb (viz přílohy 1 a 2). V krátké diskuzi se přítomní shodli, že s tímto vyjádřením nesouhlasí a vyzvali Představenstvo, aby na dopis adekvátně odpovědělo.
R. Špalek sdělil, že Legislativní komise zaujala k dopisu na svém posledním jednání shodné stanovisko jako Aktiv a schválila dopis MMR ČR, který připravila JUDr. Koukalová. Tento dopis R. Špalek přečetl a přítomní s ním vyjádřili jednomyslný souhlas. R. Špalek dále sdělil, že dopis bude předložen k vyjádření a odsouhlasení novému Představenstvu (volby se konají 25. 3. 2017) na jeho prvním jednání (22. 4. 2017).
V návaznosti na diskuzi o oprávnění architektů a jejich vztahu k AO v rámci ČKAIT bylo přítomnými konstatováno, že situace je obdobná jako v případě překrývání oborů a jejich "kolizí" v rámci ČKAIT. V tomto směru doporučuje Aktiv Představenstvu učinit taková opatření, aby bylo překrývání oborů vyloučeno, nebo zcela jasně vymezeno (ne vágními formulacemi používanými v posledních letech). V případě, že nebude překrývání oborů nijak omezeno, doporučuje Aktiv výrazné zpřísnění požadavků na získání autorizací v oborech zahrnujících ve svých projektech statickou část (tedy oblasti spolehlivost konstrukcí a zakládání staveb), tj. zahrnující překryv zejména s obory Statika a dynamika a Geotechnika. Dále doporučuje Aktiv připravit a oficiálně veřejně prezentovat komentovaný obsah stavebně-konstrukční části uvedený v příslušných předpisech pro projektovou dokumentaci staveb, společně s doporučeným zapojením jednotlivých profesí do procesu přípravy stavby. Důvodem jsou mimo stanoviska MMR i platné rozsudky soudů ohledně rozsahu PD (viz např. rozsudek městského soudu v Praze č.j. 5A 39/2011 - 125).
 
3) Různé
Byla diskutována situace kolem zřícení sportovní haly v České Třebové. Bylo konstatováno, že vzhledem ke stavu vyšetřování a absenci přesnějších informací není možné činit jakékoliv závěry stran příčin havárie nebo odpovědnosti za ni. Aktiv bude s ohledem na závažnost situace a její možné další důsledky celou kauzu nadále sledovat. Do doby vyšetření havárie doporučuje Aktiv zvýšenou opatrnost při navrhování a provádění obdobných konstrukcí, zejména pak jejich nosných částí.
Na základě jednání Aktivu dne 7. 11. 2016 a 30. 1. 2017, kde bylo doporučeno a odsouhlaseno obnovení rubriky "Ze zkušeností soudního znalce" do periodik ČKAIT, byli přítomní členové Aktivu požádáni o přípravu témat do této rubriky. Zejména se to týká členů činných v oboru soudního znalectví. J. Chaloupský uvedl, že přednášky na toto téma pořádá v Hradeckém kraji. Zjednodušený návrh článku o haváriích a jejich souvislostech s projektovou dokumentací je možno zaslat M. Trnkovi nebo ing. Duškové.
M. Trnka požádal o přizvání ing. J. Maivalda do Aktivu Statika, jakožto nového zástupce v TNK pro ocelové konstrukce za ČKAIT. Přítomní souhlasí, současně M. Trnka předal kontaktní informace M. Drahorádovi.
L. Bukovský požádal přítomné, aby pomohli s hledáním odborně zdatných zástupců ČKAIT pro TNK. Statut Komory a dohoda s ÚNMZ umožňuje uvedení zástupců ČKAIT do jednotlivých TNK a tím možnost ovlivnění obsahu a zpracování technických norem. Jména případných zájemců (AO), vč. kontaktů, zasílat L. Bukovskému.
V. Mach přednesl poznámku na téma normalizace, když upozornil, že veškeré národní přílohy EN jsou pouze informativní - viz příloha tohoto zápisu.
M. Drahorád a R. Špalek prezentovali představu Představenstva o zajištění dlouhodobé činnosti pro podporu oboru Statika a dynamika staveb. Diskuze probíhala nad možnostmi zajištění konzultací, případně přednášek nebo workshopů na téma navrhování konstrukcí s možností prezentace typických úloh navrhování a konzultací s odbornou veřejností. Nejvhodnější variantou se v současnosti zdají právě workshopy a vyzvané přednášky s navazujícími "veřejnými konzultacemi". Bylo dohodnuto, že na dalším jednání Aktivu bude tato problematika podrobněji diskutována.
Textový materiál zaslaný L. Vejvarou "Náměty „co je špatně“ sebrané z oblasti Plzeň, stav březen 2017" (viz příloha) bude diskutován na příštím jednání Aktivu.
M. Drahorádovi byla doručena stížnost RNDr. Poula na činnost AO v oboru Statika a dynamika staveb stran navrhování založení. M. Drahorád ji prostuduje a na dalším jednání Aktivu podá zprávu. R. Špalek, který již s dotyčným stěžovatelem řešil podobné záležitosti, slíbil poskytnutí součinnosti. Podrobnou e-mailovou korespondenci zašle ing. Klepáčková.
 
5) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 22. 5. 2017 v 10:00.
 
 
Zapsal: M. Drahorád