ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 10:00, 20. 5. 2019, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Verze pro tiskVerze pro tisk

Přítomni:         V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Chaloupský, J. Pokorný, P. Rybár, V. Zima, L. Vejvara, D. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, J. Maivald, L. Bukovský, K. Jung, D. Lemák, J. Hejl

(viz prezenční listina)

Hosté:              -

 

1) Informace o činnosti Aktivu

Byl diskutován a zhodnocen průběh konference Statika Plzeň 2019. Účast a ohlasy byly velmi dobré, příspěvky a jejich přínos rovněž. Nejhodnotnější částí konference byla patrně diskuze v rámci příspěvků věnovaných haváriím v České Třebové (ing. Chaloupský) a objektu Trinity v Bratislavě (doc. Zich). V diskuzi panovala shoda, že pro příští ročník by bylo vhodné zařadit více méně obsáhlých příspěvků věnovaných konkrétním tématům a problémům.

M. Drahorád informoval společně s J. Chaloupským a L. Vejvarou o stavu vzdělávání a seminářů, na kterých se podílí Aktiv a jeho členové. Bylo konstatováno, že v rámci první poloviny roku 2019 již bylo uspořádána řada seminářů zabývajících se problematikou pokrytou Aktivem (např. hodnocení existujících konstrukcí, průzkumy pro hodnocení a návrh konstrukcí, semináře s problematikou panelových domů a havárie haly v Č. Třebové). V rámci diskuze ke vzdělávání bylo konstatováno, že v případě pořádání webinářů bude nutno zkrátit dobu trvání těchto akcí, protože jejich sledování on-line je neefektivní. V rámci zefektivnění webinářového vzdělávání doporučuje Aktiv zvážit změnu délky webinářů cca na jednu hodinu s následnou diskuzí (celkem cca 1,5 hod).

Následně byly krátce diskutovány webové stránky, jejichž obsah a forma jsou v kontextu doby a významu ČKAIT z pohledu Aktivu zcela neúnosné. Délka a stav přípravy nových stránek je z pohledu odborné i laické veřejnosti katastrofální. Aktiv doporučuje soustředit úsilí na diskuzi o koncepci a obsahu stránek ve vazbě na potřeby Komory a dlouhodobé cíle jichž chce Komora dosáhnout (kontakt s odbornou i laickou veřejností, prezentace Komory, informace pro členy apod.).

V návaznosti na diskuzi ke vzdělávání M. Drahorád informoval o dokončení základní platformy pro e-learning (SVJ – ing. Hejduková). Současně sdělil, že pro potřeby prezentace výsledků připravil test znalostí z oblasti mostního názvosloví. Další kurzy budou připravovány v návaznosti na závěry RPRP, jejíž jednání je naplánováno na 30.5.2019. S ohledem na potenciál e-learningu a následného testování AO požádal M. Drahorád členy Aktivu o zamyšlení nad koncepcí vzdělávání AO v následujících letech a náměty k tomuto tématu – diskutováno bude na příštím Aktivu.

Technické normy:

Revize ČSN 73 0032 (zpracovatel ing. Král) – Norma je ve fázi předběžného návrhu a doplnění. Připomínky zpracované k datu podání připomínek za ČKAIT (Drahorád, Šmejkal, Krajčí, Trnka) byly odeslány zpracovateli v termínu. D. Lemák v rámci jednání upozornil na vhodné doplnění této normy o ustanovení již zrušení ČSN 73 1020 (Navrhování základů točivých strojů). D. Lemák zašle zpracovateli normy tento návrh pro zapracování do textu revidované ČSN.

Revize ČSN 73 1004 (zpracovatel doc. Masopust) – V. Mach vyzval členy Aktivu k podání připomínek k finálnímu návrhu revize normy – termín 25.5.2019. V rámci diskuze bylo upozorněno na vazba na ČSN 73 1005, která přináší střet zájmů s geology (nutno řešit na jiné platformě).

Přílohy prEN 1992-1-1 2. generace – M. Drahorád informoval o vydání příloh prEN 1992-1-1 pro existující betonové konstrukce, vlákny vyztužený beton, korozivzdorná ocel pro výztuž do betonu a kompozitní výztuž do betonu). Současně vyzval k připomínkám k tomuto textu – rozeslán bude v rámci Aktivu mailem. Termín pro připomínky k textům je 10. 6. 2019 k rukám M. Drahoráda.

 

2) Normalizace a ČKAIT

L. Bukovský informoval o záměru MMR stran směru dalšího vývoje technických norem. Tím by mělo být zjednodušení technických norem a minimalizace „vědeckých“ částí tak, aby byly srozumitelné i pro středoškoláky. Současně upozornil na fakt, že normy by v budoucnu neměly být přijímány koncensem TNK ale měly by být autorizovány MMR.

V návaznosti na usnesení Shromáždění delegátů 2019 byla diskutována pracovní pozice v hierarchii ČKAIT, která bude sledovat vývoj technických norem v oborů pokrytých autorizacemi ČKAIT, bude vyhodnocovat vydávané dokumenty a předávat je odpovědným pracovníkům a aktivům ke zpracování (komentáře, připomínky, vypracování stanovisek apod.) L. Bukovský upozornil na skutečnost, že bude třeba vytvořit uzavřenou skupinu zástupců ČKAIT tak, aby podkladové materiály a technické normy byly distribuovány v souladu s pravidly ČAS. Rozsah činnosti a její základní technické aspekty budou koordinovány s Technickou komisí.

 

3) Problematika havárií nosných konstrukcí a odpovědnosti AO

Bylo diskutováno aktuální dění ve věci havárií nosných konstrukcí haly České Třebové a lávky v Troji, zejména potom důsledky pro AO, které z dosavadního průběhu obou kauz vyplývají. Mezi zásadní otázky patří zejména:

  • Rizika a odpovědnost AO zpracovávající projektovou dokumentaci za skutečné provedení stavby (odpovědnost/spoluodpovědnost projektanta za stavbu po celou dobu životnosti)
  • Rizika a odpovědnost AO zaštiťující stavbu za správnost projektové dokumentace (odpovědnost/spoluodpovědnost stavbyvedoucího za stavbu po celou dobu životnosti)
  • Rizika a odpovědnost AO zajišťující provádění technického dozoru na stavbě, autorský dozor apod. po celou dobu životnosti stavby
  • Rizika spojená se správným prováděním údržby a jejich dopad na AO zpracovávající projektovou dokumentaci a stavbyvedoucího

Zejména naléhavě cítí členové Aktivu potřebu ochrany AO ze strany Komory, resp. co nejpřesnější pokyny, jak se s danými problémy vypořádat a minimalizovat tak riziko následků při poruše konstrukce. Bylo konstatováno, že zde opět vystupuje do popředí potřeba kontroly projektové dokumentace, zejména těch částí, které pokrývají spolehlivost a odolnost konstrukcí.

V souvislosti s tímto tématem L. Bukovský připomněl, že pojištění AO nepokrývá pokuty a škodu plynoucí z trestněprávních rozsudků.

Výše uvedená problematika má rovněž zásadní dopad do běžícího procesu rekodifikace stavebního práva a měla by být Komorou na této úrovni řešena.

 

4) Vzor statického výpočtu

Technický materiál zpracovaný P. Bekem je v závěrečné fázi zpracování. Proběhla již dvě kola připomínek a jejich závěry byly zapracovány do materiálu. Po zahrnutí finálních připomínek bude materiál rozeslán k závěrečnému projednání v Aktivu.

Bylo konstatováno, že současný materiál je zpracován v podrobnosti pro realizační dokumentaci a pro nižší stupně projektové dokumentace budou zpracovány po odsouhlasení aktuálního dokumentu samostatné vzory statických výpočtu pro jednotlivé druhy a materiál konstrukcí. V rámci finalizace materiálu bude nutno porovnat jeho obsah se stávajícími dokumenty týkajícími se tématu statických výpočtů (ČBS, materiály ve stávajících MP apod.).

Materiál bude postoupen RPRP pro odsouhlasení formy vydání (jednání plánováno na 30. 5. 2019). Za účelem projednání v RPRP bude stanoveno, co bude ještě ve finální verzi doplněno. Vydání se předpokládá ve formě MP (případně přílohy), zveřejnění na webových stránkách Komory a příprava článku do komorového periodiky (Z+i, Stavebnictví).

 

5) Libeňský most

V. Mach prezentoval dosavadní vývoj a aktuální dění v kauze Libeňského mostu. Součástí prezentace byl celkový rozbor problematiky opravy mostu, kterou se povedlo zcela zpolitizovat. Technický problém opravy mostu je v současnosti řešen na politické úrovni bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Apeloval na Aktiv, aby podpořil vydání odborného stanoviska, které vydá OK Praha.

M. Drahorád informoval o chystané schůzce s prof. Vítkem na toto téma. Současně se připravuje tisková konference za podpory ČKAIT. Bylo konstatováno, že ve věci vydání stanoviska k této problematice je nutno zohlednit aktuální situaci. Komentáře k aktuální situaci připraví v závislosti na vývoji situace M. Drahorád a před zveřejněním/rozesláním rozešle Aktivu k odsouhlasení.

 

6) Různé

M. Trnka upozornil na problémy nelineárních výpočtů lanových konstrukcí v programu SCIA Engineer, kde vycházejí nereálné a nespojité deformace. V rámci práce AO je nutno výsledky řádně kontrolovat. Problém byl postoupen zhotoviteli softwaru.

J. Maivald prezentoval principiální problém při hodnocení a návrhu opravy nosných konstrukcí v různých třídách následků (konkrétně CC2 a CC3), resp. zahrnutí rozdílné bezpečnosti jednotlivých konstrukcí na jejich styku. Konkrétně se jedná o vzájemné zatížení konstrukcí v různých třídách následků. M. Drahorád prověří tento problém se zpracovateli ČSN EN 1990.

Bylo prověřeno s doc. Sýkorou (po jednání Aktivu) s následujícím výsledkem: Účinky zatížení z jednotlivých částí konstrukce se při použití na druhou část konstrukce upraví příslušným koeficientem odpovídajícím přechodu na odlišnou třídu následků. V případě, že přípoje konstrukcí umožňují přenos zatížení o nižší hodnotě, než by odpovídalo zatížení zvětšenému o přídavek na vyšší třídu následků je možno uvážit přenos zatížení pouze o hodnotě návrhové odolnosti spoje (avšak horního 5% kvantilu). U deformačních (nesilových) zatížení se zatížení provádí charakteristickými hodnotami a příslušnými součiniteli zatížení se násobí až jeho účinek na konstrukci.

L. Vejvara informoval o ukončení cyklu přednášek „Panelové objekty“. Výsledky: obecně existuje malá informovanost odborné veřejnosti o problematice panelových budov, jejich opravách a hodnocení. Zejména mladší AO nemají zkušenosti se správným postupem pro navrhování oprav a související informace o technickém řešení a původním návrhu panelových domů, bez nichž je obtížné připravovat jejich opravy. V souvislosti s tím je nutno začít neprodleně spolupracovat se staršími projektanty (ČSSI shromažďuje podle dostupných informací vybrané materiály) a shromažďovat veškeré dostupné informace a materiály. V  roce 2000 vydalo MMR k této problematice publikaci, na níž spolupracovala Komora, tuto publikaci bude třeba aktualizovat i v souvislosti s aktuální publikací IC ČKAIT.

 

7) Termín dalšího jednání

Termín dalšího jednání byl dohodnut na 9. 9. 2019 v 10:00.

 

Zapsal: M. Drahorád