ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 10:00, 30. 1. 2017, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Verze pro tiskVerze pro tisk
 
 
Přítomni: V. Mach, M. Trnka, T. Novotný, J. Kozák, D. Lemák, V. Zima, V. Honzík, L. Vejvara, M. Drahorád, P. Bek, P. Rybár
(viz prezenční listina)
Hosté: H. Dušková (časopis Stavebnictví)
 
1) Návrh stavebního zákona
M. Drahorád informoval přítomné o názorovém vývoji v ČBS ve věci stavebního zákona. Zatímco ČAOK dále zastává názor, že pro nezávislé experty je nutno vytvořit nezávislý institut, ČBS se podle posledních informací od této varianty odklonilo, když si uvědomuje zásah do oblasti autorizačního zákona. V tomto smyslu se přiklání k variantě bez zvláštního institutu použití obdobného modelu jako v zahraničí (např. Velká Británie), kde jsou velké projekty kontrolovány nezávislými organizacemi ve smyslu autorizovaných osob. Tyto kontroly přitom zajišťuje a smluvně ošetřuje investor (stavebník).
V rámci diskuze bylo konstatováno, že v tomto směru je vhodné vyvolat schůzku zástupců ČKAIT a ČBS pro vyjasnění názorů a případnou spolupráci ve věci změn ve stavebním, potažmo autorizačním, zákoně.
 
2) Návrh smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy na zajištění pomoci při řešení mimořádných událostí
L. Bukovský předložil Aktivu návrh připravované smlouvy s Magistrátem Hl. m. Prahy na zajištění pomoci při mimořádných událostech, kterou v současnosti s Magistrátem projednává (viz Příloha 3). Smlouva byla předložena v prvním konceptu, když již vznesené připomínky nebyly ještě zapracovány (např. M. Drahorád). Bohužel L. Bukovský se na poslední chvíli z jednání pro nemoc omluvil a nebyl přítomen.
M. Trnka konstatoval, že podle jeho názoru tato smlouva není přijatelná, protože se zcela vymyká rámci činnosti ČKAIT. Současně poukázal na stávající praxi, kdy jsou obdobné služby AO smluvně poskytovány např. jednotlivým krajským velitelstvím HZS. V. Mach konstatoval, že obdobná smlouva má pravděpodobně nahradit institut bývalého (v minulosti zrušeného) "městského statika", což je záležitost "poněkud nešťastná".
S ohledem na nepřítomnost L. Bukovského a absenci přesnějších informací bylo konstatováno, že podrobné projednání této záležitosti bude odloženo na příští jednání Aktivu, resp. jednání, na němž bude L. Bukovský přítomen. Do té doby Aktiv doporučuje danou smlouvu v tuto chvíli a tomto stavu neuzavírat.
 
3) Technické pomůcky a materiály
P. Bek předložil první verzi Šablony statického výpočtu (viz Příloha 1). Připomínky k textu zaslal v předstihu V. Mach (viz Příloha 2). V následné diskuzi bylo konstatováno, že materiál je třeba upravit tak, aby v první fázi zahrnoval všechny potřebné náležitosti projektu pro realizační dokumentaci. Následně bude dokument dopracován pro všechny stupně dokumentace zpracovávané AO v rámci procesu výstavby.
V. Mach doporučil porovnat předložený materiál se vzorovým obsahem zprávy ke statickému výpočtu požadovaného SŽDC na jejich projektech. Dále bylo konstatováno, že některé části by bylo vhodné převzít i z dřívějších publikací vydaných v tomto oboru (např. publikace ČBS - Technická pravidla ČBS 01 Statické výpočty).
Současně bylo konstatováno, že šablona statického výpočtu musí být doplněna kompletním soupisem činností (resp. doporučených činností) prováděných AO oborů Statika a dynamika v jednotlivých fázích procesu výstavby. Práce na tomto soupisu byly již v minulosti zahájeny a je nutno je v souvislosti s tímto tématem dokončit.
 
4) Různé
Na jednání Aktivu dne 7. 11. 2016 bylo doporučeno obnovení rubriky "Ze zkušeností soudního znalce" do periodik ČKAIT. Přítomná H. Dušková přislíbila, že tato rubrika bude opět zavedena, a že v současné době je k dispozici již několik témat. Bylo konstatováno, že členové Aktivu by se měli na této rubrice podílet, nebo alespoň vyhledávat a doporučovat zajímavá témata a případy pro ni.
M. Trnka informoval o posunu v záležitosti zatížení konstrukcí větrem, pro niž byl v loňském roce zpracován příklad a byly zjištěny značné rozpory v hodnotách tvarových součinitelů pro některé typy konstrukcí. Společnost Allcons poskytla podporu pro provedení podrobných měření tvarových součinitelů a součinitelů sil na konstrukce při aerodynamickém zatížení, která budou sloužit jako podklad pro úpravu národní přílohy nebo výhledovou úpravu EN.
M. Trnka dále upozornil na nezanedbatelný rozdíl v cenách softwaru v Německu a v ČR, když v ČR je řada programů pro analýzu a navrhování konstrukcí dražší než u sousedů. Důvodem je podle výrobců jazyková lokalizace a velikost zákaznické komunity v ČR.
V. Honzík a M. Drahorád informovali o dokončení dalšího článku ze série navrhování štíhlých tlačených zděných konstrukcí, kde jsou podrobně analyzovány výsledky experimentálního programu realizovaného doc. Kloudou. Pro získání podrobnějších výsledků použitelných pro navrhování zděných konstrukcí je nutno provést experimentální měření a podrobnou analýzu jeho výsledků. V současné době připravuje v tomto směru Fakulta stavební ČVUT v Praze podání grantového projektu (V. Křístek, M. Drahorád), který by v případě získání umožnil tyto informace získat a vyhodnotit.
V diskuzi bylo konstatováno, že by s ohledem na všeobecné vědomosti u řady AO oboru Statika a dynamika a Mosty a inženýrské konstrukce bylo vhodné obnovit pořádání uzavřených seminářů pro AO "Poučení z chyb". Jednotlivé přednášky by bylo vhodné koncipovat jako putovní, základní obsah přednášek by měl vzniknout v rámci Aktivu a následně by měl být doplněn dalšími informacemi.
 
5) Termín dalšího jednání
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 20. 3. 2017 v 10:00.
 
 
Zapsal: M. Drahorád