ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
CZ EN

Zápis z jednání 10:00, 7. 11. 2016, Dům ČKAIT, Sokolská 1498/15, Praha 2

Verze pro tiskVerze pro tisk

Přítomni:    V. Mach, M. Trnka, K. Jung, L. Bukovský, T. Novotný, J. Pokorný, V. Honzík, L. Vejvara, B. Gregor, M. Drahorád, P. Bek, P. Rybár, T. Chaloupský
(viz prezenční listina)
Hosté:        ing. Pačes, ing. Janata

1) Technické předpisy a další materiály pro potřeby ČKAIT
P. Bek informoval přítomné, že práce na materiálu jsou v běhu a výsledky předloží v rámci dalšího jednání Aktivu. M. Drahorád požádal o zaslání podkladů k jednání pokud možno před schůzkou aktivu, a to za účelem prostudování ze strany členů aktivu.
Koncept materiálu k navrhování zděných konstrukcí by měl být podle slov L. Vejvary k dispozici na příštím jednání aktivu. Stejně tak T. Chaloupský a B. Gregor informovali o pokračujících pracích na podkladových materiálech v oblasti zemních konstrukcí a zatížení větrem. 

2) Návrh stavebního zákona - nezávislý expert
Na jednání aktivu byl přítomni zástupci ČAOK ing. Pačes a ing. Janata, kteří představili aktivu návrhy na změny v připravované novele stavebního zákona. Změny se týkají zejména institutu nezávislého experta, když se ČAOK snaží o změnu přístupu v současné praxi povolování staveb. Návrhy na změny ve stavebním zákoně dále rozvíjejí ideje projednávané již Aktivem a dalšími orgány Komory již v roce 2015. Tehdy bylo na základě stavu předloženého dokumentu, diskuze a následného hlasování rozhodnuto, že ČKAIT stanovisko ČAOK nepodpoří a s institutem nezávislého experta tak, jak byl předložen, se neztotožňuje. 
Ing. Pačes představil změny učiněné v návrhu znění stavebního zákona oproti předchozí verzi a snažil se přesvědčit členy aktivu, že idea nezávislého experta je vhodná pro české prostředí. V následující diskuzi byl projednán předložený návrh (viz příloha tohoto zápisu) a diskutována navrhovaná řešení ze strany ČAOK. V diskuzi bylo zejména konstatováno, že:
Členové aktivu zcela souhlasí s nutností provádění kontroly projektů v rámci procesu přípravy a realizace stavby 
Návrh zavádí v procesu výstavby další prvek, který bude ovlivňovat stavbu
Návrh dává nezávislému expertovi značné pravomoci z hlediska přípravy stavby, neřeší však odpovídajícím způsobem rozdělení zodpovědnosti
Výsledkem jednání byla skutečnost, že členové aktivu se s návrhem ČAOK neztotožňují a nedoporučují jej v předloženém stavu ze strany ČKAIT podpořit.  

3) Různé
S ohledem na závažnost témat diskutovaných v rámci bodu 2) doporučují členové aktivu detailní rozbor stávajících autorizačních oborů a profesí, prověření překrývání jednotlivých oborů, zpřísnění požadavků na autorizační zkoušky oborů s přesahem do oboru Statika a dynamika staveb. Upřesnění definice oboru statika a dynamika staveb. Dále doporučují členové aktivu statika aktivní přístup ČKAIT ke stavebním úřadům a investorům, kdy by měl a Komora aktivně usilovat o rozšíření povědomí o problematice zajištění mechanické odolnosti a stability staveb kryté příslušnými obory. Současně by měla Komora podle názoru členů aktivu věnovat pozornost prověřování znalostí a úrovně AO.
Dále členové aktivu doporučují obnovení rubriky "Ze zkušeností soudního znalce" do periodik ČKAIT.

4) Termín dalšího jednání 
Termín dalšího jednání byl dohodnut na 30. 1. 2017 v 10:00


Zapsal: M. Drahorád